Загрузка...

Müəllimlərin Diaqnostik Qiymətləndiriliməsi – İngilisi dili 2019 (YENİ)

  • ENGLİSH
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

ENGLİSH

1. Choose the correct variant.
If you ….... red and white, you…..pink.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Choose the correct variant.
The school usually ______ at six o'clock each day, but on Monday it stayed open later.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Choose the correct variant.
Her room is a real mess. And she ............. her bed.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Choose the correct variant.
Your glasses must be _________ here. I'll help you look for them.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Choose the correct variant?
What ___________ if it rains next Saturday?
Will you still go to London?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Choose the correct variant.
When we ............... decorating our Christmas
tree we ..............the lights on it.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Choose the correct tense form:
We .... go to school yesterday because it was Sunday

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Find the explained word:
-a person who does everything quickly

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Choose the correct variant:
She .... television every evening.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Find the synonym of the word:
-to hate

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Make up a sentence:
1- every Sunday, 2- Jim, 3-his, 4- visits, 5- granny

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Choose the correct verb form.
Do you mind his ______ next to you?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Choose the correct variant.
I'm really busy this week, but if I have time,
I'll ------- you know.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Choose the correct variant.
............. reporters were at the meeting yesterday

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Choose the correct variant.
We're having a party in the garden next month. I do hope the weather _______good.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Choose the correct variant:
She is friendly. She gets ... ... her classmates.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Translate the given sentence.
Qışda bizdə güclü qar yağıntısı olmur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Find the correct form of the verb:
When I ... Terry, she was going to her uncle.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Choose the correct form of the verb:
I am afraid of ... in the forest.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Choose the correct form of the verb:
I can't stand ... in the open air .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Choose the correct variant.
You look ... ! Are you all right?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Choose the correct variant.
My sister _____ a plate yesterday while she _____.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Choose the correct prepositions.
Alice is very sociable; she gets_____ _____ all people

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Complete the sentence:
It is easy to travel between Auckland and the rest of New Zealand. There are regular international flights, ... .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Choose the correct answer.
The bathroom is full of lipstick, mascara and all her _______.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Choose the correct answer.
I played chess when I was young, but now I don't really like _____.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Choose the correct variant.
It's very cold, so we put the ____ on in the evening.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Insert the correct adverbs.
Every member of the team was playing very ... yesterday.The game was really ... .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Choose the correct variant and complete the sentence:
He is more active than most able people and has ... in different areas.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Choose the correct word.
My glasses are dirty. Have you got a ______ I can clean them with?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Choose the line of plural nouns :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Choose the line of positive adjectives :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Choose the correct variant.
Last night I went to ___ very early and read my book for an hour

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Change the sentence into the Passive Voice.
What time did they serve breakfast?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Choose the correct variant:
This is the .... film I’ve ever seen.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Choose the correct preposition.
What did the children get ... ... while you were out?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Choose the correct variant:
Franco .... to the cinema after the lesson yesterday

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Choose the correct forms of the verbs.
I _______ to the exhibition if I ______ time

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Choose the correct form of the verb:
The film wasn't very good. I _________ it very much

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Choose the wrong expression:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgiin istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. “Təhsilin məhsulu” anlayışına daxildir:

1. təhsil sahəsində innovasiyalar
2. baza ali tibb təhsili almış məzunlara verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi
3.orijinal təhsil və fənn proqramları
4. ali təhsil müəssisəsəsində akademik məsləhətçi
5. təlim metodları sistemi,
6. təlimin məzmununa və həcminə uyğun olaraq onun mənimsənilməsinə ayrılan vaxtın ölçü vahidi
7. təhsil modulları
8 müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dövlət təhsil müəssi-səsinə verilən müstəqillik,
9. təhsil layihələri

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Nəzarət növləri arasındakı uyğunluğu tapın.

1 - cari nəzarət
2- - tematik nəzarət
3- dövrü nəzarət
4- yekun nəzarət
a - İri mövzu və bölmə üzrə
b - Keçirilmə vaxtı və həll etdiyi vəzifələrə görə gündəlik nəzarət
c - İlin sonunda aparılan nəzarət
d - Rüblərin sonunda aparılan nəzarət

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Diaqnostik qiymətləndirmənin fiziki inkişafına aiddir:

1. dayaq hərəkət aparatının səviyyəsi
2. əməkdaşlıq
3. təhlil
4. eşitmə
5 təqlid
6.bilmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmənin sosial-emosional inkişafına daxildir:

1. tədbiq
2. dözümlülük
3. eşilmə
4. müstəqil icra
5. liderlik
6. sintez

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Qiymətləndirmə hansı məqsədlərə xidmət edir?

1- şagird nailiyyətlərinin izlənməsi
2- şagirdin təlim nəticələrinin
qiymətləndirilməsi
3- kurikulum qiymətləndirilməsi
4- cari qiymətləndirmə
5- yekun qiymətləndirmə
6- təlim prosesində qərarların qəbulu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Qiymətləndirmədə səmərəli əks əlaqə vasitəsi olan komponentlərin məntiqi ardıcıllığını göstərin.

1. Qiymətləndirmə məlumatları
2. Qiymətləndirmə nəticələri
3. Məlumatların toplanması
4. Qiymətləndirmə standartları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Biri kompetensiyaya daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Müxtəlif mövzular üzrə canlı, qızğın mübahisələrdir. Bu üsulun əsasında mübahisə, fikirlərin mübarizəsi durur. 5- 6 sual hazırlanır və onlar üzrə müstəqil mühakimələr yürütmək tələb olunur.Orta və yuxarı siniflərdə siyasi, iqtisadi, mədəni, estetik, hüquqi mövzulara dair keçirirlər. Əqidələr toqquşur, müxtəlif fikirlər tutuşdurulur. Mürəkkəb metoddur, müəllimdən, tərbiyəçidən yüksək peşəkarlıq tələb edir. Qeyd olunan fikirlər hansı metoda aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Oxumağa qabillik anlayışının mühüm komponentləri sırasında biri uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Həyatın obyektiv şəklinin yaradılması təsəvvürlərinə əsaslanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. İqtisadi şüurun belə bir funksiyası yoxdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Təlimin strukturuna aid olmayanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Verilən xüsusiyyətlərdən biri sanqvinik temperament tipinə aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Pedaqoji dəyər nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. İştirakçılara yanaşma tərzində subyektivizm nədir?Hörmət və etibar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Toplanmış materialın keyfiyyətcə müvafiqliyinin və etibarlılığının təmin edilməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Alt standartın funksiyalarına aid açar sözlər sırasında uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək Kitabı II cild

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir şərh “Müəllimlərin Diaqnostik Qiymətləndiriliməsi – İngilisi dili 2019 (YENİ)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !