Загрузка...

İngilis dili – Diaqnostik Qiymətləndirmə 2018

  • ENGLİSH
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

ENGLİSH

1. Choose the correct variant.The inspector is not in the town. He ___ to another place some days ago.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Choose the correct variant.Heroes ___ by people because they served their people and their country
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Choose the correct modal verb.Guests of the hotel ___ warn the clerk in advance when they leave.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Choose the correct modal verb.People who know a foreign language ___ learn a second one easily.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Choose the correct variant.I___ never___ to Cambridge, but I once ___ Oxford.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Which of the sentences cannot be used in the Passive Voice?1. When did it happen?
2. Jack never eats meat.
3. Someone brings Mrs.Smith fresh newspapers.
4. It seldom snows in this region.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Choose the correct variant.- Government ought to prohibit advertisements.
-……
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Choose the correct variant.……..books do you prefer to read?

1.Who   2.Which   3.What type of   4.Where   5.Whom   6.What kind of
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Choose the correct variant.We need to get going now, ….
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Choose the correct variant.- Linda reads a lot of current news everyday.
- ….
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Choose the correct variant.Nobody has dispatched such letters before, … .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Complete the sentence.The match had already started …  .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Complete the sentence.Mr.Brown asked me … .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Complete the sentence.She wants to know … .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Choose the correct variant.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Complete the sentence.… when you returned from the voyage?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Choose the sentence with the noun in Possessive case.1. She’s never seen Chris’s children.
2. I don’t like those student’s behaviour.
3. Richard’s already gone to the bakers’
4. These children’s bags are very heavy
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Choose the correct tense form.

When James ……... the snake at her feet, she ………. .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Choose the correct word.Jeff creates paintings or drawings as a profession or hobby.
What is Jeff?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Choose the line of nouns in the plural.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Which word doesn’t go with the others
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Choose the correct variant.1. Some pairs of trousers
2. Some piece of advices
3. A sack of flour
4. A slices of bread
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Choose the correct variant.Three new factories ___ this year
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Choose the correct variant.Let … of the students use … own book.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Choose the correct pronoun.He has … free time at the weekends.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Choose the correct word.Can you ______ me some money, please?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Choose the correct prononun.He looked attentively, but saw … in the darkness.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Complete the sentence.Which of the delegates … ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Choose the correct variant.If you want … help, let me know.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Choose the correct variant.The delegation will arrive ___ our headquarters ___10.30 sharp
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Choose the correct variant.Dogs rely on their noses as they can smell ... .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Choose the correct variant.1. We should respect to our elders.
2. You can use milk instead off cream.
3. Tom’s taste in music is similar to mine.
4. They agreed to your proposal.
5. “Martin Iden” is a novel of J.London.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Choose the correct variant.1. She’s made up her mind to take dancing lessons.
2. A policeman made the driver go out.
3. He was made to show his notebook.
4. We were made pay for the window we had broken.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. The words "....." and "....." have closest meaning
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Choose the correct variant.1. Reading good books improve the mind and soul.
2. The players, as well as the captain wants to win.
3. Eight dollars is the price of a movie these days.
4. The number of stars in the sky seem countless.
5.Swimming in the ocean and playing drums are my hobby.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Choose the correct variant1. to do one`s duty
2. to make progress
3. to do a fortune
4. to make a report
5. to do a translation
6. to make a sum
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Choose the correct variant.1. His sister never does cooking in the evening.
2. Neither of them doesn’t need your care.
3.Both the house and the furniture haven’t been sold.
4. Don’t wear these clothes as they don’t fit you.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.