loading...

Fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətlərinin müqayisəli təsviri

Şəxsiyyətyönümlülük
Təhsil alanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf
etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.
Şagirdyönümlülük
Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, maraq və tələbatlarının ödənilməsinə,
istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir.
Nəticəyönümlülük
Əldə olunması nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən
edilməsidir.
Tələbyönümlülük
Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır.
İnteqrativlik
Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir.
Qiymətləndirmə standartları
Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir

Milli kurikulum: Abdulla Qəhrəmanov

1. 077 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Əziz istifadəçi, sayta yardım etmək istəyirsinizsə saytdakı reklamlara klik edin !. Bununla siz saytın daimi olmasına öz töhfənzi vermiş olursunuz...

Bu haqda nə düşünürsən?