Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Müəllimlərin İşə Qəbulu (MİQ) FİZİKİ TƏRBİYƏ – 2018

 • FİZİKİ TƏRBİYƏ
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

FİZİKİ TƏRBİYƏ

1. Hərəki bacarıq,vərdişlərin formalaşması və hərəki qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi özündə əks etdirən pedaqoji prosesdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Fiziki tərbiyənin kurikulumu tədris prosesinin tamlığını təmin edən məzmun xətlərinin sayı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Atletika federasiyalarının beynəlxalq assosiasiyası (İAAF) təşkilatının yaranmasından neçə il sonra Azərbaycan Atletika federasiyası təsis edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Azərbaycan Gimnastika federasiyası neçənci ildə təsis edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Nəzarət metodu dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Estafetin ötürülməsi fazasına aid olanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Basketbol oyunu neçənci ildə olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Basketbol oyununda topa yiyələnən komanda müdafiə zonasından hücum zonasına neçə saniyə ərzində keçməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. İnsan qaməti nədən formalaşır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Basketbol oyunu yarandıqdan neçə il sonra qadınların olimpiya oyunları proqramına daxil edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Atletika qədim yunan sözü olub mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Orqanizmin bialoji tamlığını təmin edən müxtəlif funksional sistemlərin qarşılıqlı ahəngdar fəaliyyətini əks etdirən vəziyyətdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Zülalın (protein) orqanizm üçün funksiyası hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Sağlam həyat tərzinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Uzunluğa 3 təkanla tullanmada 3 təkanın ardıcıllığını göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Yadro itələmənin iki üsulu vardır.Bunlar hansılardır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Nizə atmanın fazalarının ardıcıllığını göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Lövhə atmanın fazalarının ardıcıllığını göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Qaçışın növlərini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Nizənin çəkisi kişilər üçün nə qədərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. İcra üsulundan asılı olaraq Atletika atmaları neçə növə bölünür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Yadro itələnən dairənin kənarına bərkidilmiş alətin adı nədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Rio-de-Janeyro olimpiyadasinda Azərbaycani təmsil edən üç hakim hansı idman növlərində hakimlik edirdilər ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Taekvando idman növündə yeganə Olimpiya çempionumuz ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının yaradılmasından neçə il sonra Gimnastika Olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Azərbaycanda Voleybolun yaranma tarixi neçənci il hesab olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Basketbolun tarixi Azərbaycanda neçənci ildən başlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Voleybolda hakimin üfiqi vəziyyətdə saxlanmış ovuca digər əlin barmaqları ilə şaquli olaraq toxunması nəyi bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Qaçaraq uzunluğa tullanma üsullarını göstərin .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Bir sıra metodlardan istifadə etməklə xüsusi seçilmiş hərəkətlər kompileksinin yerinə yetirilməsi ilə səciyyələnir.Söhbət hansı metoddan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Azərbaycan həndbol federasiyası neçənci ildə təsis edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Həndbol meydançasının ölçüləri neçə metirdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Həndbolda sərbəst topatma qayda pozulan yerdən hakimin fiti olmadan icra olunur.Bəs neçə saniyəyə yerinə yetirilməlidir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Voleybol oyunu yaranmasından neçə il sonra Olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Fosbyuri Flop üsulu ilə tullanmanın icra texnikasının ardıcıllığını göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Üç təkanla tullanmada normal olaraq qadınların yarışında brusok enmə xəndəyinin kənarından neçə metr məsafədə qoyulmalıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Hündürlüyə tullanmada plankanın çəkisi nə qədər olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Hərəkətin və hərəki fəaliyyətin icra keyfiyyətini müəyyənləşdirən,insanın anadangəlmə və həyatda qazanılmış motor funksiyasının psixofiziki xüsusiyyətidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Orqanizmin enerjiyə olan təlabatının neçə faizi karbohidratlar vasitəsi ilə təmin olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Uşaqlarda “salınçış çiyin” sendromunun əlamətləri hansı qrup vitamin çatışmazlığı zamanı müşahidə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Oxumağa qabillik anlayışının mühüm komponentləri sırasında biri uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Həyatın obyektiv şəklinin yaradılması təsəvvürlərinə əsaslanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Özünütərbiyənin məqsədi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Alt standartın funksiyalarına aid açar sözlər sırasında uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Yeni dərslik komplektlərinin əhəmiyyəti nədədir? 3 Xüsusiyyəti seçin.


1 - Təhsil prosesində müəllim - şagird fəaliyyətinin tam təsəvvürünü təmin edir.
2 - Alt - standartlardan təlim nəticələrini seçməyə kömək edir.
3 - Müəllimin qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir.
4 - Şagirdlərin təlim prosesində müstəqilliyini təmin edir.
5 - Qiymətləndirmə vasitələrini müəyyənləşdirməyə xidmət edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hansı iş formasında verilmiş problem və onun həllinin nəticələri əks olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. 500 nәfәr tәlәbәnin 32%-i alman, 49%-i isә ingilis dilindә bilir. Bu dillәrdәn heç birini bilmәyәnlәrin sayı әn çox neçә olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Şəki Məram Gənclik İnkişaf mərkəzinin fiziki tərbiyə müəllimi:  Rəsulov Yadigar

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

23 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu (MİQ) FİZİKİ TƏRBİYƏ – 2018

 • İyul 15, 2018 at 12:26 axşam
  Permalink

  zehmet olmasa 56 ve 58ci suallarin izahini yazardiniz

  Cavab yaz
 • İyul 14, 2018 at 6:12 axşam
  Permalink

  Salam deqiq bu testler duşecek? Axi bele suallar derslikde yoxdur. Cavablandirsaz sevinerem

  Cavab yaz
 • İyul 14, 2018 at 5:48 axşam
  Permalink

  500 un 49 faizini tapiriq 245 olur. Dil bilenler. 500-245=255dil bilmiyenler

  Cavab yaz
 • İyul 14, 2018 at 7:45 səhər
  Permalink

  Men sehifeye giriw ede bilmirem. Testler gorunmur

  Cavab yaz
 • İyul 13, 2018 at 6:51 axşam
  Permalink

  Əgərki belə suallar düşsə yəginki keçənlər olmayacaq çünki dərsliklərdə olmayan suallardı çoxusu
  İNŞALLAH ALLAHIN İCAZƏSİYLƏ KEÇƏRİK İMTAHANI
  AMİN İNŞALLAH

  Cavab yaz
 • İyul 13, 2018 at 12:10 axşam
  Permalink

  Əzzağa məllim bu suallardan düşəcək fiziki tərbiyyə fənnindən?

  Cavab yaz
 • İyul 13, 2018 at 12:09 axşam
  Permalink

  heç burda olan məntik tesdləri əsasən məntik deyil riyazi məsələlərdi.Allah isdəsin imtahanda belə suallar düşməsin

  Cavab yaz
 • İyul 13, 2018 at 12:08 axşam
  Permalink

  Salam Fiziki tərbiyə fənnindən ən axrıncı sualın cavabı səhvdi.necə ola bilərki heçbir dili bilməyən 50%dan çoox olsun.sualda deyir 32 %alman dilini da 49%da ingil7s dilini bilirsə elə 81 %dil bilən var 29 %dil bilməyən var 500 nəfər adamnan cavab verib 255 nəfər bu necə olabilər.

  Cavab yaz
 • İyul 12, 2018 at 11:19 səhər
  Permalink

  Bes Yadigar muellim siz niye derslikde olmayan testleri paylawmisiniz biz yazig geleceyin muellimlefi bu yazdiglarinizin nezeriyyesini hardan oyrenek.. ona gorede imtahandan heckes yaxwi bal yiga bilmtir… belede wey olar getdikcede cetinlewdirirsiniz…

  Cavab yaz
 • İyul 12, 2018 at 7:17 səhər
  Permalink

  bu suallar sanki magistatura seviyyesindedir . dersliklerden suallar dusmeyib bele suallar dushse, chox chetin olacaq

  Cavab yaz
  • İyul 12, 2018 at 11:15 səhər
   Permalink

   He getdikcede cetinlewdirirler ..

   Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 8:33 axşam
  Permalink

  Ezizaga müellim size dual vermisdim.keçen il müsahibeden keçen qebul olsaq yene de müsahibeye çagrilacaq? Sag olun.

  Cavab yaz
  • İyul 12, 2018 at 2:47 axşam
   Permalink

   Salam. Müddətsiz müqavilə əsasında işləyən müəllimlər müsahibəyə çağrılmırlar, sadəcə sənədlərin yoxlanması prosesi olur, ola bilsin çağırsınlar, amma digərləri kimi olmur, formal olacaq

   Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 8:29 axşam
  Permalink

  Xahis edirem cavablandirin.keçen il ise qebul olan yene imtahandan keçse bu il de müsahibeye çagrilacaq?

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 3:07 axşam
  Permalink

  salam Hörmətli Yadigar məllim bu suallar dersloklərde ,müəllimlər üçün metodik vəsaitde çoxusu yoxdu bu sualların

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 3:05 axşam
  Permalink

  Xaiş edirəm keçən il fiziki tərbiyədən imtahan verenlər yadınızda qalan suallardan yazında bura

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 3:00 axşam
  Permalink

  Salam bilmek isdiyirem ki fiziki terbiye testi neye esaslanaraq hazirlanib cunki bu testin bezileri ne derslikde ne de ki metodik hazirliqda yoxdu xahis edirem cavablandirin.

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 1:34 axşam
  Permalink

  çoox çətin tesdlərdi.İnşallah imtahanda belə düşməz.dersliklərdə olmayan suallarda var burda

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 11:24 səhər
  Permalink

  BIZIM YADIGAR MUELLIMIN TESTLERIDI. SUPER ELAAAA. ALLAH CANINI SAG ELESIN.

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: