Загрузка...

COĞRAFİYA – imtahan sualları 2019

 

Sual 1 - 40

1. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1. Yer qabığının böyük bir hissəsi enməyə başlayır, dəniz hövzəsi genişlənir, çökmə süxur qatı toplanır, Yer qabığında temperatur və təzyiqin artması metamorfizləşməsinə səbəb olur
2. daxili proseslər zəifləyir, xairici proseslərin təsiri ilə dağlar milyon illər ərzində tədricən dağılıb düzənliklərə çevrilir və platforma mərhələsi baş verir
3. Yer qabığının enməsi davam etməklə yanaşı müəyyən hissələrdə qalxmalar baş verir, çökmə süxur qatı parçalanır, vulkanızm güclənir, antiklinal və sinklinallar yaranır
4. Yer qabığının enməsi dağəmələgəlmə prosesləri ilə əvəz olunur, antiklinal və sinklinalların birləşməsi nəticəində iri dağ sistemləri əmələ gəlir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

Sual 2 - 40

2. Səhvi tapın:
1. süxurların xarici qüvvələrin təriri ilə parçalanması akkumulyasiya adlanır
2. intruziv maqmatik süxurlar faydalı qazıntıların damarşəkilli yataqlarını yaradırlar
3. effuziv maqmatik süxurlar dərinlikdə olduğu üçün ağır, bərk və məsaməsizdir
4. meylli ərazilərdə qum və gil layları arasında toplanan yeraltı sular sürüşmələrin baş verməsinə səbəb olur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

Sual 3 - 40

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

Sual 4 - 40

4. Deltanın yaranmasına mane olur:

1. qabarma və çəkilmə
2. yüksək axın sürəti
3. çayın qapalı hövzəyə aid olması
4. çay mənsəbinin okean səviyyəsindən aşağıda yerləşməsi
5. okean cərəyanları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

Sual 5 - 40

5. Panama və Liberiya iqtisadi cəhətdən zəif ölkə olsa da dəniz donanmasında dünyanın ən qabaqcıl ölkələri hesab olunur. Bunun əsas səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

Sual 6 - 40

6. İxrac məhsullarının dəyəri 10 mlrd manat olan ölkənin idxal məhsullarının dəyəri ixracın 40%-ni təşkil edir. Ölkənin ticarət balansını müəyyən edin (mlrd manatla)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

Sual 7 - 40

7. Yerin fıqlanma oxu 1 saatda 10o dönsəydi, bu zaman Yer kürəsində neçə saat qurşağı olardı və Ankara ( 33o ş.u. ) şəhəri neçənci saat qurşağında yerləşərdi ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

Sual 8 - 40

8. Geoloji dövrləri qədimdən cavana doğru düzün
1. Antropogen  2. Silur
3. Devon          4. Təbaşir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

Sual 9 - 40

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

Sual 10 - 40

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

Sual 11 - 40

11. Materiklərin ucqar nöqtələrinin yerləşdiyi yarımadalar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

Sual 12 - 40

12. Yayda bol yağıntı alan yarımadalar:

1. Malakka          2. Koreya   3. Balkan
4. Kiçik Asiya     5. Keyp – York

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

Sual 13 - 40

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

Sual 14 - 40

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

Sual 15 - 40

15. Beynəlxalq ticarətdə buğda daşımalarının əsas istiqamətini müəyyən edin
1. ABŞ -- Qərbi Avropa
2. Argentina-- ABŞ
3. Braziliya-- Kanada
4. Avstraliya-- Yaponiya
5. Qərbi Avropa-- Avstraliya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

Sual 16 - 40

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

Sual 17 - 40

17. Litosfer tavalarının üfüqi hərəkət etməsi fikrini irəli sürmüşdür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

Sual 18 - 40

18.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

Sual 19 - 40

19. Hövzələri üç yarımkürədə yerləşən çaylar:

1. Volta       4. Parana
2. Niger     5. Xuanxe
3. Konqo    6. Dunay

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

Sual 20 - 40

20. Avropanın adada yerləşən dövlətləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

Sual 21 - 40

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

Sual 22 - 40

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

Sual 23 - 40

23. Mülayim qurşaqda yerləşən çayın mənbəyi 4000 m yüksəklikdə, mənsəbi isə okean səviyyəsində yerləşir, uzunluğu 800 km-dir. Bu çay üçün səciyyəvi əlamətləri müəyyən edin:

1. kanyonvari dərələr yaradır
2. dağ buzlaqlarının əriməsi suları ilə qidalanır
3. yan eroziya üstündür
4. əsasən düzənlik çayıdır
5. meandr və axmazlar yarad bilər
6. yüksək axın sürətinə malikdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

Sual 24 - 40

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

Sual 25 - 40

25. Texnopolis nədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

Sual 26 - 40

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

Sual 27 - 40

27. İqlim qurşağı, fəsillərin sayı və ona aid olan təbii zonanı müəyyən edin :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

Sual 28 - 40

28. Ucqar nöqtələri 4, 3 və 2 yarımkürədə yerləşən müvafiq materiklər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

Sual 29 - 40

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

Sual 30 - 40

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

Sual 31 - 40

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

Sual 32 - 40

32. Torpaq əmələ gəlməsində iştirak edən zonal komponentlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

Sual 33 - 40

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

Sual 34 - 40

34. Şəhər əhalisinin demoqrafik göstəricilərini kənd əhalisindən fərqləndirən əlamətlər:

1. əmək ehtiyatları əsasən, sənaye və sosial sahələrdə çalışır
2. əhalinin təbii və mexaniki artımı azdır
3. əhali bu məntəqələrdən daim miqrasiya edir
4. əmək ehtiyatlarının çoxu kənd təsərrüfatı və nəqliyyat sahələrində çalışır
5. əhali daha sıx məskunlaşmışdır
6. bu məntəqələrdə əhalinin sayı daha çoxdur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

Sual 35 - 40

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

Sual 36 - 40

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

Sual 37 - 40

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

Sual 38 - 40

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

Sual 39 - 40

39. Hansı təbiət hadisələrinin inkişafında ardıcıllıq pozulmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

Sual 40 - 40

40. Doğru olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 5 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !