Loading...

Müəllimlərin işə qəbulu – İngilis dili

  • ENGLİSH
  • KURİKULUM
  • Məntiq

ENGLİSH

1. I bought this book …

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Ted … in London.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Choose the correct word.
We have our breakfast in the ....

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Choose the correct preposition.
The film starts ... 7 o'clock ... the morning.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Choose the correct variant.

They have got... money than they need

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Choose the correct tense form.
The Sun always ... in the East.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Choose the correct pronouns.
Give me … to eat, please.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Match the countries with the languages.
Choose the correct variant.
France, England, Japan, Greece, Russia

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Choose the correct preposition.
Jack is going to school...foot.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Choose the correct question word.
. . . bridges are there over the Thames in London?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Choose the correct variant.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Choose the correct variant.
Last night at seven o'clock
Bob __________ dinner with his family.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Stella’s father is a __________. He built my house.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Choose the correct variant.
Sheila is coming back ____ holiday tomorrow.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Choose the correct variant.
We saw a great ____ of football.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Choose the correct variant.
____________ never seen a tornado

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Choose the correct variant.
I'm going to the cinema __ Tuesday evening.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Choose the correct word:
A small table at the side of a bed for a lamp and a clock is a ... .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Choose the correct variant:
Jerry ... her homework every afternoon.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Complete the sentence:
She hasn't seen Mark ... 2008.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Change the sentence from active to passive.

A thief stole Ann's purse.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Choose the correct tense form:
Where .... Carla and Yuri on Saturday afternoon?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Choose the correct tense form:
Which book are you .... in the summer?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Complete the sentence.
If she doesn't stop soon, I ... .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Choose the correct conjunction.
Nick learned to ride a horse ... he was 14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Choose the uncountable nouns.
1. gold 3. forest 5. bowl
2. wool 4. sand 6. tree

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Susan is 25, so she is in her ……

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Choose the correct modal verb.
I... help you. I have much work to do.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Choose the antonym of the underlined word.

All the questions must be answered  in written form

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Choose the correct variant.
Baku is one of … most beautiful cities in … world.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Choose the correct negative sentences.
1.The delegates hadn’t to go to the meeting.
2.Caroline mustn’t trust him either.
3.David can’t go there.
4.James doesn’t do shopping on weekdays.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Choose the correct variant.
You won’t find … restaurant than this.
They’ll all be … expensive than this one.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Choose the line of words connected with "sea".

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. The synonym to the word "difficult" is …

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Choose the correct variant.

Jane often goes to the shopping centre. ... a large building and ... a lot of departments there.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Choose the correct variant.

A:Isn't that the Smiths' car? That car over there. The blue one.
B: No, that's not ... . ... car is dark blue.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Choose the correct sentence.
We must help the old.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. Choose the correct sentence in the Passive Voice.

How often do you surf on the Internet?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Choose the correct exclamatory sentences.

1. What a brilliant idea it was!
2. How brilliant was the idea!
3. What brilliant the idea came to my mind!
4. How brilliant the idea was!
5. How brilliant idea came to my mind!

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Choose the correct variant.
A cat ..... black.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Vahid qrup şüuruna malik olan, müstəqil hərəkət etməyə meyl edən, lakin öz məqsədlərinin ictimai məqsədlərlə əlaqəsini heç də həmişə yaxşı dərk etməyən insan qrupu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Verilənlərdən hansı psixoloji dəstəklənmənin qaydaların görə müəllimin davranışlarına ziddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Şəxsiyyətin mühüm əlamət və keyfiyyətlərinin birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Şagirdləri ilk olaraq dərsin hansı mərhələsində fəallaşdırmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

47. Müəllim təlim prosesində suallara necə cavab verməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Aşağıda verilənləri tətbiq edən kimdir?

Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir,
Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verir,
Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və metodların mövcudluğunu göstərir,
Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi və qiymətləndirilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Əməkdaşlıq
2. Fəallıq
3. Adaptasiya qabiliyyəti
4. Yaradıcılıq
5. Müstəqil tədqiqat aparmaq
6. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı
7. Fərdiyyətin və qabiliyyətlərin inkişafı
8. Öz fikrini çatdırmaq imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Qrup təlimi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

Ana və iki uşağının yaşları cəmi 40 – dır. Buna görə, 5 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

Gülər doğulduğunda anası 28 yaşında idi. 10 il sonra Gülər ilə anasının yaşları toplamı 60 olacaq. Buna görə, Gülərin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

5 şərh “Müəllimlərin işə qəbulu – İngilis dili

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.