Fizika – MİQ imtahanı 2020

  • FİZİKA
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

FİZİKA

1. Uzunluğu 10 sm olan vә 10A cәrәyan keçәn düz naqil induksiyası 0,5 Tl olan maqnit sahәsindә üfiqi vәziyyәtdә qoyulmuşdur. Naqil hissәsinә tәsir edәn amper qüvvәsini tapın?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Cәrәyanlı naqillәr arasındakı qarşılıqlı tәsir qüvvәsinin cәzbetmә vә ya itәlәmә xarakterli olması nәdәn asılıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Maqnit sahәsinә perpendikulyar istiqamәtdә hәrәkәt edәn yüklü hissәciyin sürәti 5 dәfә artırılıb, sahәnin maqnit induksiyası 2 dәfә azaldılsa, Lorens qüvvәsi necә dәyişәr?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Mexaniki iş adlanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Öz mayesi ilә tarazlıq halında olan buxar necә adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Kristalların aşağı temperaturda molyar istilik tutumu:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Saatın dәqiqә vә saat әqrәblәrinin bucaq sürәtlәrini müqayisә edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Sıxılma zamanı paltar yuyucu maşının sentrifuqasında üfüqi müstәvidә çevrә boyunca sabit sürәtlә hәrәkәt edir. Bu zaman onun tәcili necә yönәlir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Normal tәcilin istiqamәti necә yönәlir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Dәyişәn sürәtli hәrәkәtdә n­ci saniyәdә gedilәn yol hansı ifadә ilә tәyin olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Kinematikanın әsas mәsәlәsi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Kütlә mәrkәzi (ağırlıq mәrkәzi) necә adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Cisim bәrabәrsürәtli hәrәkәt edir sonra isә dayanır. Aşağıda göstәrilmiş qrafiklәrdәn hansı bu hala uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Hansı fiziki kәmiyyәt qazın hal funksiyasıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. İdeal qazın temperaturu 15% artdıqda daxili enerjisi 60 kC artır. Daxili enerjinin әvvәlki qiymәtini tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Anomal dispersiyanın baş vermәsinә sәbәb hansı hadisәdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Cisimlәrin rәng effektini işığın hansı parametri müәyyәn edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Van­der­Vaals tәnliyi hansı tәnliyә düzәlişlәr etmәk yolu ilә alınıb?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Atomun mәcburi keçidi o vaxt baş verir ki, fotonun enerjisi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Tormozlanma rentgen süasi hansi spektrә malikdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Şәkildә maqnitin qütblәri arasında yerlәşәn naqildә cәrәyanın istiqamәti oxla göstәrilmişdir. Naqil hansı istiqamәtdә hәrәkәt edəcək?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Sükunәtdә olan zәrrәciyә Lorens qüvvәsi necә tәsir göstәrәcәk?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Kristallik qәfәs neçә simmetriya elementinin kombinasiyasına malikdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Çevrә üzrә bәrabәrsürәtli hәrәkәtdә cismin kinetik enerjisi hansı ifadә ilә tәyin olunur (R­ çevrәnin radiusu, m­ kütlә, ndövretmә tezliyidir)?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Mayedә düşәn cismin potensial enerjisi hansı enerji növlәrinә çevrilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Dağ gölündә vә ondan axan çayda su enerjisinin hansı növlәrinә malikdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Maqnit sahәsi necә sahәdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Aşağıdakılardan hansının iş prinsipi Arximed qanununa әsaslanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Kandela hansı kәmiyyәtin ölçü vahididir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Molekulların orta kvadratik sürәtinin mütlәq temperaturdan asılılıq qrafiki hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Faradey effekti nәdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Xarici kontakt potensiallar fәrqi aşağıdakı düsturlardan hansı ilә tәyin olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Sabun qabarcığındakı hava hansı tәzyiq altındadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. 144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 ilə 7 arasında da vardır. Buna oxşar əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. 12 işçi 3 saata 500 qutu istehsal edir. 300 qutu istehsal etmək üçün 16 işçiyə nə qədər vaxt lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. 3 artığının 4 misli 60 olan ədədi tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Modelyer müsabiqədə yeni hazırladığı 7 geyimdən (A, B, C, D, E, F, G) yalnız 5-ni nümayiş etdirə bilər. Ya D, ya da G mütləq nümayiş olunmalıdır, amma müsabiqədə hər ikisi nümayiş oluna bilməz. F nümayiş olunsa, C də nümayiş olunmalıdır. B nümayiş olunsa, D nümayiş olunmamalıdır. Modelyer A, B və E-ni nümayiş etdirməyi qərara alsa, nümayiş olunacaq digər geyimlər hansılar olacaq?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fərqli variantı müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. VXYZX → XZVYZ → ZYXVY → ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. 0000111110000→1110000111→0011100→?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Biri kurikulumun prinsipi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Strategiya nəyə xidmət edir?1.Dərsi təşkil etməyə
2.Standartı şərh etməyə
3.Mövzunu müəyyən etməyə
4.illik və cari planı müəyyən etməyə
5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs qurmağa.
6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Biri fikri təhrik etmə qaydası deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Fəal təlimin düzgün qurulması ilə əlaqədar fikirlərdən biri yanlışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.