Загрузка...

Müəllimlərin İşə qəbulu və Diaqnostik qiymətləndirmə – COĞRAFİYA (2019)

 

Sual 1 - 60

1. Hansı ölkələrdə əhalinin təbii artımının azaldılması siyasəti həyata keçirilir və buna səbəb:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Ayın Yerdən yalnız bir tərəfinin görünməsinin səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Yüngül sənaye sahələrinin məhsulları:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. İllik yağıntı 250 mm, mümkün buxarlanma 1400 mm olan ərazilər üçün xarakterikdir:

 1. fiziki aşınma intensivdir
 2. dəmyə əkinçiliyi inkişaf etmişdir
 3. pambıqçılğın inkişafı üçün əlverişli şərait vardır
 4. səpələnən radiasiya üstündür
 5. ifrat rütubətlənmə əraziləridir
 6. düz radiasiya maksimum kəmiyyət alır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Divergent  (I) və konvergent (II) zamanı yaranan adalar

1.İslandiya   2. Qalapaqos           3. Pasxa

4.Yapon        5. Aleut                     6.  Filippin        7. Azor

8.Yeni Zelandiya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Müşahidəçi müvafiq olaraq 45o, 135o və 270o azimutlarla 5 km hərəkət edərsə hansı fiqur alınar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Kiçik Qafqazın cənub-şərq hissəsində yerləşən çayların əsas qidalanma mənbələrinin yeraltı sular olmasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Azimutal proyeksiyada ən az təhrif olunan materiklər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Suvarmada geniş istifadə olunmayan çaylar və buna səbəb:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Sivilizasiyanın əsasən formalaşdığı coğrafi ərazilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Ən hündür şəlalə, ən quraq ərazi və okean səviyyəsindən ən aşağıda yerləşən məntəqənin yerləşdiyi ölkələrin müvafiq ardıcıllığını təyin edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Şimali Amerikanın relyefi üçün xarakterikdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. 50 m dərinlikdə süxurların temperaturu 25o C-dir, 248 m dərinlikdə neçə dərəcə olar ( nəzərə alın ki, temperatur hər 33 m-də 1o C artır)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Aşağıdakılardan hansı doğrudur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Dünyanın fiziki xəritələrində daha çox horizontallarla təsvir edilən obyektlər:

1. Amazon ovalığı               2. Qafqaz dağları

3. Efiopiya yaylası             4. Atlas dağları

5. Qərbi Sibir düzənliyi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Doğru olanı tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Hansı inzibati rayonlarda dağlıq relyef üstündür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Yarğanlara aid olmayan əlamət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Ölkə əhalisinin 40%-i yəni 16 mln nəfəri şəhərlərdə yaşayır. Kənd əhalinin sayını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Qütb ulduzunun 70o bucaq altında göründüyü paralel çevrəsi ilə Bakı şəhəriin yerləşdiyi paralel çevrəsi arasındakı məsafə fərqi neçə km-dir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Tropiklərdən qütblərə doğru getdikcə qar xəttinin hündürlüyünün azalma qrafikini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Türk xalqlarını birləşdirən ümumi əlamətlər

 1. dil və adət - ənənələri
 2. şifahi və yazılı mədəniyyəti
 3. eyni iqlim qurşaqlarında yerləşmələri
 4. bütün ölkələrində heyvandarlığın əkinçilikdən üstün olması
 5. bütün türk dövlət və qurumlarının eyni dinə sitayiş etmələri
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Səhvi tapın

 1. relyef, faydalı qazıntılar və dərəcə toru xəritənin coğrafi əsasın aiddirlər
 2. tematik xəritələrdə hər hansı mövzu və ya hadisə daha müfəssəl təsvir olunur
 3. ümumicoğrafi xəritələrə fiziki və iqtisadi xəritələr daxildir
 4. xəritənin miqyası, məzmunu və təyinatından asılı olaraq obyektlərin ümumiləşdirilməsi generalizasiya adlanır
 5. kiçik miqyaslı xəritələrdə əsasən kiçik ərazilər təsvir olunur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Doğru olanı tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

 1. coğrafi koordinatları eynidir
 2. eyni təzyiq qurşaqlarında yerləşirlər
 3. eyni meridian üzərində yerləşirlər
 4. yerli vaxtları eynidir
 5. qrinviçdən olan dərəcə fərqləri eynidir
 6. ekvatordan olan məsafələri eynidir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Mərkəzi Avropanın relyefi üçün xarakterik deyil:

1. Sudet və qövsvari formada olan Alp v ə Karpat dağları yerləşir
2. Avrasiya və Hind – Avstraliya litosfer tavalarının sərhədində yerləşir
3. fəaliyyətdə olan vulkanlar geniş yayılmışdır və vulkanik süxurlar üstünlük təşkil edir
4. əsasən cavan dağlar üstünlük təşkil edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Faylı dağları müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Bakıda saat 1030-dur. Ondan cənub-şərqdə yerləşən yay gündönümündə günəş şüalarının 76,5o bucaq altında göründüyü A məntəqəsində isə saat 1410-dur. A məntəqəsinin yerləşdiyi saat qurşağını və onun coğrafi koordinatlarını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

1.Belçika 2. ABŞ 3. Monqolustan 4.Banqladeş 5. Yaponiya 6. Sudan

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Ölkənin sahəsi 250000 km2-dir. 1980-ci ildə ölkə əhalisinin sayı 20 mln nəfər. 2010-ci ildə isə 30 mln nəfər olmuşdur. Bu dövrdə əhalinin orta sıxlığının artımını hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Saxa-Yakutiya üçün xarakterikdir:

1. kəskin kontinental iqlim şəraitində yerləşir
2. təbii sərvətlərlə zəngindir
3. sıx çay şəbəkəsinə malikdir
4. əhalinin sıxlığı yüksəkdir
5. düzənlik relyef üstündür
6. qoyunçuluq təsərrüfatı yüksək inkişaf etmişdir
7. enliyarpaqlı meşələr üstünlük təşkil edir
8. kənd təsərrüfatının inkişafı üçün aqroiqlim ehtiyatları məhduddur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 5 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

One thought on “Müəllimlərin İşə qəbulu və Diaqnostik qiymətləndirmə – COĞRAFİYA (2019)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !