Reklam...

Müəllimlərin İşə Qəbulu. COĞRAFİYA (II) -2017/18

 • COĞRAFİYA
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Question 1 of 60

COĞRAFİYA

1.
Axar suların dağıdıcı fəaliyyəti adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2.
İstilik elektrik stansiyaları bölünür:

A.
B.
C.
D.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3.
Abşeron yaraımadasında yüngül sənayenin inkişaf etməsinin səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4. I.Parana çayı hövzəsi                  1.Venesuela
II. And ölkələri                              2.Kolumbiya

3.Peru
4.Argentina
5.Kuba
6.Meksika

A.
B.
C.
D.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5. Yer səthində eni 45 km, uzunluğu isə 60 km olan ərazinin 1:3000 000 miqyaslı xəritədə tutduğu sahəni tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6. Yeni ili daha tez qarşılayan, daha çox dənizlə əhatə olunan, tərkibində muxtar respublika  olan türk dövlətlərinin ardıcıllıqla düzün:
A.
B.
C.
D.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7.
Kür- Araz ovalığında qış otlaqlarının sahəsinin azalma səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8.
I və XXIII saat qurşaqlarının orta meridianları arasında ən az dərəcə fərqi:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9. Atlantik və Sakit okenlar üçün ümumi olan əlamətlər:1.Hər ikisi Şimal buzlu okeanı ilə su mübadiləsinə malikdir:
2. Afrika və Avstraliyanın sahillərini yuyur
3.Avropanın sahillərini yuyur
4.Hər ikisindən Qərb küləkləri cərəyanı keçir
5.hər ikisi ən qədim okenalardır
6.Hər ikisi dəniz yük daşımalarında ön yerdədilər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10.
Pambıq becərilən əsas iqlim qurşaqları:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11. llik yağıntıların və mümükün buxarlanmanın miqdarını bilərək nəyi hesablamaq olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12. Azərbaycanın meşə landşaft qurşağından yuxarda yerləşən göllər:
1.Böyük Alagöl      2.Sarısu     3.Batabat     4.Göygöl     5.Candargöl
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13. Qərbi Avropada kənd təsərüfatının əmtəəlik xarakterə malik olmasına imkan yaradır:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14. Polezoy, mezazoykaynazoy yaşlı süxurların yayıldığı fiziki-coğrafi rayonların müvafiq ardıcıllığı:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15. Meşə örtüyünün yaranması üçün əlverişsiz iqlim göstəricilərinə malik olan məntəqələri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16.
Coğrafi qütblərin və yarımkürələrin müvafiq sayını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17. 1:25 000 000 olan xəritə üzərində çayın uzunluğu 3 sm olarsa, sxemə əsasən çayın orta meyilliyini hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18. Kaynozoy erasının Paleogen və Neogen dövrlərinə aid süxurların yayıldığı ərazilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19. Ölkə əhalisinin sayı 11500 min nəfər, təbii artım hər 1000 nəfərə 7 nəfər olarsa, əhalinin orta illik artımını (faizlə) və 5 il sonra ölkə əhalisinin sayını (proqnoz) hesablayın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20. Son illər Azərbaycanda əhalinin təbii artımı və doğumunun səviyyəsinin dəyişməsi hansı qrafikdə düzgün göstərilib?
——–Doğulanlar (hər 1000 nəfərə)
——-Təbii artım (hər 1000 nəfərə)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

21.
Dünyada ən hündürdə yerləşən dağ gölü:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22.
Litosfer tavaların divvergent sərhəddində yarnmış ada….

A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23.
Avrasiyanın ən ucqar şimal və cənub nöqtələrini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24.
Torpaqların suvarılması necə adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25.
Niaqara şəlaləsi hansı göllər arasında yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26.
Botnik, Siam, Biskay körfəzlərinə aid olan cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27. Miqyası 1:50 000 000 olan birinci xəritədə A və B nöqtələri arasındakı 6 sm-dir. ikinci xəritədə isə həmin məsafə 15 sm-dir. İkinci xəritənin miqyasını tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28. 30 C temperaturda 1 m3 havanın nisbi rütubəti 45% -dir. Mütləq rütubəti və havanın doyması üçün çatışmayan suyun miqdarını tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29. Xəritədə yağıntıların miqdarı eyni olan nöqtələri birləşdirən xətlər  … adlanır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30.
Qeyri-üzvi çökmə süxurlaraa addir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31.
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32.
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33.
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34. Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 20 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q,   20 C-də 17q)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35.
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36. A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37. Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın:1. Tanqanika            I. buzlaq
2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun
3. Maralgöl              III. tektonik
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38. Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39. Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları:

1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40.
Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

KURİKULUM

41. Qiymətləndirmənin əsas prinsiplərini seçin:1. Etibarlılıq
2. Relevantlıq
3. Praktiklik
4. İnkişafetdirici
5. Orijinallıq
6. Obyektivlik
7. Məqsədəuyğunluq
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42. “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən informasiyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər kimi dəyərləndirmək olar.” Bu biliyin hansı kateqoriyasıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizmidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan qiymətləndirmə məlumatlarına nələr daxildir?1. bunlara şagirdlərin nailiyyətlərini və tə-limə münasibətlərini
2. müəllimin hazırlıq səviyyəsini
3. proses test yoxlamalarının keçirilməsi
4. fənn kurrikumlarının səciyyəvi cəhətlərini
5. təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir.
6. sinifdə müsahibələrin aparılması
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına hansılar daxildir?1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46.
Tətqiqat sualı nədir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri sırasında daha çox faəliyyətdə olan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48. Oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi fəaliyyət göstərmək . . . aiddir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49. Pedaqoji proses nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50. Fəal dərsin hansı mərhələsinə eyni zamanda “körpülərin salınması” da deyilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

Məntiq

51.
ÇÖRƏK = 12345 və ÇİN = 167 olarsa, KİÇİK = ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52. YY
YY
YY
+  14
YY
____
K66

K+Y=?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53. 21 — 3          31 — 832 — 5          64 — ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54. işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 

Əziz müəllimlər! müəllimlərin 2017-2018 tədris ili üzrə işə qəbulununa az qaldığından tehsilim.info olaraq namizədlər üçün növbəti sınaq imtahanı yerləşdirdik. Sınaq imtahanı tam real imtahan şəraitində keçirilir. Digər fənnlər üzrədə sınaq imtahanları saytda yerləşdiriləcəkdir.   bizi izləyin.

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

6 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu. COĞRAFİYA (II) -2017/18

 • May 4, 2018 at 2:37 axşam
  Permalink

  Axar sularin dagidici fealiyyeti abraziya adlanir.Eroziya ise -suyun kuleyin ve buzun tesiri ile suxurlar parcalanir ve dagilir bu proses eroziya adlanir.
  1ci sualin cavabi duzgun deyil

  Cavab yaz
 • Aprel 12, 2018 at 12:07 axşam
  Permalink

  1ci sual Toplu cografiya testinde de var orda cavab Eroziya goturulub…yeni burdaki cavab duzgun deyil

  Cavab yaz
 • Mart 30, 2018 at 12:21 axşam
  Permalink

  Cografiyadan teze testler olsa ela olardi

  Cavab yaz
 • Mart 12, 2018 at 10:00 səhər
  Permalink

  Salam.Hörmətli təşkilatcilar tarix testi də yerləsdirin xahiş edirik.Gözləyirik

  Cavab yaz
 • Mart 10, 2018 at 6:03 səhər
  Permalink

  coox sagolun Cografiya fenninde aid testler paylasirsiz ama yeni tipli sual olsa daha yaxsi olardi ve 1ci sualin cavabi duzgun goturlmuyum zehmet olmasa ona baxardiz

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir