Reklam...

Ədəbiyyat və Azərbaycan dili müəllimlərin işə qəbulu. Sınaq İmtahanı

Ədəbiyyat və Azərbaycan dili müəllimlərin işə qəbulu üzrə Zəfər Kurslarının keçirtdiyi sınaq imtahanı sizinlə bölüşürük.

  • ƏDƏBİYYAT
  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • KURİKULUM

ƏDƏBİYYAT

1. Rəsul Rza “Qızılgül olmayaydı” poemasında Mikayıl Müşfiqlə hansı əsəri tərcümə etdikləri haqqında yazmışdır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 46

2. Rəsul Rza “Qızılgül olmayaydı” poemasında Hüseyn Cavidin hansı beytlərini ön plana çəkmişdir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 46

3. “Salur Qazanın evinin yağmalanması” boyunda Qazan xanın ova getmək təklifini ilk kim bəyənib alqışlayır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 46

4. “Salur Qazanın evinin yağmalanması” boyunda igidlərin ova çıxdığı Ala dağ harada yerləşir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 46

5. Hansı əsərlərdə Koroğlunun adı çəkilmişdir ?1. B.Vahabzadə – “Gülüstan” poeması
2. R.Rza – “Qızılgül olmayaydı” poeması
3. İ.Şıxlı – “Dəli Kür”romanı
4. S.Vurğun – “Vaqif” dramı
5. H.Cavid – “İblis” faciəsi
6. M.Şəhriyar – “Heydərbabaya salam” poeması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 46

6. “İsgəndərnamə” əsərində (N.Gəncəvi) İsgəndərin xəlvətə çəkildiyi yeddi alimin sırasında çəkilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 46

7. Həm “Qızılgül olmayaydı” poemasında, həm də “Gülüstan” poemasında adı çəkilən sənətkarımız hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 46

8. B.Vahabzadə “Gülüstan” poemasında hansı ədiblərimizin adını çəkmişdir ?
1. Şəhriyar                4. Əliağa Vahid2. Mustafa Payan   5. Abbasqulu ağa Bakıxanov3. Tahir Söhrab      6. Səməd Vurğun
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 46

9. Qaraçı qızın dilindən söylənilən bu parça hansı əsərdəndir?

“Məhzun könlüm, ey vah, ey vah, şad olacaqmış sanıyorsan,Va əsəfa, biçarə könlüm, ey vah, ey vah,  aldanıyorsan”.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 46

10.
H.Cavidin “İblis” faciəsində Arifin dilindən verilən parçalardan biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 46

11. M.F.Axundzadənin “Hekayəti-Müsyo Jordan …” komediyasında Məstəli şah hansı kənddən gətizdirilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 46

12. Şimali Azərbaycanda mətbuatın yaranmasından 100 il sonra yazılmış əsərləri seçin.
1. “Dağlar dilə gəldi” (M.Cəlal)2. “Min dörd yüz on səkkiz” (R.Rza)3. “Böyük dayaq” (M.İbrahimov)4. “Şəhid məzarları” (B.Vahabzadə)5. “Valehlə Sarıköynəyin nağılı” (İ.Əfəndiyev)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 46

13.
M.Şəfi Vazehin “Müsibətnamə” mənzuməsi hansı janrda yazılmışdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 46

14. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə müraciətlə yazılan əsərlərin müəllifləri sırasında verilə bilməz:

1. Arif Ərdəbili           5. Hüseyn Cavid2. Səməd Vurğun      6. Mirzə İbrahimov3. Saib Təbrizi           7. S.Ə.Şirvani4. Mir Cəlal               8. B.Vahabzadə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 46

15.
“Koroğlu” dastanında Koroğlunun dəlilərə üz çevirib inanmaması, xalqa arxalanmaması motivi
hansı əsərdəki hadisələrlə səsləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 46

16. M.F.Axundzadə haqqında ilk tədqiqat əsəri neçənci ildə və kim tərəfindən yazılmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 46

17.
Nəsrlə ilk hekayə mənzum hekayədən neçə il sonra yazılmışdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 46

18. Müharibədə iştirak etmiş və bu mövzuda əsər qələmə almış ədiblərimiz hansılardır ?

1. M.F.Axundzadə        4. İlyas Əfəndiyev2. Qasım bəy Zakir      5. Rəsul Rza3. İ.Qutqaşınlı              6. İsmayıl Şıxlı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 46

19. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. İ.Şıxlının kitabı   2. İ.Əfəndiyevin pyesi   3. M.İbrahimovun hekayəsia) “Ayrılan yollar”        b) “Daim axtarışda”
c) “Tənha iydə ağacı”   d) “Söyüdlü arx”
e) “Xosrov Ruzbeh”      f) “İnsan ürəyi haqqında”
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 46

20. Nümunədə hansı bədii və ifadə vasitələri verilmişdir?
Mənsiz qalacaqdır bu dünya bir gün,Kiminsə gözünə yaş gələcəkdir.Mənsiz qalacaqdır bu dünya bir gün,Bir daş qəmli-qəmli dikələcəkdir.1. metafor            3. təşbeh   5. inversiya2. metonimiya   4. epitet   6. mübaliğə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 46

AZƏRBAYCAN-DİLİ

21. “Çimərlik”“Çəmənlik” sözlərinin fonetik təhlilinə aid olmayan fikir hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 46

22. Leksik mənası düzgün izah olunmayan sözləri göstərin:1. Təvazö – öz üstünlüklərini gözə çarpdırmama,
lovğalıqdan uzaq olma, sadəlik.
2. İstiqbal – azadlıq, suverenlik, müstəqillik.
3. Behişt – cənnət
4. Töhfə – bəxşiş, ərməğan
5. İstilah – işğal
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 46

23.
Adlıq halda olan isimlərə aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 46

24.
Hansı cümlədə həm isimləşmiş sifət,həm də sifətləşmiş isim var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 46

25.
İsimi xəbərə aid olan həmcins təyinlər hansı nümunədədir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 46

26. “Kitabxananın kitab və jurnallarının siyahısı” birləşməsindəki altından xətt çəkilmiş sözün hansı halda olduğunu və buraxılmış şəkilçiləri müəyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 46

27.
Söz sırasının pozulmadığı cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 46

28. Aşağıdakı cümlədə nöqtələrin yerinə hansı söz əlavə olunsa, cümlənin sintaktik təhlili  sxeminə uyğun olar?
…. şəhərdəki oğlu müəllimdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 46

29. Zərf haqqında hansı fikir səhvdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 46

30.
Cümlələrin birində mürəkkəb mübtəda əlavəli işlənmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 46

31. Verilənlər içərisində cümlənin növlərindən hansı yoxdur?1. Qanı atasını görən kimi qaraldı.2. Yorğanına bax, ayağını uzat.3. Başının yanında çiçəklər, dərman şüşələr.4. Onları özbaşına buraxmazlar. Ümumi şəxsli cümlə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 46

32. “Həkim xəstənin alnını aramla ovuşdurdu” cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhv fikirləri müəyyənləşdirin.
1. Həkim – adlıq halda olan isimdir.
2. xəstənin – yiyəlik halda olan isimdir, təkdədir.
3. alnını – mənsubiyyət və təsrilik hal şəkilçili isimdir.
4. aram – zərf, -la qoşmadır.
5. ovuşdururdu – qarşılıq-birgəlik növdə, indiki zamanda olan feildir, idi hissəciyi ilə.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 46

33.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 46

34.
Hansı cümlədə qeyri-təyini birləşmə var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 46

35. “Ayın sonunda ezamiyyətə getməlisiniz”  cümləsinin məqsəd və intonasiyaya görə növünü təyin edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 46

36. “Yoldaşları onu yerdən yavaşca qaldırdı”. – cümləsində tabelilik əlaqəsinin növlərini göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 46

37.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 46

38. Durğu işarəsindən düzgün istifadə edilməyən cümlələri müəyyən edin.1. Bu, nədir belə, lap dilənçi kökündəsən.
(M.İbrahimov)
2. Bu zalım fələk onların başına nə gətirdi, ana?
(M.İbrahimov)
3. Bu, mənim kitabımdır.
4. Bu, da bizim başımıza qənim kəsilib.
5. Bu, sanki, onun səsidir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 46

39.
Bu mürəkkəb cümlələrdən birinin tərkib hissələri bərabərhüquqlu deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 46

40.
Fel kökünə səhvən əvvəl vacib şəklinin, sonra isə məchul növün şəkilçisi artırılarsa, hansı norma pozulmuş sayılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 46

KURİKULUM

41.
“Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 46

42.
“Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 46

43.
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 46

44.
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 46

45. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 46

46. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:

1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir2) şagirdi sosial həyata hazırlayır3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 46


 

Reklam...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: