loading...

Buraxılış imtahanı. IX SİNİF

Test sualları TQDK-nın ictimaiyətə paylaşdığı suallar əsasında hazırlanmışdır.

1. Sadə fellər cərgəsini göstərin
2. Sadə fellər cərgəsini göstərin
3. Sonundakı cingiltili samiti kar qarşılığı ilə əvəz etdikdə mənası dəyişən sözlər cərgəsini müəyyənləşdirin
4. Sadə say hansıdır?
5. Mübtədası sifətlə ifadə olunan cümlədir:
6. Hansı cümlədə sadə zərf var?
7. Biri vacib şəklində olan feildir:
8. Keçmiş zaman feili sifət şəkilçisi hansıdır?
9. İsim düzəldən şəkilçilər hansıdır?
10. Yanaşma əlaqəsi hansı nümunədədir?
11. Asılı tərəfi sifətlə ifadə olunmayan I növ təyini söz birləşməsini göstərin.
12. Sifətlərdən biri çoxaltma dərəcəsindədir:
13. “ İnsanın ürəyindən nə keçirsə, o gizlində qalmamalıdır ” cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növündə işlənmişdir?
14. Omonimlərdən hansı həm isim, həm də sifət ola bilər?
15. Birində cəm şəkilçisi fərqli tələffüz edilir:
16. Çöldə kimsə astadan onu səsləyirdi” cümləsində əvəzliyin hansı məna növləri işlənib?
17. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növünə aid etmək olmaz:
18. Sözlərdən birində bir leksik və bir qrammatik şəkilçi var:
19. Xitaba aid edilmiş fikirlərdən biri səhvdir:
20. Cümlələrdən birində birgəlik qoşması (tələffüz şəklində) işlənib
21. Bu əhvalatın tarixi çox çəkməz” cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
22. “Mürgülü quşları oyadan cavan kim idi?” cümləsində təyin nə ilə ifadə olunmuşdur?
23. Cümlə üzvlərinin əlavəsi haqqında biri doğrudur:
24. Qalib kimdirsə, haqq odur” cümləsi budaq cümlənin hansı növünə aiddir?
25. Mənsubiyyət şəkilçili sözün iştirakı ilə düzəlmiş mürəkkəb sifəti göstərin
26.
27. Nümunədəki fərqləndirilmiş sözlərin ardıcıl olaraq ismin hansı hallarına aid olduğunu müəyyənləşdirin.

Nə olur, bir yeni işıq ver bizə,Bizim kor yaranmış gözlərimizə.Qoyma ki, yerlərdə sürünsün bəşər,Dünyada qalmasın nə pislik, nə şər.
  1. Adlıq 2. Yiyəlik 3. Yönlük
  2. Təsirlik 5. Yerlik 6. Çıxışlıq
28. Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır?
29. Omonim frazeoloji birləşmələr hansı bənddədir?
30.
31. Doğru bərabərliyi göstərin
32. a+3=8  olarsa, 5a-nı tapın.
33.
34.
35. Ordinat oxuna nəzərən (2: 5) nöqtəsinə simmetrik olan nöqtəni tapın.
36.
37.
38. Perimetri 48 sm, tərəflərindən biri 9 sm olan düzbucaqlının o biri tərəfini tapın.
39.
40. Düz bucağın təpəsindən çıxan şüa onu iki bucağa ayırır. Bucaqlardan biri 30° olarsa, digər bucağı tapın
41. 6,3 : 3 - 2,2:2 ifadəsinin qiymətini  tapın.
42. Radiusu 6 sm olan dairənin sahəsini tapın.
43.
44.
45.
46. Aygünün 8 manat pulu var. O, pulunun 50%-nə bir kitab aldı. Bu kitab neçə manatdır?
47.
48.
49. 2-yə və 5-ə bölünən ədədi göstərin
50. Radiusu 7,5 sm olan dairənin diametrini tapın
51.  
52. ƏKOB(72; 99) × ƏBOB(72; 99)-u hesablayın.
53. Açıq bucaq iki şüa ilə 4:5:9 nisbətində bucaqlara ayrılmışdır. Orta bucağın dərəcə ölçüsünü tapın.
54. Koordinat müstəvisində absisi –4-ə bərabər olan nöqtələr harada yerləşirlər?
55.
56.
57. 3 + 7 + 11 + ... 35  cəmini tapın.
58.
59. Tərəfləri 7 sm, 8 sm və 9 sm olan üçbucağın böyük tərəfi qarşısındakı bucağının kosinusunu tapın.
60.

 

loading...

Əzizağa Əhmədov

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

20 Şərhlər “Buraxılış imtahanı. IX SİNİF

Bu haqda nə düşünürsən?