Загрузка...

Coğrafiya. Müəllimlər üçün diaqnostik imtahan

  • COĞRAFİYA
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.

Tuqay meşələri Azərbaycanın hansı dövlət qoruğunda qorunur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Birinci məntəqədə günəş Qrinvic meridianmdan 6 saat əvvəl üfüqdə göründüyü halda, ikinci məntəqədə o Qrinviçdəkindən 2 saat gec görünür. Bu məntəqələr arasındakı coğrafi uzunluq fərqini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Lənkəran ovalığında günəşli saatların illik miqdarının Arazboyu düzənliklərdən az olmasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

Torpaqların məhsuldarlığının artırılmasına yönəldilən tədbirlər kompleksi adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Azərbaycanda neft hasilatının inkişaf etdirilməsi hansı sənaye sahəsinin inkişafına səbəb olur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Bütövlükdə yarımadada yerləşən dövlətlər:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

İEÖ və İOÖ-də demoqrafik siyasətin mahiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Bakıdan 0º azimutla 75° hərəkət edən səyyahın çatdığı coğrafi koordinatı və qət etdiyi məsafəni hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Bu ölkələrdən hansı buğda yığımına, kömür istehsalına, velosipedlərin sayına görə dünyada qabaqcıldır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Şimal meşə qurşağında meşə sənayesi üzrə ixtisaslaşmış ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Dünya okeanına birbaşa çıxışı olmayan Asiya ölkəsi:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

Şimal tropiki ilə cənub tropiki arasındakı məsafə:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Özbəkistan hansı əlamətlərə görə Mərkəzi Asiyanın digər türk dövlətlərindən fərqlənir?
1. ərazisinin böyüklüyünə görə
2. əhalisinin sayına görə
3. kömür ehtiyatlarına görə
4. qızıl ehtiyatlarına görə
5. neft-kimya sənayesinin inkişafına görə
6. pambıq lifi istehsalına görə

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

Azonal amili göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

Exolotdan verilmiş səs siqnallarının gedib-qayıtma müddəti 12 saniyəyə bərabərdirsə, göstərilən ərazi üçün okean dərinliyini hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Ovalıqları müəyyən edin:
1. Tibet                 2. Qərbi Sibir     3 .Orta Sibir
4. Şərqi Avropa  5. Hind-Qanq     6.Turan
7. Kolxida 8.Dekan

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Qütb gecələrinin mövcud olduğu yarımadalar:
I. Butiya         II. Kamçatka  III. Koreya
IV. Kola         V. Taymır        VI. Arnemlend

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

Gölləri dənizlərdən fərqləndirən əsas əlamət:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Şimali Amerikada çöl zonası hansı anlayışla ifadə olunur:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

Yerli vaxtı Bakıdan 340 dəqiqə geri qalan, qütb ulduzunun 37° bucaq altında göründüyü A məntə- qəsinin yerləşdiyi saat qurşağını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

Baramaçılıq üçün doğru olmayan fikir:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Xəzərə çıxışı olmayan iqtisadi rayon:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

Yarımsəhra landşaftı geniş yer tutur:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Ərazinin böyüklüyü və təbii resurs amili bu ölkələrdən hansılarının iqtisadi inkişafında əsas rol oynamışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Qoyun əti və yun istehsalına görə dünyada qabaqcıl ölkə və bunun səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

1:600 000 miqyaslı xəritədə 0,5° meridian qövsü neçə sm olar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Torpaq ehtiyatlarının strukturunda otlaqların üstünlük təşkil etdiyi ölkələr və bunun nəticəsi:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

Əhali təbii artımının I tipi hansı ölkə üçün səciyyəvidir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

Aqlomerasiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. 1:7500000 miqyaslı xəritədə A və B məntəqələri arasında məsafə 10 sm-dir. 1:1500000 miqyaslı
xəritədə həmin məsafəni tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

Yer səthinin planetar relyef formaları:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

Yağıntıların əmələ gəldiyi atmosfer təbəqəsi:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

Qırmızı dənizin 500 litr suyundan nə qədər duz almaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

Ekvatorial enliklərdə gecə və gündüzün uzunluğu nə vaxt dəyişilir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Okean buzlarının əlamətləri:

1. şirin suludurlar
2. böyük qalınlığa malik olurlar
3. əksər hissələri suyun altında olur
4. şorsuludurlar
5. qalınlığı çox az olur
6. əksər hissələri suyun üstündə olur

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

«Demoqrafik böhran»ın səciyyəvi olduğu ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Pamir dağlarını tədqiq etmiş səyyah:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

İlk dünya səyahəti neçənci illərdə yerinə yetirilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.