Biologiya Sintez Kurikulum

  • KURİKULUM

KURİKULUM

1. Çinarə müəllim Biologiya dərsində Dayaq-hərəkət aparatı haqqında məlumat verir, qeyd edir ki, bu sistem sümük və əzələlərdən təşkil olunmuşdur.
Dayaq rolunu oynayan skelet və onun birləşmələri passiv, əzələlər isə fəal(aktiv)hissələrdir.
Daha sonra müəllim dayaq, hərəkət, qoruyucu, metabolik, qanyaradıcı funksiyalar haqqında məlumat verir.
Şagirdlər dərsin gedişatında müəllimə mövzuya dair maraqlı suallar ünvanlayır.
Müəllim dərsi daha da maraqlı etmək üçün şagirdlərin də sualların hər birini cavablandırmalarını istəyir.
Əksər şagirdlər fəallıq göstərsələr də Emin sualları cavablandıra bilmir. Çinarə müəllim yəqin edir ki, Eminin hər hansı problemi var və o dərsi dinləmirmiş, axı o ən çalışqan şagirdlərdəndir.
Müəllim şagirdinin gözlərinə baxır, müsbət dil ifadələrindən istifadə edir, yaranmış vəziyyəti anlayışla qarşılayır,
Kontekstə əsasən Çinarə müəllimin fasilitasiyanın hansı qaydasına əməl etdiyini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

2. Fuad müəllim şagirdi Aydana deyir ki, cavan bitki hüceyrəsi ilə yaşlı bitki hüceyrəsinin xüsusiyyətlərini sadala.
Aydan qeyd edir ki, cavan bitki hüceyrəsinə aşağıdakılar aiddir:
*Nüvə iri olur və mərkəzdə yerləşir;
*Sitoplazma çoxdur;
*Çoxlu kiçik vakuollar olur;
*Qılafı nazikdir;
*Maddələr mübadiləsi sürətlidir;
*Böyümə zonalarında yerləşir.
Aydan cavan bitki hüceyrəsi haqqında ətraflı məlumat versə də, onu yaşlı bitki hüceyrəsi ilə əlaqələndirə bilmir.
Sizcə, Aydan bu zaman kurikulumun hansı prinsipini pozur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

3. İlkin mitoz və meyoz bölünmə arasında əsas fərqləri tapmağa dair tərtib olunan Eyler-Venn diaqramında səhvləri tapır, düzgün olanı seçir, mübahisəli məqamları aşkar edir. Bu zaman o tənqidi təfəkkürünü işə salır.
Məzmuna əsasən müəyyən edin.
Hansı variantı seçsək, onun tənqidi təfəkkürünə aid fəaliyyətini pozmuş olarıq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

4. Mən biologiya fənnini çox sevirəm.
Nəzəriyyəni əla bilirəm-faktoloji bilik.
Bildiklərimi ümumiləşdirə bilmirəm...................
Öyrəndiklərimi testdə tətbiq edirəm.
Səhvlərimi də dərk edirəm.
Mənim hansı biliyim zəifdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

5. Hökümə müəllim "İnsan orqanizmi ilə tanışlıq" mövzusuna aid yazdığı sualları iş vərəqlərində qruplara təqdim edir.
Bizim komandanın sualı vəzifə və mənşəyinə görə ayırd edilən 4 qrup toxuma ilə bağlıdır.
Biz sualla bağlı tədqiqat işi aparırırıq.
Həmin toxumaların adlarını yazırıq:

1.Epitel toxuması
2.Birləşdirici toxuma
3.Əzələ toxuması
4.Sinir toxuması

Daha sonra müəllim mövzu ilə bağlı informasiyanın mübadiləsini təşkil edir.
Bu mərhələdən sonra müəllim fəal dərsin hansı mərhələsinə keçid almalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

6. Nəzrin yarpağın əsas funksiyasından danışır:
*fotosintez
*tənəffüs
*transpirasiya(suyun buxarlanması)
Nəriman yarpaqların formaları ilə bağlı məlumat verir.
Yarpaqların quruluşuna görə iki qrupu ayırd edilir:
○sadə yarpaqlar
○mürəkkəb yarpaqlar
Elmin yarpaqların damarlanması haqqında bildiklərini söyləyir.
Asif yarpaqların düzülüşündən danışır.

Hər kəs mövzunun müzakirəsinə cəm olub.
Eyni vaxtda yalnız bir nəfər danışır;
Şagirdlər bir-birinin sözünü kəsmir;
Reqlamenti nəzərə alırlar.
Fikirlər hansı təlim üsulunu yada salır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

7. Nigar ürəyin işi, ürəyin fəaliyyətinin tənzimi ilə bağlı tədqiqat işini təqdim edir.
Ürəyin işi ritmik əvəz olunan ürək döyünmələrindən ibarətdir. Ürək nisbi sakitlik halında dəqiqədə 70-75 dəfə döyünür. Ürək sakit halda sutkada təqribən 100000 dəfə yığılır ki, bu zaman ondan 11 tona qədər qan gəlib keçir.

Qəfil şagirdlərdən biri yerdən müdaxilə edir. Sonuncu cümlədəki səhvi demək istəyir.
Nigarın fikri dağılır, həvəslə hazırladığı işi təqdim edə bilmir, həm də bu zaman həssas şagirdi ağlamaq tutur.
Müəllim onun fikrini yenidən təhrik etmə üçün nə etməlidir?
Tam və düzgün cavabı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

8. Zeynəb müəllim izah edir ki, bəzən əzələlərin qeyri-düzgün inkişafı, masa arxasında düzgün oturmamaq skeletin düzgün formalaşmamasına səbəb olur. Nəticədə onurğanın müxtəlif tərəflərə qeyri-normal(patoloji kifoz-qozbellik, patoloji lordoz, skalioz-yanlara)əyilməsi baş verir ki, bu da daxili orqanların işini çətinləşdirir.
Müəllim mövzudan danışarkən onu həyatdan nümənələrlə inteqrasiya edir, həm də şagirdlərə elmi biliklər çatdırır.
Şagirdlər dərsə aid bütün suallarına cavab tapır, dərsin bütün hissələri onlara aydın olur. Çünki müəllimin öyrətmə məharəti güclüdür.
Sizcə, söhbət Zeynəb müəllimin hansı qabiliyyətindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

9. Elşən müəllim izah edir ki, insan orqanizmində həzm 3 formada baş verir.
1.Hüceyrədaxili həzm;
2.Hüceyrəxarici həzm;
3.Membran həzmi.

Mövzunun ardında müəllim həzm orqanlarının quruluşu və funksiyası haqqında məlumat verir, sonra həzm üzvlərinin əsas vəzifələrindən danışır.
Müəllim həzm sistemi ilə bağlı məlumat verdikdən sonra biz bu bilikləri daha da ümumiləşdirir, nəzəriyyənin dərinliklərinə varırıq.
Biz Anderson və Krasvola görə, biliyin hansı növünü reallaşdırırıq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

10. Şəbnəm müəllim həmişə olduğu kimi bu dəfə də biologiya dərsində fəal dərsin bütün mərhələlərini həyata keçiririr.
Əvvəlcə motivasiya ilə şagirdləri düşünməyə sövq edir, beyni hərəkətə gətirən suallar ünvanlayır, qapalı sual əvəzinə açıq suallar verir.

Bütün canlı orqanizmlərin ən kiçik quruluş və inkişaf vahidi nədir?
"Həyatın hüceyrəsiz forması" anlayışını necə başa düşürsünüz?
Müasir dövrdə həyatın hansı formaları məlumdur?
Beləliklə, təfəkkür stimullaşır, şagirdlər cavab versiyalarını irəli sürür.

Müasir dövrdə həyatın aşağıdakı formaları məlumdur:
✅Hüceyrəsiz forması-viruslar;
✅Prokariot(nüvəsiz)orqanizmlər-bakteriyalar və göy-yaşıl yosunlar;
✅Eukariot(nüvəli)orqanizmlər-göbələk, bitki və heyvanlar aləminin bir və ya çoxhüceyrəli olan nümayəndələri.

Şəbnəm müəllim fəal dərsin motivasiya mərhələsində şagirdləri düşünməyə sövq etdi.
Bəs bu proses, beyinlərin hərəkətə gətirilməsi, açıq suallardan istifadə, yönəldici sualların verilməsi fasilitasiyanın hansı qaydasını xatırladır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

11. Elşad müəllim şagirdlərə deyir ki, yağlar və karbohidratların sintez olunması plazmatik membranın böyüməsini və təzələnməsini təmin edir.
Bitkilərə görə isə o, hüceyrə divarının əmələ gəlməsində iştirak edir.
Müəllim daha sonra lizosomlar haqqında danışır.
Biz dərsin sonunda öz suallarımızı, öyrənmək istəklərimizi yarpaq, meyvə formalı rəngli kağızlarla lövhədə çəkilən ağaca yapışdırırıq.
Elşad müəllim bizim yazdığımız suallara əsasən növbəti dərs üçün təlim nəticəsi müəyyən edir.
Biz həvəslə gözləyirik ki, növbəti dərsdə suallarımız cavablandırılsın və yarpaq, meyvə formaları kağızlarımız ağacdan qoparılsın.

Konteksə istinad etməklə müəyyən edin.
Söhbət hansı formativ qiymətləndirmə texnikasından gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

12. Mən bilirəm ki, insan bədənində olan qan damarları 3 qrupa ayrılır:
1.Arteriyalar-ürəkdən qanı orqanlara aparan damarlardır.
2.Venalar-qanı ürəyə gətirən damarlardır.
3.Kapillyarlar-arteriya və vena damarları arasında yerləşir.
Lakin testlərdə səhvən qanı ürəyə gətirən damarlar kimi kapillyarları seçmişdim.
Mən həmişə beləyəm. Bildiklərimi testdə, çalışmada tətbiq edə bilmirəm.
Buna görə özümü çox danlayır, səhvlərimi düzəltməyə çalışıram.
Mənim bu biliyim dərketmə qabiliyyətimin inkişafına və refleksiyasına təsir edir.
Kontekstə əsasən müəyyən edin. Sizcə, mənim hansı biliyim zəif, hansı güclüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

13. Aysun bilir ki, funksiyalarına görə üç növ sinir lifi vardır-faktoloji bilik;
Testlərdə onları fərqləndirə bilir-prosedural bilik;
Nəticəsini təhlil edə və qiymətləndirə bilir..............................
Nöqtələrin yerinə biliyin hansı növü yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

14. Nərgiz "Sinir sistemi" ndən danışır.
Sinif onu diqqətlə dinləyir.

Periferik sinir sistemi mərkəzi sinir sistemindən kənara çıxan sinirlərdən və sinir düyünlərindən təşkil olunmuşdur.
Sinir sistemi sinir və peyk hüceyrələrindən ibarət sinir toxumasından əmələ gəlmişdir. Sinir toxumasında 1 sinir hüceyrəsinə 10 peyk hüceyrəsi düşür.
Bu vaxt şagirdlərdən biri yerdən müdaxilə edir, Nərgizin və bütün sinfin
fikrini yayındırır, çaşqınlığa səbəb olur.
Belə vəziyyətdə müəllimin sinfi ələ alması, düzgün yönəltməsi üçün hansı qabiliyyəti olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

15. Təbii şəraitdə tozlanma ,əsasən, iki cür olur:
*öz-özünə tozlanma;
*çarpaz tozlanma.

Namiq tozlanma ilə bağlı ətraflı məlumat verir.
Mövzunu xəyalında canlandırır, yaxşı danışır.
Lakin o mövzu ilə bağlı öz münasibətini, fikrini əsaslandıra bilmir.
Sizcə, onun hafizə və təfəkkürlə bağlı hansı güclü və zəif nöqtələri var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

16. Mən bilirəm ki, biotop-qruplaşmanın(senozun)xarakterini müəyyən edən və cansız təbiət amillərinə(torpaq və iqlim) malik coğrafi sahədir.
Lakin müəllim hər dəfə biotopun nə olduğunu soruşanda fikrimi tam aydın çatdıra bilmirəm.
Məktəbimizə gələn Kurikulum təlimçisi deyir ki, mən fikrimi çatdıra bilmirəmsə, deməli, kurikulumun.......................................prinsipini pozuram.
Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

17. Gülnarə Kəmalə müəllimin təşkil etdiyi biologiya yarışında iştirak hüququ qazanmaq üçün "Orqanizmlərin çoxalması. Ontogenez" mövzusunu danışır.
Mitoz bölünmə hissəsindən danışarkən hüceyrənin həyat dövrünün iki hissədən ibarət olduğunu nəzərə çatdırır.
Hüceyrələrin bölünənə qədər interfaza mərhələsində olduğunu bildirir.
Daha sonra müəllim Günaya deyir ki, mitozun 4 mərhələsinin adlarını çək.
Günay profaza, metafaza, anafazanın adını çəkir. 4-cü mərhələnin adını unudur.
Müəllim buna baxmayaraq, ona yarışda iştirak hüququ verir, stimullaşdırır.
Bu məqamda Kəmalə müəllim Emosional-affektiv(ünsiyyət)taksonomiyasının hansı səviyyəsinin tələblərinə əməl edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

18. Mən bu gün biologiya dərsində öyrəndim ki, populyasiya müəyyən ərazidə yaşayan, bir-biri ilə sərbəst cütləşən, bu və ya digər dərəcədə növün digər qruplarından təcrid olunmuş fərdlərin cəmidir.
Növün elementar quruluş və təkamül vahidi olan populyasiyada orqanizmlərin təkamülü fasiləsiz olaraq bir qrup genotiplərin digərlərini əvəz etməsi yolu ilə baş verir. İlk dəfə S.S.Çetverikov populyasiya daxilində gedən təkamül dəyişkənliyini öyrənmiş, mutasiyaların populyasiyanın quruluşunda və təkamüldə rolunu müəyyən etmişdir.
Daha sonra bu gün öyrəndiyim iki məsələni də qeyd edirəm.
Müəyyən genetik quruluşu olan hər bir populyasiya müəyyən genofonda malikdir.
İnsan populyasiyasında qan qruplarının olmasına baxmayaraq, insan bu allelərdən yalnız bir cütünü daşıyır.
Sonra isə hələ də cavabını tapa bilmədiyim bir sualı düşünürəm.
Sizcə, mən bu dərsdə hansı formativ qiymətləndirmə texnikasını həyata keçirirəm?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

19. Aqil modifikasiya və mutasiyanı müqayisə edir.
Dəyişmə obyekti ilə bağlı məlumat verir.
Modifikasiya-fenotipin reaksiya norması daxilində dəyişməsi;
Mutasiya-genotipin qəflətən baş verən təsadüfi dəyişməsi.
Ardınca tabe olduğu qanunauyğunluq haqqında danışır, daha sonra növ, fərd üçün əhəmiyyətini sadalayır.
Ən sonda mahiyyətini vurğulayır.
Aqil modifikasiya və mutasiyanın müqayisəsini tamamilə doğru etsə də onun izahında sistemlilik və ardıcıllıq pozulur, bəzi məqamlarda nizamsız və sistemsiz danışır.
Sizcə, onun bu müqayisəsini daha uğurlu etmək üçün hansı formativ qiymətləndirmə texnikası köməyimizə çata bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

20. Leyla kserofitlərdən danışır. Uyğunlaşmalarını nəzərə çatdırır, bildirur ki, hüceyrələri xırda, xloroplastları çox, ağızcıqları xırda və az, kök sistemləri güclü inkişaf etmiş, gövdə yarpaqları tükcüklərlə örtülmüşdür.
Nümayəndələrini sadalayır:
Maldili
Kaktus
Su zanbağı
Yovşan
Dəvətikanı
Mamırlar

Lakin müəllim ona kserofitləri hidrofitlərlə qarışdırdığını sərt formada bildirir, səhvlərini birbaşa deyir, səs tonunu qaldırır, əsəbi danışır.
Bu zaman müəllimin hansı qabiliyyətinin zəif olduğu üzə çıxır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel   -Sumqayıt Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirib. Kurikulum Tədris Mərkəzinin və Nömrə 1 Tədris Mərkəzinin Kurikulum üzrə təlimçisidir. Kurikulum, Azərbaycan dili və Ədəbiyyat üzrə "Maksimum 10000 " test kitablarının müəllifidir. Kurikulum üzrə "Sürətli Öyrənmə Proqramı" ideyası əsasında 3 kitabı nəşr olunub. "Mən bir müəlliməm" kitabı isə Kurikulumu elmi və bədii üslublarda izah edən ilk kitabdır.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.