Загрузка...

Biologiya. Müəllimlər üçün diaqnostik imtahan

 

Sual 1 - 60

BİOLOGİYA

1.
Əgər xəstə insanın bir ağciyəri çıxarılarsa, onda onun ürək boşluğuna neçə vena damarı qanı daxil edər?
A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Qan hansı toxuma qrupuna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
İnsan hansı hissiyatın sayəsində gözünü yumub, barmağını burnunun ucuna toxundura bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
İnsan skeletində boyun fəqərələri ümumi fəqərələrin minimum sayının neçə %-ni təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Spirtli içkilər qaraciyərdə hansı xəstəliyi törədə bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Şam ağacında qırmızımtıl qozalar olmasa, hansı proses getməz?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Müasir hüceyrə nəzəriyyəsinin hansı müddəasını viruslara aid etmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Sentriollar hüceyrədə nə kimi mühüm rol oynayır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Antropogenezin sosial amilləri hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Bütün plasentalılar üçün oxşar olan xüsusiyyət verilənlərdən hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Qeyri- tam dominantlıq şəraitində iki heteroziqot fərdin monohibrid çarpazlaşmasından alınan nəsildə neçə fenotipik və neçə genotipik qrup var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
İkitaylı molyuskalarda baş hissəsinin olmamasının ən ehtimal olunan səbəbi nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Bir m-RNT-si üzərində eyni zamanda 12 ribosom zülal sintez edərsə, bu ribosomlar cəmi neçə növ zülal sintez edərlər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Orta qulaqda təzyiqin xarici mühit təzyiqinə bərabər olmasını təmin edən:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Hansılar adrenalin və insulin hormonları üçün ortaq xüsusiyyət deyil?1. qanda qlükozanın miqdarını artırmaları
2. qana ifraz olunmaları
3. onları sintez edən vəzilərin qarın boşluğunda
yerləşmələri
4. onları sintez edən vəzilərin sayının cüt olmaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Nə üçün göl qurbağasının yuxarı ətraf qurşağında 4, kərtənkələdə isə 3 növ sümüyə rast gəlinir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Dölsüzlüyü Karpeçenko metodu ilə aradan qaldırılan növlərarası hibridin tetraploid (4n) xromosom sayı 44-dür. Bu hibridi əmələ gətirən orqanizmlərdən birinin diploid xromosom sayı 24-dür. Növlərarası hibridi əmələ gətirən 2-ci orqanizmin bölünən endosperm hüceyrəsində anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Hansı mülahizə doğru deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Hansı bitkilərin vətəni Cənub-Qərbi Asiya mərkəzi ola bilər?1.çovdar   2.yonca  3.boranı   4.üzüm  5.şəkər qamışı   6.yemiş
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Sadalanan bitkilərin hansında erkək qametlər spermilərdir?1.sfaqnum  2.qatırquyruğu  3.şehçiçəyi  4.palıd  5.plaun  6.çovdar  7.dəvədabanı  8.çobanyastığı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Əgər qandan trombositlər çıxarılarsa, qanın hansı funksiyası pozular?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Aşağıdakılardan hansı insanın sərbəst aşağı ətraf skeletinin sümüklərinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Skelet əzələlərini hansı növ əzələ toxuması təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
İnsanda cüt olmayan ifrazat orqanları:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
İnsanda səs telləri harada yerləşir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Qeyd edilən variantlardan hansında canlıların quruluş səviyyələrinin ardıcıllığı düzgün verilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Ağacdələnin uzun dimdiyi və nazik dili ağacların qabıqları altından həşəratları çıxarmağa imkan verir. Bu nəyin nəticəsi ola bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Verilən bitki təyinedicisindən istifadə edərək hansı bitkilərin qıjıkimilərə aid olmasını təyin edin:1.ötürücü toxumaya malikdir…2
0.ötürücü toxuması yoxdur…Bitki A
2.erkək qametləri qamçılıdır…Bitki B
0. erkək qametləri qamçısızdır…Bitki V
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Aşağıda göstərilən xəstəliklərdən hansının törədiciləri viruslardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Aralıq sahibi insan ola bilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Söyüdün yaşıl çiçəklərində hansı proseslər gedə bilməz?1.mitoz
2.rüşeym kisəsinin formalaşması
3.meyoz
4.tozluqların və erkəkcik sapının formalaşması
5.toxumun əmələ gəlməsi
6.tozcuq dənəsinin formalaşması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Meyozun hansı fazasında homoloji xromosomlar arasında krossinqover baş verə bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. İki sarı heteroziqot noxudun nəslində neçə fenotipik və neçə genotipik qrup yaranır (tam dominantlıq movcuddur)?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Spermatozoidlər qadın orqanizminə aybaşı tsiklinin hansı günündə daxil olsalar, yumurta hüceyrənin normada mayalanması baş verər? (28 günlük tsikl şəraitində)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Qan dövranı zamanı ürəyinə venoz qan gəlməyən heyvanlar sırasını göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
İnsanda bədən temperaturunu tənzim edən mərkəzlər baş beynin hansı şöbəsində yerləşir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Amin turşularını kodlaşdırmayan DNT tripletlərinin ardıcıllığını göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Zülalları 3-cü quruluşu almağa nə məcbur edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
İnsanın əcdadlarından hansı ilk dəfə dulusçuluq işinə başlamışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.