Загрузка...

Diaqnostik Qiymətləndirmə və İşə Qəbul üçün KURİKULUM testləri

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 25

KURİKULUM

1. “Bu üsuldan demək olar ki,hər dərs istifadə olunur.Bu üsul əqli hücum da adlandırılır. Şagirdlərdə yeni mövzuya maraq oyatmaq, habelə onların nəyi yaxşı (və ya pis) bildiklərini aydınlaşdırmaq məqsədilə bu üsuldan istifadə olunur”.
Qeyd olunan fikirlər hansı təlim üsuluna aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 25

Sual 2 - 25

2. ” Şagirdlərin tədqiqat vərdişlərinin, biliklərə müstəqil yiyələnmə bacarıqlarının formalaşmasında mühüm rol oynayır, onlara müstəqil şəkildə öz fəaliyyət proqramlarını qurmağa, habelə öz vaxtını və işini qrafik üzrə planlaşdırmağa kömək edir”.
Qeyd olunanlar hansı təlim üsuluna aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 25

Sual 3 - 25

3.

Motivasiya haqqındakı fikirlərdən biri yalnışdır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 25

Sual 4 - 25

4.

Aşağıdaılardan biri tədqiqat aparılması zamanı buraxılan səhvlərə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 25

Sual 5 - 25

5.

Aşağıdakılardan biri iş vərəqinə verilən tələblərə aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 25

Sual 6 - 25

6. Tədqiqat prosesi zamanı müəllimin vəzifəsi nədir?

1.Şagirdlərin əvəzinə çətin sualları cavablandırmaq;
2. Tədqiqata başlamadan əvvəl qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərin nəzərinə çatdırmaq;
3. Zərurət yarandıqda şagirdlərin işinə müdaxilə etmək,problemin həllinə yönəltmək;
4.İş vərəqlərini yoxlamaq və qiymətləndirmək
5.Əldə olunan informasiyaların düzgün mübadiləsini təşkil etmək

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 25

Sual 7 - 25

7. Motivasiya zamanı buraxılan səhvlərə aiddir:

1.Müəllim motivasiyanı elə təşkil edir ki,şagirdlərdə idrak fəallığı oyanır,yeni dərsin məzmunu şagirdlər tərəfindən müəyyən olunur.
2. Müəllim motivasiya qismində bir həll variantı olan çalışmadan istifadə edir.
3.Açıq suallardan istifadə edir
4. Müəllim motivasiya qismində real problem əvəzinə həvəsləndirici informasiyadan (maraqlı, cəlbedici) və ya onun təqdimatı üsullarından (oyun, rəngbərəng şəkil) istifadə edir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 25

Sual 8 - 25

8. Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması mərhələsi zamanı buraxılan səhvləri müəyyən edin:

1. Nəticəyə gəlmək üçün müəllim şagirdlərin köməyi ilə əldə olunan bilgiləri ümumiləşdirir;
2. Müəllim şagirdlərin dərsin axırında çıxardıqları nəticələri və etdikləri ümumiləşdirmələrlə ilkin fərziyyələr və tədqiqat sualı arasında əlaqəyaratmağa çalışmır.
3.Əldə edilmiş ideyanı tədqiqat sualı ilə və şagirdlərin ilkin fərziyyələri ilə müqayisəsini təşkil edir.
4. Müəllim problem qoyur və problemin həllində əsas iştirakçı özü olur.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 25

Sual 9 - 25

9.

Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 25

Sual 10 - 25

10. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olmayanları müəyyən edin:

1.İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir
2.Yeni təlim üsulları yaradır
3.Təlim prosesində şagirdə obyekt kimi baxır
4.İnkişafetdirici,diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir
5.Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 25

Sual 11 - 25

11.

Verilənlərdən biri fəal təlimin xüsusiyyəti deyil.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 25

Sual 12 - 25

12.

Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 25

Sual 13 - 25

13. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Şagirdin mövqeyi
2. Müəllim mövqeyi
3. interaktiv iş formaları
a) “kəşf edən”, “tədqiqatçı”
b) “bələdçi”, “aparıcı”
c) cütlüklərlə iş

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 25

Sual 14 - 25

14.

Fəal dərsin neçə mərhələsi var?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 25

Sual 15 - 25

15.

Verilənlərdən hansı açıq sualdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 25

Sual 16 - 25

16. “Ana dili: 1.2.4. Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir. “Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartı bilik (1) və fəalliyyət (2) kateqoriyaları əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 25

Sual 17 - 25

17. Hansı cəhətlər kurikulumun səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aiddir?

1. Bəzi fənlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib
2. Nəticəyönümlüdür
3. Şəxsiyyətyönümlüdür
4. Fənyönümlüdür
5. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunur
6. Bilikyönümlüdür

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 25

Sual 18 - 25

18.

İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 25

Sual 19 - 25

19.

Multimediya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 25

Sual 20 - 25

20. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı nə vaxt təsdiq edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 25

Sual 21 - 25

21.

Aşağıdakılardan təhsil alanların mənəvi tərbiyəsində əsas metod:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 25

Sual 22 - 25

22.

Fərdi iş formasının hansı mənfi cəhəti var?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 25

Sual 23 - 25

23.

Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 25

Sual 24 - 25

24.

Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 25

Sual 25 - 25

25.

Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 25


 

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.