İngilis dili - Diaqnostik Qiymətləndirmə 2018 -
Загрузка...

İngilis dili – Diaqnostik Qiymətləndirmə 2018

 • İNGİLİS - DİLİ
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

İNGİLİS - DİLİ

1. Choose the correct variant.
The inspector is not in the town. He ___ to another place some days ago.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Choose the correct variant.
Heroes ___ by people because they served their people and their country

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Choose the correct modal verb.
Guests of the hotel ___ warn the clerk in advance when they leave.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Choose the correct modal verb.
People who know a foreign language ___ learn a second one easily.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Choose the correct variant.
I___ never___ to Cambridge, but I once ___ Oxford.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Which of the sentences cannot be used in the Passive Voice?

1. When did it happen?
2. Jack never eats meat.
3. Someone brings Mrs.Smith fresh newspapers.
4. It seldom snows in this region.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Choose the correct variant.


- Government ought to prohibit advertisements.
-……

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Choose the correct variant.

……..books do you prefer to read?

1.Who   2.Which   3.What type of   4.Where   5.Whom   6.What kind of

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Choose the correct variant.
We need to get going now, ….

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Choose the correct variant.

- Linda reads a lot of current news everyday.
- ….

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Choose the correct variant.

Nobody has dispatched such letters before, … .

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Complete the sentence.

The match had already started …  .

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Complete the sentence.

Mr.Brown asked me … .

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Complete the sentence.

She wants to know … .

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Choose the correct variant.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Complete the sentence.

… when you returned from the voyage?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Choose the sentence with the noun in Possessive case.

1. She’s never seen Chris’s children.
2. I don’t like those student’s behaviour.
3. Richard’s already gone to the bakers’
4. These children’s bags are very heavy

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Choose the correct tense form.

When James ……... the snake at her feet, she ………. .

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Choose the correct word.

Jeff creates paintings or drawings as a profession or hobby.
What is Jeff?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Choose the line of nouns in the plural.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Which word doesn’t go with the others

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Choose the correct variant.

1. Some pairs of trousers
2. Some piece of advices
3. A sack of flour
4. A slices of bread

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Choose the correct variant.

Three new factories ___ this year

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Choose the correct variant.

Let … of the students use … own book.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Choose the correct pronoun.

He has … free time at the weekends.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Choose the correct word.

Can you ______ me some money, please?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Choose the correct prononun.

He looked attentively, but saw … in the darkness.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Complete the sentence.

Which of the delegates … ?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Choose the correct variant.

If you want … help, let me know.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Choose the correct variant.

The delegation will arrive ___ our headquarters ___10.30 sharp

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Choose the correct variant.

Dogs rely on their noses as they can smell ... .

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Choose the correct variant.

1. We should respect to our elders.
2. You can use milk instead off cream.
3. Tom’s taste in music is similar to mine.
4. They agreed to your proposal.
5. “Martin Iden” is a novel of J.London.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Choose the correct variant.

1. She’s made up her mind to take dancing lessons.
2. A policeman made the driver go out.
3. He was made to show his notebook.
4. We were made pay for the window we had broken.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. The words "....." and "....." have closest meaning

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Choose the correct variant.

1. Reading good books improve the mind and soul.
2. The players, as well as the captain wants to win.
3. Eight dollars is the price of a movie these days.
4. The number of stars in the sky seem countless.
5.Swimming in the ocean and playing drums are my hobby.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Choose the correct variant

1. to do one`s duty
2. to make progress
3. to do a fortune
4. to make a report
5. to do a translation
6. to make a sum

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Choose the correct variant.

1. His sister never does cooking in the evening.
2. Neither of them doesn’t need your care.
3.Both the house and the furniture haven’t been sold.
4. Don’t wear these clothes as they don’t fit you.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

10 Şərhlər “İngilis dili – Diaqnostik Qiymətləndirmə 2018

 • İyul 22, 2018 at 11:22 səhər
  Permalink

  Salam. Mehcul novde make feilinden sonra tamamliq to ile islenir. Mehcul novdur cunki 36 ci sualda sehvlik var.

  Cavab yaz
  • İyul 24, 2018 at 1:53 axşam
   Permalink

   sual düzdü 1 ci qərar qəbul etmək mənasındadı deyə to qəbul edin
   b.2 ci də make məcbur etmək mənasında olduğuna görə məsdər adi formadadı. 3 cü də məchul olduğu üçün to qəbul edib.4 cü də to olmadığı üçün səhvdi.

   Cavab yaz
 • İyul 18, 2018 at 3:38 axşam
  Permalink

  Salam kimyadan yeni dq testlerini haçan paylawacaqsiz ?

  Cavab yaz
 • İyun 24, 2018 at 11:53 səhər
  Permalink

  Salam ilk once teste gore cox sagolun.ancaq testde mentiqe aid suallar yoxdu bu il nese deyisiklikmi olacaq yoxsa?

  Cavab yaz
 • İyun 23, 2018 at 9:21 səhər
  Permalink

  Bu testleri erweye cixaran cox sagolsun. Nolar acilsin artiq testler niye men bura gore bilmirem. Cox xahiw edirem komek edin mene.

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.