Загрузка...

Coğrafiya -MİQ üzrə Test toplusu 2019

1. Dağların yaşı ilə onun seysmikliyini düzgün əks etdirən sxemi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 70

2. Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda kənd təsrrüfatının hansı sahələri inkişaf etmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 70

3. Doğru olanı tapın:
1. Ptolomeyin xəritəsində meridian və paralellər (dərəcə toru) təsvir edilmiş, yerin əyriliyi nəzərə alınmışdır
2. F.Magellanın ekspedesiyasının üzvləri İspaniyaya qayıtdıqda gəmi jurnalında bir təqvim gününün çatmadığını aşkar etmişlər. Buna səbəb Yerin öz oxu ətrafında hərəkətinin əksinə səyahət etmələridir
3. Marko Polo, Afanasi Nikitin Böyük Coğrafi Kəşflər dövrünün səyyahlarıdır
4. R. Piri, R. Amundsenin qütb ətrafı ərazilərin öyrənilməsində xidmətləri böyük olmuşdur
5. X. Kolumun səyahəti zamanı yerin kürə formasında olması və Sakit okeanın mövcudluğu sübut olundu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 70

4.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 70

5. Ətraf mühitin ekoloji vəziyyətinə görə qruplaşması:

I. müvazinət vəziyyət
II. böhran vəziyyət
III. faciəli vəziyyət

1. insan fəaliyyətinin təsiri böyükür və belə ərazilərdə təbiətdə dəyişiklik dərəcəsi yüksək olur
2. insan fəaliyyətinin təsiri olsa da, təbiət özünü bərpa edir
3. özünün əvvəlki vəziyyətinə bərpa olunması qeyri – mümkün mühiti əks etdirir

a) iri şəhərlərin kənarlarında, faydalı qazıntıların çıxarıldığı ərazilər aiddir
b) mülayim qurşağın iynəyarpaqlı meşələri aiddir
c) çöl və meşə - çöl, savanna və seyrək meşələr aiddir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 70

6. Şərqi Avropa üçün ümumi olmayan cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 70

7. Uyğunluğu tapın:

I. Türkmənistan
II. Qırğızıstan
III. Qazaxıstan

a) mülayim iqlim qurşağın kəskin kontinental iqlim tipində yerləşir, Rusiya ilə geniş quru sərhədinə malikdir
b) Kopetdağ silsiləsi İranla sərhədboyu uzanır
c) şimalında çöl və meşə-çöl landşaftı geniş sahə tutur
d) dağlıq relyef üstündür, şaquli zonallıq aydın müşahidə olunur
e) təsərrüfatın əsas sahəsi neft-qaz kompleksidir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 70

8. Ən qədim sivilizasiya mərkəzlərinin formalaşdığı dəniz sahili:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 70

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 70

10. Rekreasiya – turizm ehtiyatları ilə daha zəngin olan ölkələr qrupu və onların yerləşdiyi ərazilərin iqlim xüsusiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 70

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 70

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 70

13. İlboyu müxtəlif hava kütlələrinin təsirinə məruz qalan təbii zonalar
1. pampa        2. codyarpaqlı meşə və kolluqlar
3. preri          4. savanna     5. selvas  6. tayqa

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 70

14. “........ Şimal və Baltik dənizlərini birləşdirir, Skandinaviya və Yutlandiya yarımadalarını ayırır”

Nöqtələrin yerinə müvafiq boğazları yazın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 70

15.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 70

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 70

17. 2 xarici ölkə ilə həmsərhəd olan inzibati rayonlar:
1. Zəngilan      2. Qubadlı   3. Kəlbəcər  4. Tovuz   5. Balakən   6. Astara

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 70

18. Üzvü maddələrin anaerob qıcıqırdılması metodu ilə bioqazın istehsal edilməsi ən çox hansı ölkələrdə daha geniş tətbiq edilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 70

19. Dünya okeanının neftlə çirklənən əsas əraziləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 70

20. İcmal – topoqrafik xəritələrin tərtib olunduğu miqyasları seçin
1. 1: 800 000   2. 1: 50 000 000   3. 1: 9 000 000   4. 1: 45 000   5. 1: 300 000   6. 1: 50000

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 70

21. Uyğunluğu tapın

I. əmtəə
II. istehsalın ərazi təşkli
III. infrastrukdur

a)istehsal və əhaliyə xidmət edən istehsal və sosial istiqamətli qurğular sistemi
b)satış üçün lazım olan məhsul, yəni istehsal olunmuş əmək məhsulu
c)məhsuldar qüvvələrin ərazidə səmərəli yerləşdirilməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 70

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 70

23. D. Livinqstonun Afrika materikində xidmətləri
1. Konqo və Zambezi çaylarının yuxarı axınlarını tədqiq etmişdir
2. Atlas dağlarını və Nil çayının mənsəbin tədqiq etmişdir
3. Nyasa və Tanqanika göllərini tədqiq etmişdir
4. Viktoriya şəlaləsini tədqiq etmişdir
5. Kap və Əjdaha dağlarını tədqiq etmişdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 70

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 70

25. Müvafiq olaraq Şimali, Cənubi və Cənub – Qərbi Asiya da yerləşən platformalar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 70

26. İstehlakçiya (I) və xammala (II) meyl edən təsərrüfat sahələri
1. əsas kimya           2.pambıqtəmizləmə
3. üzüm istehsalı   4 ət-süd istehsalı
5. mebel istehsalı   6. tütün fermentləmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 70

27. Avropada meşə təbii zonasının geniş yayılmasının səbəbi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 70

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 70

29. Meksika, Boliviya və Çili üçün ümumi olmayan cəhət?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 70

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 70

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 70

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 70

33. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 70

34. Terrikon təpələrin daha çox olduğu ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 70

35. Dağlıq Şirvan iqtisadi-coğrafi rayonu üçün xarakterikdir:ə

 1. çox yüksək seysmikliyə malikdir
 2. dağ-qara və şabalıdı torpaqlar geniş yayılmışdır
 3. filiz faydalı qazıntılarla zəngindir
 4. ƏİK formalaşmışdır
 5. üzümçülük və heyvandarlıq təsərrüfatı yüksək inkişaf etmişdir
 6. yay və qış otlaqlarına malikdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 70

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 70

37. Təsərrüfatın sahəvi strukturunda uyğunluğu müəyyən edin:

I. birinci sektor               a) meşə tədarükü
II. ikinci sektor               b) metallurgiya sənayesi
III. üçüncü sektor          c) səhiyyə və təhsil
IV. dördüncü sektor      d) informasiya sahəsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 70

38. 10o-dən bir çəkilmiş meridianların arasında ən kiçik və ən böyük məsafə müvafiq olaraq neçə km-dir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 70

39. Torpağı, bataqlığı qurutmaq üçün qrunt və ya səth suların süni yolla axıtmaq üçün çəkilən arx adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 70

40. İkinci dünya müharibəsindən sonra dünya iqtisadiyyatında əsas kapital qoyuluşu ...... kəskin xarakter almışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 70

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 70

42. Şimali Afrikada üsütn olan ekzogen proseslər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 70

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 70

44. Texnika və texnologiyanın təkamül (I) və inqilabi (II) yolu ilə inkişaf etdiyi ölkələr: 

a) Böyük Britaniya          d) İsveçrə
b) Braziliya                       e) Pakistan
c) Fransa                            f) Tunis

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 70

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 70

46. Təsərrüfatın sahəvi quruluşuna görə qurplaşdırın
I. aqrar
II. sənaye
III. postsənaye

a) İndoneziya
b) Efopiya
c) İtaliya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 70

47. Cənubi Asiya üçün xarakterikdir:

 1. yağıntılar əsasən ilin isti dövründə düşür
 2. codyarpaqlı meşə və kolluqlar geniş sahə tutur
 3. podzol və qara torpaqlar geniş yayılmışdır
 4. qışda buludsuz və günəşli hava üstün olur
 5. sədd rolunu oynayan dağ yamaclarında daha çox yağıntı düşür
 6. subtropik və mülayim iqlim qurşağında yerləşir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 70

48. Uyğunluğu tapın

I. yüksək inkişaf etmiş rayonlar
II. köhnə sənaye rayonları
III. aqrar rayonlar
IV. yeni mənimsənilən rayonlar

a) Avstraliyanın səhra rayonları
b) Paris, London, AFR-in cənubu
c) ABŞ-da Appalaş, Rusiyada Ural və Volqaboyu
d) İtaliyanın cənubu, Fransanın qərbi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 70

49.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 70

50. Böyük Qafqazın bütün fiziki-coğrafi rayonları üçün xarakterikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 70

51. Xəritənin riyazi (I) və coğrafi (II) əsasına addir

 1. hidroqrafik şəbəkə
 2. miqyas
 3. dərəcə toru
 4. faydalı qazıntılar
 5. yaşayış məntəqələr
 6. kartoqrafik proyeksiya
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 70

52. Materiklərin ucqar nöqtələrinin yerləşdiyi yarımadalar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 70

53. Mülayim enlikdə yerləşən, mütləq hündürlüyü 4500 m olan dağın ətəyində havanın temperaturu 18oC olarsa həmin dağın zirvəsində daimi qar-buzlaq örtüyü yarana bilərmi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 70

54. Uyğunluğu müəyyən edin

I. radial model
II. xətti model
III. sahilboyu model

a) çay və ya magistral boyunca əhalinin məskunlaşdığı formadır
b) nəqliyyat yollarının kəsişdiyi mərkzələrdə, əsasən dairəvi formada məskunlaşma modelidir
c) əhali dəniz, körfəz, okean sahilində, sahilin formasına uyğun məskunlaşır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 70

55. Bütün xəritələrdə hansı təhriflər mütləq olur
1. uzunluq 2. bucaq 3. forma 4. sahə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 70

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 70

57. Respublikamızda maddi (I) və qeyri-maddi (II) istehsal sahələrinə aiddir?

1. Lənkaran çay fabriki
2. Qusarda”Şahdağ” qış kurort bazası
3. ASAN xidmət
4. Mingəçevir su anbarı
5. Xaçmaz muzeyi
6. Sumqayıt boru-prokat zavodu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 70

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 70

59. İqlimin kontinentallığının əsas göstəricisi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 70

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 70

61. Şahdağ coğrafi obyekti;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 70

62.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 70

63.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 63 - 70

64.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 70

65.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 70

66.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 70

67. Hansı fiziki-coğrafi rayonların yeri düzgün göstərilməmşdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 70

68. Ekvatorial və mülayim iqlim qurşaqları üçün ümumi olan (I) və olmayan (II) əlamətlər

 1. illik amplitudanın yüksək olması
 2. alçaq təzyiq qurşağında yerləşməsi
 3. çay şəbəkəsinin sıx olması
 4. yağıntıların fəsillər üzrə dəyişməsi
 5. qalxan havanın üstünlüyü
 6. fəsillərin aydın müşahidə edilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 70

69.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 69 - 70

70. Əks olunan radiasiya udulan radiasiyanın ¾ hissəsinə bərabərdir. Ümumi radiasiyanın miqdarının 140 kkal/sm2 olduğunu bilərək, əks olunan və udulan radiasiyanın miqdarını təyin edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 70


 

Загрузка...
loading...

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 5 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !