Müəllimlərin İşə Qəbulu (MİQ) FİZİKİ TƏRBİYƏ – 2018

  • FİZİKİ TƏRBİYƏ
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

FİZİKİ TƏRBİYƏ

1. Hərəki bacarıq,vərdişlərin formalaşması və hərəki qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi özündə əks etdirən pedaqoji prosesdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Fiziki tərbiyənin kurikulumu tədris prosesinin tamlığını təmin edən məzmun xətlərinin sayı neçədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Atletika federasiyalarının beynəlxalq assosiasiyası (İAAF) təşkilatının yaranmasından neçə il sonra Azərbaycan Atletika federasiyası təsis edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Azərbaycan Gimnastika federasiyası neçənci ildə təsis edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Nəzarət metodu dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Estafetin ötürülməsi fazasına aid olanı göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Basketbol oyunu neçənci ildə olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Basketbol oyununda topa yiyələnən komanda müdafiə zonasından hücum zonasına neçə saniyə ərzində keçməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. İnsan qaməti nədən formalaşır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Basketbol oyunu yarandıqdan neçə il sonra qadınların olimpiya oyunları proqramına daxil edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Atletika qədim yunan sözü olub mənası nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Orqanizmin bialoji tamlığını təmin edən müxtəlif funksional sistemlərin qarşılıqlı ahəngdar fəaliyyətini əks etdirən vəziyyətdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Zülalın (protein) orqanizm üçün funksiyası hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Sağlam həyat tərzinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Uzunluğa 3 təkanla tullanmada 3 təkanın ardıcıllığını göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Yadro itələmənin iki üsulu vardır.Bunlar hansılardır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Nizə atmanın fazalarının ardıcıllığını göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Lövhə atmanın fazalarının ardıcıllığını göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Qaçışın növlərini göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Nizənin çəkisi kişilər üçün nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. İcra üsulundan asılı olaraq Atletika atmaları neçə növə bölünür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Yadro itələnən dairənin kənarına bərkidilmiş alətin adı nədir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Rio-de-Janeyro olimpiyadasinda Azərbaycani təmsil edən üç hakim hansı idman növlərində hakimlik edirdilər ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Taekvando idman növündə yeganə Olimpiya çempionumuz ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının yaradılmasından neçə il sonra Gimnastika Olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Azərbaycanda Voleybolun yaranma tarixi neçənci il hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Basketbolun tarixi Azərbaycanda neçənci ildən başlayır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Voleybolda hakimin üfiqi vəziyyətdə saxlanmış ovuca digər əlin barmaqları ilə şaquli olaraq toxunması nəyi bildirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Qaçaraq uzunluğa tullanma üsullarını göstərin .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Bir sıra metodlardan istifadə etməklə xüsusi seçilmiş hərəkətlər kompileksinin yerinə yetirilməsi ilə səciyyələnir.Söhbət hansı metoddan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Azərbaycan həndbol federasiyası neçənci ildə təsis edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Həndbol meydançasının ölçüləri neçə metirdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Həndbolda sərbəst topatma qayda pozulan yerdən hakimin fiti olmadan icra olunur.Bəs neçə saniyəyə yerinə yetirilməlidir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Voleybol oyunu yaranmasından neçə il sonra Olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Fosbyuri Flop üsulu ilə tullanmanın icra texnikasının ardıcıllığını göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Üç təkanla tullanmada normal olaraq qadınların yarışında brusok enmə xəndəyinin kənarından neçə metr məsafədə qoyulmalıdır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Hündürlüyə tullanmada plankanın çəkisi nə qədər olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Hərəkətin və hərəki fəaliyyətin icra keyfiyyətini müəyyənləşdirən,insanın anadangəlmə və həyatda qazanılmış motor funksiyasının psixofiziki xüsusiyyətidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Orqanizmin enerjiyə olan təlabatının neçə faizi karbohidratlar vasitəsi ilə təmin olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Uşaqlarda “salınçış çiyin” sendromunun əlamətləri hansı qrup vitamin çatışmazlığı zamanı müşahidə olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Oxumağa qabillik anlayışının mühüm komponentləri sırasında biri uyğunsuzluq yaradır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Həyatın obyektiv şəklinin yaradılması təsəvvürlərinə əsaslanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Özünütərbiyənin məqsədi nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Alt standartın funksiyalarına aid açar sözlər sırasında uyğunsuzluq yaradır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Yeni dərslik komplektlərinin əhəmiyyəti nədədir? 3 Xüsusiyyəti seçin.1 - Təhsil prosesində müəllim - şagird fəaliyyətinin tam təsəvvürünü təmin edir.
2 - Alt - standartlardan təlim nəticələrini seçməyə kömək edir.
3 - Müəllimin qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir.
4 - Şagirdlərin təlim prosesində müstəqilliyini təmin edir.
5 - Qiymətləndirmə vasitələrini müəyyənləşdirməyə xidmət edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hansı iş formasında verilmiş problem və onun həllinin nəticələri əks olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Fərqli söz hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. 500 nәfәr tәlәbәnin 32%-i alman, 49%-i isә ingilis dilindә bilir. Bu dillәrdәn heç birini bilmәyәnlәrin sayı әn çox neçә olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Şəki Məram Gənclik İnkişaf mərkəzinin fiziki tərbiyə müəllimi:  Rəsulov Yadigar:  055 895 01 28

Загрузка...
loading...
Yadigar Rəsulov

Yadigar Rəsulov

Şəki Məram Gənclik İnkişaf mərkəzinin fiziki tərbiyə müəllimi: Rəsulov Yadigar: 055 895 01 28

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.