loading...

Dövlət Qulluğuna Hazırlıq Sualları -TEST 1

Dövlət Qulluğuna Hazırlıq Sualları ilk dəfədir ki saytımızda yayımlanır. Ümüdvaram ki oxucularımız üçün maraqlı olacaqdır !

1. Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini hansı prinsiplər əsasında qurur?

Sual 1 - 52

2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən uşaqların qayğısına qalmaq kimin borcudur?

Sual 2 - 52

3. Əmək müqaviləsi necə bağlanılır?

Sual 3 - 52

4. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət gerbi haqqında” əsasnamə təsdiq edilmişdir:

Sual 4 - 52

5. Dövlət ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə hansı şərtlərlə yol verilir?

Sual 5 - 52

6. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasında dövlət təhsil sistemi hansı xarakter daşıyır?

Sual 6 - 52

7. Kimlər əmək müqaviləsinin bağlanılmasına məcbur edilir?

Sual 7 - 52

8. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 83 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul etmir?
1) ailə münasibətləri
2) referendum
3) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
4) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri
5) məhkəmə quruluşu və hakimlərin statusu
6) bələdiyyələrə seçkilər və bələdiyyələrin statusu

Sual 8 - 52

9. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyətin hansı növləri vardır?
1) dövlət           2) paylı         3) bələdiyyə
4) birgə             5) xüsusi

Sual 9 - 52

10. Hansı şərtlə şəxsin üzərində tibbi təcrübələr aparıla bilər?

Sual 10 - 52

11. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 83 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?1) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
2) bələdiyyələrə seçkilər və bələdiyyələrin statusu
3) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət
4) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər
5) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasının təsdiqi
6) referendum
7) inzibati ərazi bölgüsü
8) beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi

Sual 11 - 52

12. Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları nə ilə müəyyən edilir?

Sual 12 - 52

13.
Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək borcunun yerinə yetirilməsinə kim nəzarət edir?

Sual 13 - 52

14.
Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısı kimdir?

Sual 14 - 52

15. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması hüququ yalnız:

Sual 15 - 52

16.
Aşağıda göstərilənlərdən hansı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin müəyyən etdiyi ümumi qaydalara aid deyil?

Sual 16 - 52

17.
Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətini kim həyata keçirir?

Sual 17 - 52

18. Kimlərə siyasi sığınacaq verilir?

Sual 18 - 52

19. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 63 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?1) fövqəladə vəziyyət rejimi
2) referendum
3) inzibati ərazi bölgüsü
4) mülki hüquq obyektləri
5) amnistiya
6) dövlət sərhədi rejimi
7) dövlətlərarasi müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi

Sual 19 - 52

20.
Dövlət qulluğu nədir?

Sual 20 - 52

21.
Azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini kim təmin edir?

Sual 21 - 52

22.
Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi kimi və beynəlxalq münaqişələrin həlli üsulu kimi rədd edir:

Sual 22 - 52

23.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlətin ali məqsədidir:

Sual 23 - 52

24. Aşağıda göstərilən məsələlərdən hansıları yalnız referendum yolu ilə həll olunur?
1) vergilər və dövlət büdcəsi
2) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul edilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi
3) amnistiya və əfv etmə
4) Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi

Sual 24 - 52

25. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə əmlakın tam müsadirəsinə:

Sual 25 - 52

26.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyətlərinin başçıları hansı qaydada vəzifəyə təyin edilir?

Sual 26 - 52

27.
“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən düzgündür

Sual 27 - 52

28. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyətin hansı növləri vardır?
1. dövlət
2. paylı
3. bələdiyyə
4. birgə5. xüsusi

Sual 28 - 52

29. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında səlahiyyətlər bölgüsü ilə bağlı mübahisəli məsələləri kim həll edir?

Sual 29 - 52

30. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən ailə qurmaq hüququndan istifadə edə bilməz:

Sual 30 - 52

31.
“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçilmiş şəxslər korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar törətdikdə və bu hüquqpozmalar inzibati və ya cinayət məsuliyyəti yaratmadıqda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan hansı tədbirlər görür?

Sual 31 - 52

32.
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu dövlət qulluğunda irəli çəkilə bilər:

Sual 32 - 52

33.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlət dili ilə bağlı məsələ hansı halda referenduma çıxarıla bilər?

Sual 33 - 52

34. “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən təşkilatın struktur bölmələrinin adı necə yazılır?

Sual 34 - 52

35. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları”na əsasən müsabiqənin müsahibə mərhələsində iştirak etmək üçün namizəd təqdim etməlidir:

Sual 35 - 52

36.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarına görə Azərbaycan Respublikası:

Sual 36 - 52

37.
Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr (sazişlər və s.) və qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar (protokollar və s.) hansı dildə nəşr edilməlidir?

Sual 37 - 52

38.
Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıda göstərilənlərdən hansı dövlət qulluğunun əsas prinsipi deyil?

Sual 38 - 52

39. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 1-ci kateqoriya dövlət orqanıdır:

Sual 39 - 52

40. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusunun attestasiyasının nəticələri əsasında attestasiya komissiyası aşağıdakı qiymətlərdən hansını verə bilər?1. tutduğu vəzifəyə uyğun gəlir
2. işini yaxşılaşdırsa və komissiyanın tövsiyələrini yerinə yetirsə, tutduğu vəzifəyə uyğun gəlir
3. işini yaxşılaşdırsa və komissiyanın tövsiyələrini yerinə yetirsə, bir ildən sonra təkrar attestasiyadan keçmək şərti ilə tutduğu vəzifəyə uyğun gəlir4. tutduğu vəzifəyə qismən uyğun gəlir
5. tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmir

Sual 40 - 52

41.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclis hansı məsələyə dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 63 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?

Sual 41 - 52

42. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqq təyin edilməsi qaydası hansı normativ hüquqi aktla müəyyən edilir?

Sual 42 - 52

43.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasını:

Sual 43 - 52

44.
“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusunun ictimai və ya siyasi fəaliyyəti ilə bağlı düzgün deyil:

Sual 44 - 52

45.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hamı bərabərdir

Sual 45 - 52

46.
“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun məqsədlərinə aid deyil?

Sual 46 - 52

47. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlətin ali məqsədidir:

Sual 47 - 52

48.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hansı məsələlərə dair referendum keçirilə bilməz?

Sual 48 - 52

49.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən vətəndaşların əsas vəzifələri ilə bağlı aşağıda göstərilənlərdən hansı düzgün deyil?

Sual 49 - 52

50. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən vətəndaşların qəbul edilməsi ilə bağlı düzgün deyil:

Sual 50 - 52

51. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclisin səlahiyyətlərinə aid deyil:

Sual 51 - 52

52. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yaxın qohumların birgə işləməsi ilə əlaqədar tələbləri pozan şəxslər bu pozuntunu hansı müddətdə könüllü aradan qaldırmalıdır?

Sual 52 - 52


 

loading...

Əzizağa Əhmədov

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

5 Şərhlər “Dövlət Qulluğuna Hazırlıq Sualları -TEST 1

Bu haqda nə düşünürsən?