Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu. COĞRAFİYA (II) -2017/18

  • COĞRAFİYA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.

Axar suların dağıdıcı fəaliyyəti adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

İstilik elektrik stansiyaları bölünür:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Abşeron yaraımadasında yüngül sənayenin inkişaf etməsinin səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. I.Parana çayı hövzəsi                  1.Venesuela
II. And ölkələri                              2.Kolumbiya

3.Peru
4.Argentina
5.Kuba
6.Meksika

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Yer səthində eni 45 km, uzunluğu isə 60 km olan ərazinin 1:3000 000 miqyaslı xəritədə tutduğu sahəni tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Yeni ili daha tez qarşılayan, daha çox dənizlə əhatə olunan, tərkibində muxtar respublika  olan türk dövlətlərinin ardıcıllıqla düzün:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Kür- Araz ovalığında qış otlaqlarının sahəsinin azalma səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

I və XXIII saat qurşaqlarının orta meridianları arasında ən az dərəcə fərqi:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Atlantik və Sakit okenlar üçün ümumi olan əlamətlər:

1.Hər ikisi Şimal buzlu okeanı ilə su mübadiləsinə malikdir:
2. Afrika və Avstraliyanın sahillərini yuyur
3.Avropanın sahillərini yuyur
4.Hər ikisindən Qərb küləkləri cərəyanı keçir
5.hər ikisi ən qədim okenalardır
6.Hər ikisi dəniz yük daşımalarında ön yerdədilər

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Pambıq becərilən əsas iqlim qurşaqları:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. llik yağıntıların və mümükün buxarlanmanın miqdarını bilərək nəyi hesablamaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Azərbaycanın meşə landşaft qurşağından yuxarda yerləşən göllər:
1.Böyük Alagöl      2.Sarısu     3.Batabat     4.Göygöl     5.Candargöl

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Qərbi Avropada kənd təsərüfatının əmtəəlik xarakterə malik olmasına imkan yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Polezoy, mezazoykaynazoy yaşlı süxurların yayıldığı fiziki-coğrafi rayonların müvafiq ardıcıllığı:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Meşə örtüyünün yaranması üçün əlverişsiz iqlim göstəricilərinə malik olan məntəqələri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

Coğrafi qütblərin və yarımkürələrin müvafiq sayını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. 1:25 000 000 olan xəritə üzərində çayın uzunluğu 3 sm olarsa, sxemə əsasən çayın orta meyilliyini hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Kaynozoy erasının Paleogen və Neogen dövrlərinə aid süxurların yayıldığı ərazilər:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Ölkə əhalisinin sayı 11500 min nəfər, təbii artım hər 1000 nəfərə 7 nəfər olarsa, əhalinin orta illik artımını (faizlə) və 5 il sonra ölkə əhalisinin sayını (proqnoz) hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Son illər Azərbaycanda əhalinin təbii artımı və doğumunun səviyyəsinin dəyişməsi hansı qrafikdə düzgün göstərilib?
——–Doğulanlar (hər 1000 nəfərə)
——-Təbii artım (hər 1000 nəfərə)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

Dünyada ən hündürdə yerləşən dağ gölü:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

Litosfer tavaların divvergent sərhəddində yarnmış ada….

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Avrasiyanın ən ucqar şimal və cənub nöqtələrini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

Torpaqların suvarılması necə adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

Niaqara şəlaləsi hansı göllər arasında yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Botnik, Siam, Biskay körfəzlərinə aid olan cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Miqyası 1:50 000 000 olan birinci xəritədə A və B nöqtələri arasındakı 6 sm-dir. ikinci xəritədə isə həmin məsafə 15 sm-dir. İkinci xəritənin miqyasını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. 30 C temperaturda 1 m3 havanın nisbi rütubəti 45% -dir. Mütləq rütubəti və havanın doyması üçün çatışmayan suyun miqdarını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Xəritədə yağıntıların miqdarı eyni olan nöqtələri birləşdirən xətlər  … adlanır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

Qeyri-üzvi çökmə süxurlaraa addir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 20 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q,   20 C-də 17q)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın:

1. Tanqanika            I. buzlaq
2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun
3. Maralgöl              III. tektonik

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları:

1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Qiymətləndirmənin əsas prinsiplərini seçin:
1. Etibarlılıq
2. Relevantlıq
3. Praktiklik
4. İnkişafetdirici
5. Orijinallıq
6. Obyektivlik
7. Məqsədəuyğunluq

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən informasiyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər kimi dəyərləndirmək olar.” Bu biliyin hansı kateqoriyasıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizmidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan qiymətləndirmə məlumatlarına nələr daxildir?
1. bunlara şagirdlərin nailiyyətlərini və tə-limə münasibətlərini
2. müəllimin hazırlıq səviyyəsini
3. proses test yoxlamalarının keçirilməsi
4. fənn kurrikumlarının səciyyəvi cəhətlərini
5. təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir.
6. sinifdə müsahibələrin aparılması

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına hansılar daxildir?
1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

Tətqiqat sualı nədir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri sırasında daha çox faəliyyətdə olan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi fəaliyyət göstərmək . . . aiddir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Pedaqoji proses nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Fəal dərsin hansı mərhələsinə eyni zamanda “körpülərin salınması” da deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

ÇÖRƏK = 12345 və ÇİN = 167 olarsa, KİÇİK = ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. YY
YY
YY
+  14
YY
____
K66

K+Y=?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. 21 — 3          31 — 8
32 — 5          64 — ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Əziz müəllimlər! müəllimlərin 2017-2018 tədris ili üzrə işə qəbulununa az qaldığından tehsilim.info olaraq namizədlər üçün növbəti sınaq imtahanı yerləşdirdik. Sınaq imtahanı tam real imtahan şəraitində keçirilir. Digər fənnlər üzrədə sınaq imtahanları saytda yerləşdiriləcəkdir.   bizi izləyin.

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

3 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu. COĞRAFİYA (II) -2017/18

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.