Загрузка...

Yeni dərslik əsasında hazırlanmış MİQ sınaq imtahanı

 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Düzgün olan ifadəni müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Bakıdan şərq və qərb istiqamətində eyni sürətlə, lakin bir-birinə əks istiqamətdə uçan təyyarə hansı koordinatda rastlaşa bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Uyğun cavabı qeyd edin:

A-Xəritənin riyazi əsası
B-Xəritənin coğrafi əsası

1. Dərəcə toru 2.Relyef
3. İqlim 4.Torpaq
5. Miqyas 6.Kartoqrafik proyeksiya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Verilən əlamətlərdən hansını İEÖ -yə aid etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Postsənaye dövrü yaşayan ölkələr qrupunu seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Cənubi Amerika materikinin şərq hissəsinin relyefi üçün xarakterik deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Ətraf mühitin ekoloji vəziyyətinin faciəli vəziyyət qrupuna aid olan variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Azərbaycan iqtisadi inkişafının II mərhələsində ......

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Ərazisində bir neçə təbii zona yerləşən düzənlikləri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. D.Qall və A.Petersin proyeksiyasi ilə tərtib olunmuş xəritələrdə hansı təhriflərə daha çox yol verilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Bataqlıqları yaradan amillərdən yalnız  biri doğru verilmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Dünya okeanının şəffaflıq dərəcəsinin daha yüksək olduğu əraziləri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. “İqtisadi Coğrafiya” termini hansı ölkədə meydana gəlmişdi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Külək və toz burulğanlarının yayıldığı əraziləri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. “Alternativ seçim”-in Respublikamızda  geniş tətbiq edildiyi iqtisadi-coğrafi rayon:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Humboldtun Cənubi Amerikanın öyrənilməsində əldə etdiyi əsas nəticələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Xəzərin cənubunda sudan 81 kq duz alınmışdır.Eyni miqdarda duzun dənizin mərkəzi hissəsində nə qədər sudan almaq mümkün olduğunu hesablayın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Ərazisində meşə landşaftından yuxarıda yerləşən göllərin mövcud olduğu  fiziki-coğrafi rayonları göstərin:.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Dərman bitkilərinin,nadir fauna və floranın mühafizə olunduğu qoruq:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Qlobal iqlim dəyişmələrinə səbəb  olan geoloji-tektonik amillərdəndir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Rütubətlilik əmsalı 0.8, buxarlanma qabilliyyəti 1500 mm  olarsa,illik yağıntıların miqdarını hesablayın və hansı təbii zonaya müvafiq gəldiyini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Bu ərazilər gətirmə konuslarının geniş yaylıması ilə səciyyələnirlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Avstraliyanın əksər hissəsinin tropik iqlim qurşağında yerləşməsi onun təsərrüfatının ixtisaslaşmasına necə təsir edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Müasir sivilizasiyaların yaranmasının cəmiyyət üçün müsbət cəhətləri hansı variantda verilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Hondvana qurusuna aid olan xüsusiyyətləri seçin:

1.Materiklərin daha geniş hissəsi mülayim enliklərdə yerləşir.
2.Cavan dağlar materiklərin kənarlarında yerləşir.
3.Təbii zonaların yerləşməsində enlik zonallığı aydın görünür.
4.Endemik bitki və heyvan növləri azlıq təşkil edir.
5.Kağız isehsalçısı olan mühüm ölkələr yerləşir.
6.Ekvatorial meşələr,savannalar,tropik səhralar geniş sahə tutur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Sunami və zəlzələlər hansı ölkələrə iqtisadi,ekoloji və sosial cəhətdən ziyan vurur?

1.Yaponiya   2.Belarus   3.Uruqvay  4.İndoneziya   5.CAR

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Amerikanın qədim sivilizasiyalarının mərkəzləri hansı ölkələrin ərazisində yerləşmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Uyğunluğu müəyyən edin:

1) ABŞ modeli
2) Çin modeli
3) Alman modeli
4) Yapon modeli

a) Daimi işlə təminat,uzunmüddətli planlaşdırılma
b) Daxili və xarici bazarın həcminin böyük olması
c) Dövlət planlaşdırılması ilə bazar münasibətlərinin uyğunlaşdırılması
d) Dövlət mülkiyyətinin çox olması
e) İri şirkətlərin yaradılması,kiçik biznesə investisiya qoyuluşu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Ölkədə əhalinin sayı  2010-cu ildə 16570 min nəfər, 2015-ci ildə 16730 min nəfər olmuşdur.Əhalinin sayı keçən dövr ərzində mexaniki artım hesabına 30 min nəfər artmışdırsa,orta illik təbii artımı hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Müvafiq olaraq Osmanlı-Astara(I) Bakı-Dərbənd(II) magistral yollarınun üzərində yerləşən inzibati rayonlar:

1.Şabran   2.Lənkəran   3.Qusar   4.Xaçmaz   5.Cəlilabad   6.Neftçala

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. İşsizliyin iqtisadi nəticələrinə aid olan variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Verilən ərazilərdən  hansında günəşli saatların illik miqdarı daha azdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. A və B çaylarının axın sürətləri müvafiq şəkildə 45 m/san və 60 m/san, su sərfləri isə 900 m3/san və 360 m3/san olarsa, bu çayların yatağının en kəsiyinin sahələri arasındakı fərqi hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Əhalinin məskunlaşmasına təsir edən təbii amillərdən deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Yolverilməz olan 5 hal:

A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Tərbiyəedici məqsədlərə aid olanı müəyyən edin:


1. Əməkdaşlıq
2. Bir-birini dinləmək bacarığı
3. Bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşmaq
4. Davamlı fərdi çalışmaq

A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Öyrədici (Təhsilləndirici) məqsədlərə aid olanı müəyyən edin:

1. Tədqiqat aparılması imkanı
2. Müxtəlif iş formalarından istifadə imkanı
3. Vaxta qənaət
4. Yalnız fərdi inkişaf
5. Təhliletmə və nəticə çıxartma bacarığı
6. Qısa müddətdə daha çox materialın öyrənilməsi imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. “Fəal təlim” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Verilmiş texnikalar hansı istiqamətə yönəldilmiş metodlara uyğundur?

Ziqzaq və ya Mozaika (Jigsaw Puzzle)
Karusel (Carousel)

A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Təhsil taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. İnnovativ müəllimə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Qiymətləndirmənin istiqamətləri verilən variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Məntiqi təfəkkürə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan natamam cütü tamamlayın.

arı – neştər, ilan  – ?

A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Hansı hissə buraxılmışdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 və 7 arasında da vardır.Belə əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın:

insan – ağılkompyuter – ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. A, B, C, D və E şəxsləri iyun, iyul və avqust aylarında istirahət guşəsinə getmişdilər. Hər ay I və II yarımay şəklində ayrılmışdır. Bu şəxslərin istirahətə getdikləri yarımaylarla bağlı aşağıdakılar məlumdur:

  • Hərkəs fərqli vaxtlarda istirahətə gedib;
  • İstirahətə ilk gedən C – dir;
  • A və B istirahətə eyni ayda gediblər;
  • D və E istirahətə fərqli aylarda gedib;
  • E istirahətə I yarımayda gedib.

Mətnə əsasən aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. “?” işarəsinin yerinə hansı fiqur yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

50 nəfərlik bir turist qrupunda turistlərin bir qismi yalnız alman dilini, bir qismi yalnız ingilis dilini, qalanları isə hər iki dili bilir. İngilis dilini bilənlərin sayı alman dilini bilənlərin sayından iki dəfə çoxdur.Yalnız alman dilini bilənlərin sayı aşağıdakılardan hansı ola bilməz?

A.
B.
C.
D.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Hərflərinin sırası pozulmuş beş sözdən dördü arasıda məntiqi əlaqə var.

Fərqli sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:
1. III bina qırmızı rəngdədir.
2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.
Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Akif Bayramov

Bayramov Akif Rayəddin oğlu-Goranboy rayonu Ə.İsgəndərov adına Alpiut kənd tam orta məktəbinin Coğrafiya müəllimi.2008-2012-ci illər bakalavr BDU-Coğrafiya ixtisası üzrə,magistratura üzrə GDU-Azərbaycanın fiziki coğrafiyası ixtisası üzrə təhsil alıb,fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.DİM-in ekspert və marker müəllimidir.

2 thoughts on “Yeni dərslik əsasında hazırlanmış MİQ sınaq imtahanı

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !