Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə sınaq imtahanı – Biologiya

  • BIOLOGIYA
  • KURİKULUM
  • Məntiq

BIOLOGIYA

1. Abşeronda yayılmış zeytun bitkisi üçün hansı doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Abşeronda yayılmış zeytun bitkisi üçün hansı doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Mitozun verilən mərhələlərinin ardıcıllığının dogru gosterildiyi variant hansıdır?

1-sentriollar hüceyrənin qütblərinə cəkilir
2.xromosomlar görünməyə başlayır
3.bölünmə telləri əmələ gəlir
4.xromosomların ikiləşmşsi nəzərə çarpır
5.nüvə membranı əriyir
6.nüvəcik yox olur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Düzgün fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Hüceyrəvi quruluşa malik olmayan orqanizmlər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. 15 illik şam ağacı maksimum neçədəfə yarpağını tökər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Tərkibində yaşıl evqlena olan suya yod məhlulu əlavə edilir,məhlul göyərir.Buna səbəb :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Qida maddələrinin parçalanmasında,həzm olunmasında iştrak edən orqanoid hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. DNT molekulunda 230 Q nukleotidi var. Bu ümumi nukleotidlərin 20% -ni təşkil etdiyi halda, digər nukleotidlərin sayı nə qədər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. 3 başlanğıc bakteriyadan 2 saat ərzində maksimum neçə bakteriya əmələ gələr?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Məməlilər çoxalma və inkişaf xüsusiyyətlərindən asılı olaraq neçə qrupa bölünür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. İnsana xas olan toxunma qrupu deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Kütləsi 27 kq olan insan skeletində sümük hüceyrələrinin çəkisi neçə kq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. İnsanda böyük qan dövranı ürəyin hansı hissəsindən başlayıb, hansı hissəsində qurtarır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Tibb zəlisi hansı tipə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18.  Əgər volvoks koloniyasında qamçıların sayı digər koloniyalarla müqayisədə azdırsa, onda bu koloniya ....

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Bitki hüceyrələrində qırmızı,sarı, narıncı plastidlər necə adlanır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Bitkiyə və onun orqanlarına möhkəmlik verən ,dayaq funksiyasını yerinə yetirən toxuma hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21. Nə üçün bakteriyaların bölünməsinə mitoz bölünmə deyilmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Verilənlərdən biri torpaq tiplərinə aid deyil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Onurğa beynin en kəsiyində boz maddənin miqdarının çox olduğu şöbə:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Aşağıdakı canlılardan hansında yuxarı ətrafın qurşaq sümükləri daha çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27.

Uyğunsuzluğu müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Zülalı kodlaşdıran m-RNT-nin molekul çəkisi 360000 a.k.v.-dir, bir nukleotidin molekul çəkisi isə 300 a.k.v.-dir. Kodlaşdırılmış zülal neçə amin turşusundan təşkil olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Boz və ağ homoziqot adadovşanlarını çarpazlaşdırdıqda ikinci nəsildə (iki heteroqizot fərdin çarpazlaşması zamanı) tamamilə yeni formalar, yəni qara tüklü adadovşanları da alınmışdır. Bunlar ümumi nəslin hansı hissəsini (%-lə) təşkil edirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30.

Egilopsun meyvəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Tam dominantlıq şəraitində SsTtUuVv x  SsTtUuVv çarpazlazması  zamanı  əmələ gələn genotiplərin sayını tapın.(genlər homoloji xromosomlarda yerləşir)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı irsən keçir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Erkən yazda, budanan ağaclarda şirə itkisinə səbəb nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Hansı bitkilərin floema liflərindən həsir və parça toxunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Hansı canlılar “təbiətin  pioneri”  hesab olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36.

Spirtli içkilər qaraciyərdə hansı xəstəliyi törədə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Bir m-RNT-si üzərində eyni zamanda 12 ribosom zülal sintez edərsə, bu ribosomlar cəmi neçə növ zülal sintez edərlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38.

Aşağıdakılardan hansı insanın sərbəst aşağı ətraf skeletinin sümüklərinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Söyüdün yaşıl çiçəklərində hansı proseslər gedə bilməz?

1.mitoz
2.rüşeym kisəsinin formalaşması
3.meyoz
4.tozluqların və erkəkcik sapının formalaşması
5.toxumun əmələ gəlməsi
6.tozcuq dənəsinin formalaşması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Vahid qrup şüuruna malik olan, müstəqil hərəkət etməyə meyl edən, lakin öz məqsədlərinin ictimai məqsədlərlə əlaqəsini heç də həmişə yaxşı dərk etməyən insan qrupu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Verilənlərdən hansı psixoloji dəstəklənmənin qaydaların görə müəllimin davranışlarına ziddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Şəxsiyyətin mühüm əlamət və keyfiyyətlərinin birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Şagirdləri ilk olaraq dərsin hansı mərhələsində fəallaşdırmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

47. Müəllim təlim prosesində suallara necə cavab verməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Aşağıda verilənləri tətbiq edən kimdir?

Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir,
Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verir,
Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və metodların mövcudluğunu göstərir,
Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi və qiymətləndirilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Əməkdaşlıq
2. Fəallıq
3. Adaptasiya qabiliyyəti
4. Yaradıcılıq
5. Müstəqil tədqiqat aparmaq
6. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı
7. Fərdiyyətin və qabiliyyətlərin inkişafı
8. Öz fikrini çatdırmaq imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Qrup təlimi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

Ana və iki uşağının yaşları cəmi 40 – dır. Buna görə, 5 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

Gülər doğulduğunda anası 28 yaşında idi. 10 il sonra Gülər ilə anasının yaşları toplamı 60 olacaq. Buna görə, Gülərin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

2 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə sınaq imtahanı – Biologiya

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !