Загрузка...

Coğrafiya – MİQ 2019 (aprel)

 • COĞRAFİYA
 • KURİKULUM
 • Məntiq

COĞRAFİYA

1.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Torpaq profili adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Qərbi Avropanın dünya sivilizasiyasının mərkəzinə çevrilməsinin səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Çində iqtisadi möcüzəyə səbəb olan amillər:

 1. Xarici sərmayədarların cəlb olunması
 2. Ölkə iqtisadiyyatını idxal xammala yönəldilməsi
 3. Ölkədə siyasi, sosial və maliyyə stabilliyinə nail olunması
 4. Azad iqtisadi zonaların azaldılması
 5. Əhalisinin əməksevər olması
 6. Yerli iqtisadiyyatın inkişafında yerli hakimiyyətə geniş hüquqlar verilməsi
 7. Sənaye müəssisələrinin liman şəhərlərindən dağətəyi bölgələrə göçürülməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Yeraltı,qar və yağış suları ilə qidalanan çaylara aiddir:   

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Türkmən və türkman türk xalqları üçün ümumi olmayan əlamətlər:

 1. Oğuz dil qrupuna aiddirlər.
 2. Dövlət qurumuna malikdirlər.
 3. Yaşadıqları ərazilərdə arid iqlim şəraiti yayılmışdır.
 4. Qıpçaq dil qrupuna aiddirlər.
 5. Mərkəzi Asiya regionunda məskunlaşıblar.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. ABŞ  və Braziliyada əhalinin ölkə üzrə məskunlaşmasında hansı fərqlilik müşahidə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Cənub-Qərbi Asiya ölkələri üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətlər:

1. Ərazilərində səhralar geniş yayılmışdır.
2. Musson xarakterli iqlim hakimdir.
3. İxracatda xammal əhəmiyyətli yer tutur.
4. Ərazilərində zəngin neft və qaz yataqları mövcuddur.
5. Elmtutumlu sənaye sahələri daha yaxşı inkişaf etmişdir.
6. Əkinçilik ancaq dəmyə şəraitində mümkündür

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Dünya ölkələrinin tipoloji xüsusiyyətlərini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Küləyin yaranmasına səbəb olan amilləri müəyyən edin:

1.Temperaturun gün ərzində dəyişməsi

2.Süxurların tərkibinin müxtəlifliyi

3.Bitki örtüyünün zənginliyi

4.Temperaturun il ərzində dəyişməsi

5.Atmosfer təzyiqinin müxtəlifliyi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Ölkə əhalisinin ümumi sayı 12 mln nəfər, işsizlik səviyyəsi 25 %, işsiz əhalinin sayı isə 2 mln nəfərdir. İşləməkdən yayınan əhali isə, əmək qabilliyyəti olmayan əhalinin 30 %-ni təşkil edir.Ölkədə işləməkdən yayınan əhalinin sayını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Mülayim iqlim qurşağının tiplərinə uyğun gələn müvafiq əraziləri müəyyən edin:
I. Dəniz                                                 1.Pataqoniya yaylası
II. Mülayim kontinental                   2. Cənibi Çili
III.Musson                                          3. Saxalin adası
IV.Kontinental                                   4.Təklə-Məkan səhrası

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Afrika materiki  haqqında deyilən fikirlərdən səhv olan variantı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Amerika qitəsində yerləşən səhralar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Geotermik qradiyentin kiçik olduğu ərazilər üçün xas olan xüsusiyyətlər: 1. Tektonik cəhətdən fəal sahələrdir.
2. Tektonik cəhətdən passiv sahələrdir.
3. Platformanın mərkəzində yerləşir.
4. Sinekliz sahələrə uyğun gəlir.
5. Geosinklinallarda yerləşir.
6. Cavan dağların yerləşdiyi ərazilərdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. İstehsal və qeyri istehsal sahələrində müasirləşmə istiqaməti kimi tətbiq olunur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Çox hissəsi və ya bütünlükdə okean səviyyəsindən aşağıda yerləşən düzənliklər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Anteklizə uyğun gələn əraziləri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. İnvestisiyalarda müşahidə olunan risklər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Kiçik Qafqaz vilayətinin  müvafiq olaraq  Kür çayı hövzəsinə (I) və Araz çayı hövzəsinə (II) aid olan çaylarını  düzgün müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Subduksiya zonasında yerləşən vulkanları müəyyən edin:.

1.Taxumulko

2.Lyulyaylyako

3.Ruapexu

4.Hekla

5.Popokatapetl

6.Vezuvi

7.Mauna-Loa

8.San-Pedro

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Başlıca qlobal ekoloji problemləri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Tullantıların  təkrar emalı sahəsində liderlik edən ölkələr qrupunu seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Yarımsəhra və quru çöl iqlim tipi yayılan ərazilərdə təsərrüfatın hansı sahələri inkişaf edə bilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Selvas təbii zonasında intensiv kütlədaxili konvensiya nəyə səbəb olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Qazax-Qarabağ fiziki-coğrafi rayonu ilə Qanıx-Əyriçay fiziki-coğrafi rayonunu birləşdirən ümumi əlamətlər:

1. Gürcüstanla sərhəddə yerləşirlər.
2. Ərazisində həm şirin, həm şorsulu göllər vardır.
3. İntrazonal landşaftlar yayılmışdır.`
4. Perspektivli neft yataqlarına malikdir.
5. Əsasən Kaynozoy erasının IV dövr (antropogen) süxurları yayılmışdır.
6. Kür çökəkliyi təbii vilayətində yerləşmirlər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Afrika çaylarında qədim dərələrin dərinləşməsinin və astanalar yaranmasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. Düzgün fikirləri üəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Codyarpaqlı həmişəyaşıl meşə və kolluqların, qarışıq meşələrin və çöllərin yayıldığı türk dövlət və ya qurumlarını ardıcıl yazın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Təbii şəraiti əlverişsiz olan ərazilər necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Düzgün olmayan ifadəni seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Modul tipli elektrik stansiyaları hansı növ yanacaqla işləyir və bu tip stansiyalar hansı şəhərlərdə istifadəyə verilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Nisbi rütubətliliyi 60% olan 1 kub metr havanın doyması üçün 4 qram su buxarı çatışmır.Bu havanın maksimum su buxarı saxlama qabiliyyətini hesablayın: (qramla)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Yaradıcı təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Sintez= 5
Yaratmaq= ?

İdrak taksonomiya modelinə uyğun olaraq məntiqi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Biliyin kateqoriyaları- yadda saxlama

Məntiqə əsasən fikirlərdən hansı uyğunluğu pozur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Yoxlama və tənqid etmə vasitəsilə meyarlar və standartlar əsasında nəticələrin çıxarılması fikri İdrak prosesinin hansı səviyyəsini əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Rəhbərlik haqqında düzgün olmayan fikir hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50. Məktəbdaxili nəzarətin ümumi formalarına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.
Hansı doğrudur?

Anar,Qumru,Zaur,Aytac V sinifdə oxuyurlar.Onlar bədən tərbiyəsi dərsində soldan sağa
doğru I,II,III,IV sırada yanbayan düzülüblər.Məlumdur ki:
 Anar qırmızı paltar geyinməyib;
 Zaur ən solda durmayıb;
 Qızlar yanbayan durmayıb;
 Zaur nə ağ,nə çəhrayı paltar geyinməyib;
 Qumru ya qırmızı,ya da boz paltar geyinib;
 Qızlar ön sıralarda durmayıb;
 Ən sağda duran çəhrayı geyinib;
 Qumru Anarın sağında dayanıb;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52. 40 nəfər olan qrupda 22 nəfər ingilis dili,24 nəfər isə rus dilini bilir.Müəyyən qədər tələbə hər iki dili bilir.Neçə nəfər tələbə,hər iki dili bilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54. Düzbucaqlının enini 40% artırıb,uzunluğunu 30% azaltsaq,sahəsi necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55. Çayın axma sürəti 3 km/saatdır.Sürəti 20km/saat olan kater axına qarşı 5 saata nə qədər yol gedər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Fəhlə maşında olan 1200 kq yükün hər 150 kq-nı 25 dəqiqəyə boşaldır.Sonra,15 dəqiqə fasilə edir.Bu qayda ilə fəhlə maşındakı yükü nə vaxta boşaldar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Akif Bayramov

Bayramov Akif Rayəddin oğlu-Goranboy rayonu Ə.İsgəndərov adına Alpiut kənd tam orta məktəbinin Coğrafiya müəllimi.2008-2012-ci illər bakalavr BDU-Coğrafiya ixtisası üzrə,magistratura üzrə GDU-Azərbaycanın fiziki coğrafiyası ixtisası üzrə təhsil alıb,fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.DİM-in ekspert və marker müəllimidir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !