Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Diaqnostik Qiymətləndirmə üçün test sualları- İBTİDAİ SİNİF

1. Mənsubiyyət şəkilçili sözü göstərin.
A) boyunun     B) ovucun      C) ağılın
D) burnu         E) burunun

2. Cəm şəkilçisi qəbul etməyən ismi göstərin.
A) müəllimlik    B) gözlük    C) ordu
D) xalq            E) meşə

3. Sifət işlənmiş cümləni tapın.
A) Yanğın qonşu binaya da keçmişdi.
B) Hüseyn Cavid Sibirə sürgün olunmuşdur.
C) Coşqun bir dəniz kimi çağlayırdı ürəyim.
D) Qar uçqunu avtomobillərin gediş-gəlişinə maneə yaratmışdı.
E) Bu çayda çoxdandır ki, belə daşqın olmamışdı.

4. Vurğusu son hecaya düşən sözü göstərin?
A) bayaq    B) dünən    C) sabahkı
D) yəni       E) həmişə

5. Hansı ismin qəbul etdiyi mənsubiyyət şəkilçisində yanlışlıq vardır?
A) onun ütüsü           B) çayın mənbəyi
C) onların mənafeyi  D) sizin taleniz
E) sözün mənbəyi

6. Sözlərin birinin quruluşu fərqlidir.
A) şamdan    B) əliboş      C) alnıaçıq
D) itburnu     E) çör-çöp

7. “Elə” sözünün əvəzlik kimi işləndiyi cümləni göstərin.
A) Elə mən də onu deyirəm ki,bu işdən ötrü bir az əziyyət çəkəcəksiniz
B) Elə təzəcə oturmuşdu ki, qapı döyüldü.
C) Elə tələbə adama başucalığı gətirər.
D) Get, bu gününə şükür elə.
E) Elə mən də sənin kimi düşünürəm.

8. Çıxışlıq halda fərqli tələffüz olunan şəxs əvəzliklərini seçin:
A) biz, siz, sən    B) sən, o, onlar
C) mən, sən, o   D) hamı, biz, hərə
E) o, onlar, biz

9. Biri alınma sözdür.
A) payız     B) altı      C) qış     D) yaz    E) baş

10. “Silahdaş” isminin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Ümumi isimdir
B) Təkdədir
C) Adlıq haldadır
D) Quruluşca mürəkkəbdir
E) Kim? sualına cavab verir

11. Həm qrammatik, həm də leksik şəkilçisi olan sözü göstərin.
A) toplantı       B) sarsıntı      C) dağıntı
D) qaldırdı      E) incitmişdi

12. sxeminə uyğun gələn sözü göstərin.
A) müəllimlərdən    B) tanışlıqdan
C) həmişəlik            D) birdəfəlik
E) həvəskarlıq

13. Mürəkkəb sözlərdən birinin tərkibində mənsubiyyət şəkilçisi var:
A) qohum-qonşu   B) soyuqqanlı
C) ev-eşik              D) gözübağlı
E) qaragöz

14. Düzəltmə saylardan ibarət cərgəni göstərin.
A) on birinci,çoxlu,yüzlərcə
B) beşinci,onlarla,çoxlu
C) xeyli,bir çox,üçdə beş
D) bir qədər,ikinci,az
E) milyon,neçənci,minlərcə

15. “Əsgərlər mahnı oxuya-oxuya irəliyə addımlayırdılar”-cümləsindəki təsriflənən feillə bağlı düzgün fikri göstərin.
A)Qayıdış növdədir
B)Şühudi keçmiş zamandadır
C)-ır indiki zaman şəkilçisi,-dı idi hissıciyinin qısaldılmış formasıdır
D)Quruluşca sadədir
E)Təsirlidir

16. Eyniköklü sözləri göstərin.
A) bağda, bağlar     B) güldan, gülüş
C) otlaq, otlu           D) sağıcı, sağlam
E) toxucu, toxluq

17. Dialekt söz hansı bənddir?
A) ayıtmaq      B) qarqundey      C) morfologiya
D) çağdaş       E) dəli

18. Cərgələrdən birində terminlər verilmişdir:
A) kitab, ahəng      B) biologiya, dəftər
C) leksika, isim      D) qələm, gül
E) gözəl, çiçək

19. Verilən cümlələrdən birində iki müxtəlif köməkçi nitq hissəsi işlənmişdir.
A)Sonanın xalçası,doğrudan da,tamaşa idi.
B)Heyrətlə və ləzzətlə baxan adamlar birbirinə nə isə deyib xalçaya işarə edirdilər.
C)Rəqqasə Təhminə və kor kamançaçı şahzadəni əyləndirmək üçün saraya dəvət edilirlər.
D)Biz bir dəstə cavan qərara almışdıq ki,şahın zülmündən vətənimizi xilas edək.
E)Dərin bir ümidsizlik içində gözlərini yumur.

20. Cingiltili və kar samitlərin qarşılqlarına aid verilmiş nümunələrdən biri səhvdir:
A) y – x      B) z – s     C) v – f
D) q – k`    E) g- k

37.Vuruqlarından biri 452, digəri isə 75 olan hasili minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, neçə olar?
A) 33000         B) 34000           C) 40000
D) 30000         E) 32000

39.Birinci boru ilə boş hovuz 4 saata, ikinci ilə 6 saata dolur, üçüncü boru isə dolu hovuzu 12 saata boşaldır. Hər üç boru eyni vaxtda quoşularsa hovuzun yarısı neçə saata dolar ?
A) 1,4       B) 1,2        C) 2       D) 1,6       E) 1,5

40. Su ilə dolu stakanın kütləsi 240q, yarısına qədər oln stakanın kütləsi isə 145qdır.Boş stakanın kütləsi neçə qramdır?
A) 50      B) 20       C) 40          D) 60       E) 30

Zəfər Kursları

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: