Müəllimlərin İşə Qəbulu. COĞRAFİYA (II) -2017/18

  • COĞRAFİYA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.
Axar suların dağıdıcı fəaliyyəti adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
İstilik elektrik stansiyaları bölünür:

A.
B.
C.
D.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Abşeron yaraımadasında yüngül sənayenin inkişaf etməsinin səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. I.Parana çayı hövzəsi                  1.Venesuela
II. And ölkələri                              2.Kolumbiya

3.Peru
4.Argentina
5.Kuba
6.Meksika

A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Yer səthində eni 45 km, uzunluğu isə 60 km olan ərazinin 1:3000 000 miqyaslı xəritədə tutduğu sahəni tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Yeni ili daha tez qarşılayan, daha çox dənizlə əhatə olunan, tərkibində muxtar respublika  olan türk dövlətlərinin ardıcıllıqla düzün:
A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Kür- Araz ovalığında qış otlaqlarının sahəsinin azalma səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
I və XXIII saat qurşaqlarının orta meridianları arasında ən az dərəcə fərqi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Atlantik və Sakit okenlar üçün ümumi olan əlamətlər:1.Hər ikisi Şimal buzlu okeanı ilə su mübadiləsinə malikdir:
2. Afrika və Avstraliyanın sahillərini yuyur
3.Avropanın sahillərini yuyur
4.Hər ikisindən Qərb küləkləri cərəyanı keçir
5.hər ikisi ən qədim okenalardır
6.Hər ikisi dəniz yük daşımalarında ön yerdədilər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Pambıq becərilən əsas iqlim qurşaqları:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. llik yağıntıların və mümükün buxarlanmanın miqdarını bilərək nəyi hesablamaq olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Azərbaycanın meşə landşaft qurşağından yuxarda yerləşən göllər:
1.Böyük Alagöl      2.Sarısu     3.Batabat     4.Göygöl     5.Candargöl
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Qərbi Avropada kənd təsərüfatının əmtəəlik xarakterə malik olmasına imkan yaradır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Polezoy, mezazoykaynazoy yaşlı süxurların yayıldığı fiziki-coğrafi rayonların müvafiq ardıcıllığı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Meşə örtüyünün yaranması üçün əlverişsiz iqlim göstəricilərinə malik olan məntəqələri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Coğrafi qütblərin və yarımkürələrin müvafiq sayını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. 1:25 000 000 olan xəritə üzərində çayın uzunluğu 3 sm olarsa, sxemə əsasən çayın orta meyilliyini hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Kaynozoy erasının Paleogen və Neogen dövrlərinə aid süxurların yayıldığı ərazilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Ölkə əhalisinin sayı 11500 min nəfər, təbii artım hər 1000 nəfərə 7 nəfər olarsa, əhalinin orta illik artımını (faizlə) və 5 il sonra ölkə əhalisinin sayını (proqnoz) hesablayın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Son illər Azərbaycanda əhalinin təbii artımı və doğumunun səviyyəsinin dəyişməsi hansı qrafikdə düzgün göstərilib?
——–Doğulanlar (hər 1000 nəfərə)
——-Təbii artım (hər 1000 nəfərə)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Dünyada ən hündürdə yerləşən dağ gölü:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Litosfer tavaların divvergent sərhəddində yarnmış ada….

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Avrasiyanın ən ucqar şimal və cənub nöqtələrini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Torpaqların suvarılması necə adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Niaqara şəlaləsi hansı göllər arasında yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Botnik, Siam, Biskay körfəzlərinə aid olan cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Miqyası 1:50 000 000 olan birinci xəritədə A və B nöqtələri arasındakı 6 sm-dir. ikinci xəritədə isə həmin məsafə 15 sm-dir. İkinci xəritənin miqyasını tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. 30 C temperaturda 1 m3 havanın nisbi rütubəti 45% -dir. Mütləq rütubəti və havanın doyması üçün çatışmayan suyun miqdarını tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Xəritədə yağıntıların miqdarı eyni olan nöqtələri birləşdirən xətlər  … adlanır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Qeyri-üzvi çökmə süxurlaraa addir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 20 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q,   20 C-də 17q)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın:1. Tanqanika            I. buzlaq
2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun
3. Maralgöl              III. tektonik
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları:

1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Qiymətləndirmənin əsas prinsiplərini seçin:1. Etibarlılıq
2. Relevantlıq
3. Praktiklik
4. İnkişafetdirici
5. Orijinallıq
6. Obyektivlik
7. Məqsədəuyğunluq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən informasiyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər kimi dəyərləndirmək olar.” Bu biliyin hansı kateqoriyasıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizmidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan qiymətləndirmə məlumatlarına nələr daxildir?1. bunlara şagirdlərin nailiyyətlərini və tə-limə münasibətlərini
2. müəllimin hazırlıq səviyyəsini
3. proses test yoxlamalarının keçirilməsi
4. fənn kurrikumlarının səciyyəvi cəhətlərini
5. təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir.
6. sinifdə müsahibələrin aparılması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına hansılar daxildir?1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tətqiqat sualı nədir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri sırasında daha çox faəliyyətdə olan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi fəaliyyət göstərmək . . . aiddir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Pedaqoji proses nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Fəal dərsin hansı mərhələsinə eyni zamanda “körpülərin salınması” da deyilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
ÇÖRƏK = 12345 və ÇİN = 167 olarsa, KİÇİK = ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. YY
YY
YY
+  14
YY
____
K66

K+Y=?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. 21 — 3          31 — 832 — 5          64 — ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Əziz müəllimlər! müəllimlərin 2017-2018 tədris ili üzrə işə qəbulununa az qaldığından tehsilim.info olaraq namizədlər üçün növbəti sınaq imtahanı yerləşdirdik. Sınaq imtahanı tam real imtahan şəraitində keçirilir. Digər fənnlər üzrədə sınaq imtahanları saytda yerləşdiriləcəkdir.   bizi izləyin.

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.