Diaqnostik Qiymətləndirmə 2016- Azərbaycan Dili (YENİ)

 • İBTİDAİ
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

İBTİDAİ

1. Aşağıdakı cümlələrdən biri nəqli cümlədir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. “Elə” sözünün işlənmə ardıcıllığı hansı variantda düzgün verilmişdir?

1. Elə sən də mənim tayımsan.
2. Mənimlə elə danışma.
3. Elə hərəkəti mənə xoş gəlmədi.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Aşağıdakı cümlələrdən biri quruluşuna görə digərlərindən fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. “Xoşniyyətli” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı doğru olmayan fikirləri müəyyənləşdirin.1. Vurğusu “dissertasiya” sözünün vurğusu ilə eyni yerdədir.
2. Yazılışı ilə tələffüzü arasındakı fərqli məqamların sayı “danmaq” sözündəki fərqli məqamların sayı qədərdir.
3. Sözdə qarşılığı olmayan bir samit səs var.
4. Ahəng qanununa tabe deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Vurğuya görə məntiqi ardıcıllğı tamamlayın.1. kamera  2. dizel  3…..
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Biri ümumi qrammatik mənasına görə digərlərindən fərqlənir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Omonim frazeoloji birləşmə hansı bənddədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Hansı cümlədə sifətin isimləşməsinə aid nümunə var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Qeyri-müəyyən əvəzliklərdən ibarət cərgəni müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Hansı sözün yazılışı ilə tələffüzü arasındakı fərqli məqamların sayı daha çoxdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Sözlərdəm neçəsi həm omonim, həm də çoxmənalı kimi başa düşülə bilər?

yol, yar, burun, boğaz, diş, baş, kök
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Hansılar mürəkkəb söz birləşməsi hesab olunur?

1. mənim haqqımda kitab 2. sənin kimi düşünən 3. sahilə qədər yol gedən4. evə qədər yol 5. anam məni gözləyərkən 6. onun əziz övladı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. “O, yalnız sənin kimi düşünür” cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı doğru olmayan fikri müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Omonim qoşmaların verildiyi cərgəni müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. “Mənim yazdıqlarım hamının diqqətini cəlb etdi” cümləsində mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Mürəkkəb zərfləri müəyyənləşdirin.1. oğrun-oğrun   4. yaza- yaza 2. birdən-birə   5. görər-görməz 3. birə-beş   6. gedə-gedə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Hansı cümlə müəyyən şəxsli geniş cümlədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. 1998-ci ildə oğluna: “doğum tariximin son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd bu günki yaşımı göstərir”- deyən ata 2008-ci ildə neçə yaşındadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Beş nəfərin yaşlarının ədədi ortası 12-dir. Bunlardan ikisinin yaşlarının ədədi ortası 18 olarsa, digər üçünün yaşlarının ədədi ortasını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Beşindən biri fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Hansı sırada eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. 5 işçi gündə 5 saat işləyərək 5 gündə 5 sığınacaq hazırlayırlar. 10 işçi gündə 10 saat işləyərək 10 gündə neçə sığınacaq hazırlaya bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Sürətləri 10m/dəq və 8 m/dəq olan 2 cisim çevrəsinin uzunluğu 360 m olan dairəvi yolun eyni nöqtəsindən eyni zamanda əks istiqamətlərdə hərəkətə başlayırlar. Cisimlər neçə dəqiqə sonra görüşərlər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Səhvən 25% endirim etdikdən sonra səhvini düzəltmək üçün yeni qiymətə 40% artım edən satıcı son vəziyyətdə nə qədər gəlir əldə etmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Ana və onun əkiz uşaqlarının yaşları hasili 225-ə bərabərdir. Əkizlərin yaşları cəmini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
4 qələm, 3 dəfərin qiyməti 6 qələm, 2 dəftərin qiymətinə bərabərdir. 4 dəftərin qiymətinə neçə qələm almaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Üçbucağın tərəflərinin uzunluğu 2:4:5 nisbətindədir. Böyük tərəfin kiçik tərəfdən 9 sm böyük olduğunu bilərək, üçbucağın perimetrini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Tərəflərindən biri 24 sm, o biri isə bundan 2 dəfə kiçik olan bərabəryanlı üçbucağın perimetrini hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Malın alış qiymətinin 4 qatı satış qiymətinin -nə  bərabərdir. Bu malın satışından neçə faiz gəlir əldə olunar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
1-dən 17-ə qədər (1 və 17 daxil) tam ədədlərin yan-yana yazılmasıyla əmələ gələn ədəd neçə rəqəmlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
İki ardıcıl tək ədədin cəmi aşağıdakılardan hansına bərabər ola bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Dörd ardıcıl tək ədədin cəmi 64-ə bərabərdir. Ədədlərdən ən böyüyü ilə ən kiçiyinin cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
İki qonşu dayanacaq arasındakı məsafə 15m-dir. Sabit 30m/dəq sürəti ilə birinci dayanacaqdan hərəkətə başlayan velosipedçi nə qədər zaman sonra 6-cı dayanacağa çatar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Cümlələrin birində mübtəda işlənməmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Hansı cümlənin xəbəri düzəltmə sözlə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Qeyri-müəyyən əvəzliklərdən ibarət cərgəni müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.
Pedaqogika ………… haqqında elmdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Bunlardan hansı tarixi, ictimai və sinfi xarakter daşıyır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
Bunlardan biri pedaqogikanın bölməsi deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Müşahidə, müsahibə, anketləşdirmə, pedaqoji eksperiment göstərilən bəndlərdən hansına aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Şəxsiyyətin inkişafına və formalaşmasına təsir göstərən obyektiv amillər hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Bu sənədlərdən biri təhsilin məzmununu özündə əks etdirmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Təlimin başlıca funksiyaları olan bəndi seçin:1) təhsilləndirici,  2) tərbiyələndirici,  3) qiymətləndirici,  4) tələbatyaradıcı,  5)inkişafetdirici  6) yaradıcı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqinə xidmət edən üsullar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . . deyilir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Venn diaqramından nə məqsədlə istifadə olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Təlim üsullarını seçin:
 1. Müzakirə
 2. Qruplarla iş
 3. Beyin həmləsi
 4. Kiçik qruplarla iş
 5. Venn diaqramı
 6. Diskusiya
 7. Cütlərlə iş
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Cisim   və  hadisələrin   xüsusiyyətini öyrənmək,  bilik  və  anlaşmanı   müəyyənləşdirmək,  bilikləri  aktuallaşdırmaq,  dinləmə  mədəniyyətini inkişaf etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Problem (sual) lövhədə yazılır. Şagirdlər doğru və yalnış fərq etməz öz idaeylarını çəkinmədən bildirirlər. Bütün ideyalar müzakirəsiz qeydə alınır. Sonda düzgün ideyalar aşkar edilir, yekunlaşdırılır, təhlil edilir. Bu fikirlər hansı təlim metoduna daxildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsuldan istifadə edilərkən öyrənilə-cək mövzuya aid  əsas söz (və  ya söz birləş-məsi)  lövhəyə  yazılır.  Şagirdlər  həmin  söz ilə  bağlı  ilk  xatırladıqları  fikirləri  söyləyir və  həmin fikirlər müəllim tərəfindən lövhə-yə  yazılır. Mövzu ilə  bağlı olan sözlər deyilən fikirlərin arasından seçilir və  əlaqələndirilir,  onlardan  anlayış  və  yaxud  ideya çıxarılır.  Söhbət   hansı  iş  üsulundan  gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Dərsdən  əvvəl  iri  ağ  kağızlarda  (vatman) mövzuya aid suallar yazılır. Müəllim qruplara  müxtəlif  sual  yazılmış  bir  kağız  verir.  Qrup üzvləri sualı oxuyur və  bir cavab  yazır.  Kağızlar  saat  əqrəbi  istiqamə-tində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Bu  üsul  mətnin  məzmununun  qısa müddət  ərzində  şagirdlər  tərəfindən  mə-nimsənilməsinə  imkan  yaradır.  Şagirdlər dörd  nəfərlik  qruplara  bölunur  (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.  Hər  qrupdakı  eyni  rəqəmli şagirdlərdən  yeni  qrup  (ekspert  qrupu) yaradılır.  Öyrəniləcək mətn qrupların  sayı qədər hissələrə  bölunur və  ekspert qruplarına  verilir.  Haqqında  danışılan  təlim üsulunu müəyyən et:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metotdur. Burada sinif bir növ miniatur, mövzunu özündə daşıyan tamaşaya çevrilir və sonluq qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bu təlimin hansı metodik üsuludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Təlimin şagirdlərin fakt və hadisələrin müşahidəsinə əsaslanan metodu.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Fəal təlim üsullarından biri dərsin müzakirə  mərhələsinə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Aşağıda qeyd olunan fikirlərə görə söhbət nədən gedir?• Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil etmək.
• Mövzuları dəyişdirmək və ya artırmaq.
• İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən etmək.
• Əlavə resurslar seçmək.
• Mövzular üzrə vaxt bölgüsündə dəyişikliklər etmək.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
Zəfər Kursları

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

One thought on “Diaqnostik Qiymətləndirmə 2016- Azərbaycan Dili (YENİ)

 • İyun 15, 2019 at 18:13
  Permalink

  Testlerin coxunun cavablari sehvdir

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.