Загрузка...

Diaqnostik İmtahanlada istifadə olunmuş KURİKULUM sualları

1. Təlim nədir– müəllimin rəhbərliyi altinda bilik,bacariq və vərdişlər qazanmağa yönəldilmiş pedaqoji prosesdir.
2. Təlim amili nədir? – təlim prosesinin gedişinə və nəticəsinə təsir edən səbəblərdir. Bunlardir- tədris materiali,tə.kilatı-pedaqoji təsir,oxumağa qabillik
3. Məntiqi təfəkkürü nə inkişaf etdirir? Problemli vəziyyət
4. Pedaqoji prosesin komponentləri: məqsəd,məzmun,fəaliyyet,nəticə
5. ” … anlayir” Blum taksonomiyasi-Qavrama
6. ” situasiyani şərh et ” təfəkkürün növü– məntiqi təfəkkür
7. Tərbiyədə ən yaxşi üsul– inandirmaq
8. Motivasiyada ən yaxşi üsul-əqli hücum və ya beyin həmləsi
9. Təlimin məqsədi– bilik,bacariq və vərdişlere yiyələnməni təşkil etmək,şüurun, psixikanin inkişafına və zəruri olan mənəvi ,psixoloji keyfiyyətlərin aşılanmasina nail olmaq
10. Fərdiləşdirmə nədir?– differensiallaşdırma-şəxsiyyətə yönəlmə
11. Təlim prinsipləri: həyatla əlaqləndirmə prinsipi,elmilik prinsipi,təhsilverici,tərbiyeedici və inkişafetdirici prinsipi,əyanilik ,sistematiklik və ardıcıllıq prinsipi,şüurluluq,fəalliq ve musteqillik prinsipi,müvafiqlik prinsipi,fərdi yanaşma prinsipi,təlim üçün zəruri şəraitin yaradilmasi prinsipi və s.
12. Tərbiyənin məqsədini müəyyənləşdirən amil– Dövlət siyasəti və ideologiyasi
13. Təlim metodlari müəllim və şagirdlərin təlim vəzifələrinin həllinə yönəlmiş birgə fəaliyyətinin usullarıdır.
14. Tərbiyənin hərkətverici amilləri-daxili xarici zidiyyətlər
15. Testin validliyi nədir?-testin nəyisə ölcmək vəzifəsinə uyğunluq səviyyəsini təyin edir.

16. TƏLİM ÜSULLARINI (texnikalarını ) SEÇİN
1) Akvarium 2) Böyük qrupga iş 3) Çarpaz müzakirə (debat)
4) Fərdi iş 5) Kublaşdırma 6) Tədqiqat işi
A) 1,3,6 B) 2,3,4 C)1,4,5 D)1,3,5
Düzgün cavab D
———————————————————————————
17. QRUP İŞİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRİN DAVRANIŞ ASPEKTLƏRİNDƏN BİRİ YANLIŞDIR.
A) Kollektiv sürətdə qrupun öz məqsədlərinə uğurla nail olmasına kömək etmək.
B) Münaqişəyə yol vermək , rəqabət aparmaq.
C) Qrup işi qaydalarına əməl etmək
D) Negativ şərhlərə ,tənqidə və təhqirlərə yol verməmək.
Düzgün cavab B
———————————————————————————
18. BİRİ FASİLİTASİYA QAYDALARINI POZUR.
A) Lövhədə və kağız üzərində qrup işi zamanı müəyyən edilən əsas halları qeyd edir
B) Şagirdlərin şüurunda dəqiq dərsin şəklini çəkir.
C) Şagirdlərin deyə biləcəyi sözü və ya fikri onun əvəzinə ifadə edir
D) Şagirdlər tərəfindən ifadə olunan fikirləri anlamağa çalışın, fikirlərinizi zorla qıbul etdirməyin.
Düzgün cavab C
———————————————————————————–
19. FASİLİTASİYA PROSESİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTİ NƏDƏN İBARƏTDİ.
A) Şagirdləri lazımı məlumatla təmin etmək.
B) Dərsdə məlumatı fasilitator yox , qrup çatdırır.
C) Müzakirə zamanı şagirdləri əks-əlaqəyə təhrik etmək.
D) Sinfi qrup şəklində işlətmək
Düzgün cavab B
———————————————————————————–
20.  MOTİVASİYANIN YARADILMASI YOLLARINDAN BİRİ YANLIŞDIR.
A) Açar sözlərindən istifadə etmə
B) Rəmzi (simvolik) materialdan istifadə etmə
C) Qapalı suallardan istifadə etmə
D) Tədqiaqt sualından və yönəldici sualından istifadə etmə
Düzgün cavab C
———————————————————————————
21. MƏZMUN XƏTTİ NƏDİR?
A) Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.
B) Dərslikdəki mövzuların bölmələr üzrə qruplaşdırılmasıdır.
C) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir.
D) Təlim nailiyətlərinin konkret bir səviyyəsidir
Düzgün cavab C
————————————————————————————
22. BİR ALT-STANDARTI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN NEÇƏ TƏLİM NƏTİCƏSİ REALLAŞDIRMAQ OLAR?
A) 2
B) Yalnız 1
C) Standartın reallaşmasına xidmət edəcək qədər
D) Alt standartdan təlim nəticəsi çıxarılır
Düzgün cavab C
———————————————————————————–
23 DİDAKTİK PRİNSİPƏ AİD OLMAYAN VARİANTI GÖSTƏR.
A) Varislik
B) Elmilik
C) Şagirdlərin fəallığı
D) Sistemlilik
Düzgün cavab C
——————————————————————————–
24.  MOTİVASİYANI QURMAMIŞDAN ƏVVƏL NƏ MÜƏYYƏN OLUNMALIDIR?
A) Yönəldici suallar
B) Tədqiqat sualı
C) Alt standartlar-təlim nəticələri
D) İnteqrasiya
düzgün cavab C
———————————————————————————
25. TƏHSİLALANLARIN MƏNƏVİ TƏRBİYƏSİNDƏ ƏSAS METOT.
A) Tənbet etmək
B) İnandırmaq
C) Tapşırıq vermək
D) Məsuliyyətli işə cəlb etmək
Düzgün cavab B

26. Təhsildə qiymətləndirmə nədir?
A) təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq tələblərə uyğun müvafiq rəqəmlərlə ölçülməsi
B) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv, etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir.
C) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun müəllimin seçdiyi kriteriyalarla ölçməsi.
D) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə ölçülməsidir

27.  İdrak taksonomiyasının mərhələləri əks olunmuş cərgəni müəyyən edin.

A) Məqbul saymaq, bilmək, anlamaq, hazır olmaq, tətbiq etmək
B) Hiss etmək, hazır olmaq, təqlid etmək, uyğunlaşmaq
C) Yadda saxlamaq,anlamaq, tətbiq etmək, təhlil etmək, dəyərləndirmək, yaratmaq
D) Bilmək, məqbul saymaq, dəyərləndirmək, təşkil etmək
E) Bilmək, anlamaq, hiss etmək, tətbiq etmək, yaratmaq

28. Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr
A) Praqmatizm, ekzisensializm
B) Neohumanizm, asketizm
C) Neotomizm, plüralizm
D) Bioloji, psixoloji
E) Preforizm, praqmatizm

29. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?
1 – Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 – Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 – İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.
4 – Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır
5 – Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 – Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
7 – Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır
1. A) 1, 5, 6
2. B) 1, 3, 4
3. C) 3, 4, 6
4. D) 4, 5, 6
5. E) 1, 4, 5

30. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?
A) Təlim məqsədləri kompleks (inkişafetdirici, oyrədici, tərbiyəedici) şəkildə həyata kecirilir,
real nəticələrlə yekunlaşan muəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir.
B) Pedaqoji proses munasib maddi – texniki baza əsasında və sağlam mənəvi – psixoloji
mühitdə təşkil edilir.
C) Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və
qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.
D) hamısı aiddir
E) Heç biri
30. Təlimin təşkilinə aid deyil:
A) Nəticəyönümlülük
B) Pedaqoji prosesin tamlığı
C) Şagirdyönümlülük
D) Dəstəkləyici mühitin yaradılması
E) Təklif

31. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:
1 – Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması
2 – Qiymətləndirmə növləri
3 – İş formaları
4 – Təlimin nəticələri
5 – Məzmun standartları
6 – Üsullar
A) 1, 3, 6
B) 3, 4, 6
C) 1, 3, 4
D) 2, 3, 5
E) 1, 2, 3

32. Aşağıdakı fikirlərdən biri motivasiya mərhələsinə aid deyil.
A) İştirakçılar əldə etdikləri biliklərin informasiya mubadiləsini aparırlar.
B) Fəal dərsin birinci mərhələsidir.
C) İnsan təfəkkurunu hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir.
D) Hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir.
E) Heç biri
33. Motivasiyanın düşündürücü və məqsədəuyğun olması hansı bənddə göstərilib?
1 – tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətlədirir
2 – şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır, 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri
arasında vaxtı paylaşdırıb, onlaı tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır
3 – dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır
4 – şagirdlərdə fikrin təhrik etməsini stimullaşdırır
A) 1, 4
B) 3, 4
C) 2, 4
D) 2, 3
E) 1, 2

 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

41 Şərhlər “Diaqnostik İmtahanlada istifadə olunmuş KURİKULUM sualları

 • Avqust 10, 2017 at 6:07 axşam
  Permalink

  hormetli riyaziyyat muellimleri size dusen suallari mene gonderin.xahis edirem. Informatikadan sonra riyaziyyatdan imtahan vereceyem.

  Cavab yaz
 • İyul 18, 2017 at 6:21 səhər
  Permalink

  fizikadan 1sual vahidlerden 1sual mutleq qrafik ve demek olar her bolmeden 1 sual salirlar oxuyan ucun cetin deyil

  Cavab yaz
 • İyun 8, 2017 at 10:46 səhər
  Permalink

  Cox xais edirem mene bir meslehet veresiniz.menim problemim yerdeyisme ile baglidir.men islediyim mektebde sagirdler 10-cu sinifdedirler yeni uje qurtarirlar cemi 4 saat dersim var.yasadigim rayonda ise 5saat bos ders var tehsil sobesi onu vakansya olaraq gondermir.menim sagirderim mektebi qurtarandan sonra menim aqibetim nece olacaq .meslehet vererdiniz cox xais edirem.

  Cavab yaz
 • İyun 7, 2017 at 8:51 axşam
  Permalink

  Salam.zehmet olmasa muellimliye hazirlasanlar alman dilinde hazirlasan varmi?hansi kitabdan istifade edirsiniz?

  Cavab yaz
 • May 24, 2017 at 6:38 səhər
  Permalink

  Salam. Xahiş edirəm biologiya suallarını paylaşardızda. Əvvəlki illərdə qəbul olan kimsə varsa xahiş mənə biologiyadan sualları yollasın. Birdə kimdə elektron kurikulum vesaiti var ? Mənə yollasında bizahmet.

  Cavab yaz
 • May 5, 2017 at 2:48 axşam
  Permalink

  əziz imtahan verən ibtidai sinif müəllimləri zəhmət olmasa sualların necə olması barədə yazın

  Cavab yaz
 • May 5, 2017 at 2:13 axşam
  Permalink

  Salam ADMİN sonuncu testlerin cavablarini fşda qeyd ederdiz zehmet olmasa.bir de terbiye haqqinda material varsa paylasardiz.önceden
  tesekur edirem

  Cavab yaz
 • May 1, 2017 at 12:44 axşam
  Permalink

  SALAM En son dioqnostik qiymetlendirmede ibtidai sinife nece suallar dusub.Zehmet olmasa testleri paylasardiz.Bagislayin sizi eziyyete saliram.

  Cavab yaz
  • May 1, 2017 at 3:02 axşam
   Permalink

   Bu ibtidai sinif muellimeleri niye yazmirlar.imtahan verdiler rahatlawdilar.biraz melumat verseler yaxwi olardi

   Cavab yaz
 • May 1, 2017 at 11:36 səhər
  Permalink

  xahis edirem ,fransiz dilinden yeni testler yerlesdirin.

  Cavab yaz
 • May 1, 2017 at 7:37 səhər
  Permalink

  Salam Heyat Bilgisi fenninnden suallar varmi

  Cavab yaz
 • May 1, 2017 at 6:55 səhər
  Permalink

  Salam admin.ciqrafiyadan ise qebulcun testler. payalsnda zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • Aprel 29, 2017 at 5:00 axşam
  Permalink

  Salam texnologiyadan da testler paylasin.

  Cavab yaz
 • Aprel 29, 2017 at 4:56 axşam
  Permalink

  ADMİN SİZİ SALAMLAYİRAM.TEXNOLOGİYA FƏNNİNƏ AİD TESTLƏRİ HARADAN ƏLDƏ ETMƏK OLAR?MAGAZLARDAN MARAQLANMİŞİQ ORADADA YOXDUR. BİLİRSİNİZSƏ YAZİN.COX XAHİŞ EDİRƏM

  Cavab yaz
  • Aprel 29, 2017 at 7:23 axşam
   Permalink

   Salam. Təəsüf ki cavabı bilmirəm..
   satytda texnologiya fənninə aid online testlər var..

   Cavab yaz
 • Aprel 29, 2017 at 4:27 axşam
  Permalink

  Salamlar her kese xahis edirem DQ de ibtidaiye aid dusen suallardan yazardiniz.cox xahis edirem kim istirak edibse melumat versin

  Cavab yaz
  • Aprel 29, 2017 at 4:33 axşam
   Permalink

   SİZ İMTAHAN VERMİSİNİZ?COX XAHİŞ EDİRƏM YADİNİZDA QALAN SUALLAR VARSA YAZİN.ƏN AZİNDAN İMTAHAN HAQQİNDA MƏLUMAT VERİN .BURADAKİ SUALLARDAN DÜŞÜRMÜ?ƏVVƏLCƏDƏN TƏŞŞƏKKÜR EDİRƏM…

   Cavab yaz
  • Aprel 29, 2017 at 4:47 axşam
   Permalink

   SALAM.SİZ İMTAHANDA İŞTİRAK ETMİSİNİZ?XAHİŞ EDİRƏM İMTAHANA NECƏ SUALLAR DÜŞMÜŞDÜ MƏLUMAT VERƏSİNİZŞ.TEXNOLOGİYADAN TEST YERLƏRİ BİLİRSİNİZSƏ YAZİN.

   Cavab yaz
 • Aprel 29, 2017 at 10:20 səhər
  Permalink

  Salam. İmtahan verən Azərbaycan dili müəllimləri xahiş edirəm yadda qalan suallardan yazin

  Cavab yaz
 • Aprel 29, 2017 at 4:04 səhər
  Permalink

  Salam admin zehmet olmasa ingilis dili testlerinden de paylasardiz

  Cavab yaz
 • Aprel 29, 2017 at 4:02 səhər
  Permalink

  Salam ingilis dili muellimleri zegmet olmasa testlerden paylasardiz ne suallar dusmusdu sinaqda

  Cavab yaz
 • Aprel 28, 2017 at 6:04 axşam
  Permalink

  Cox sagolun.Yeni ibtidai sinif ucun testler paylassaniz cox gozel olardi.

  Cavab yaz
  • Aprel 29, 2017 at 12:45 axşam
   Permalink

   tewekkurler. edebiyyatdan en chox ne duwur? imtahan verenler yazardiniz.

   Cavab yaz
 • Aprel 28, 2017 at 5:52 axşam
  Permalink

  Salam.Xahiş edirik Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan da paylaşardiz

  Cavab yaz
 • Aprel 28, 2017 at 5:05 axşam
  Permalink

  xahiş edirik fənn testlərini də paylaşasınız.xüsusilə də informatikanı

  Cavab yaz
 • Aprel 28, 2017 at 3:58 axşam
  Permalink

  Salam ise qebul imtahaninda bu suallardan duser? Bilen varsa yazin zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • Aprel 28, 2017 at 2:54 axşam
  Permalink

  Ay ibtidai sinif muellimelleri hardasiz paylawardiz suallari en azindan bir melumat vererdiz suallar nece seviyede duwmuwdu

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir