Biologiya müəllimləri üçün – Diaqnostiq Qiymətləndirmə B

  • KURİKULUM
  • BİOLOGİYA
 

Sual 1 - 60

KURİKULUM

1.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

BİOLOGİYA

21. Ev milçəyinin yönəldici cisimciyinin xromosom sayı 6-dır. Bu orqanizmin cinsiyyət hüceyrəsində meyozun ikinci bölünməsinin anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom,neçə xro matid olur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Həm prokariotlar, həm də eukariotlar üçün səciyyəvi olan:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Aşağıdakılardan hansı insanın aşağı ətraf qurşağı sümüklərinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Refleks qövsünün keçdiyi yolun ardıcıllığı hansı cavabda düzgün göstərilmişdir?1. Hərəki sirir lifi 2. Hissi sinir lifi 3. İşçi orqan 4. Reseptor 5. Mərkəzi sinir sistemi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
May böcəyinin birinci döş buğumunda neçə cür hərəkət orqanı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Balıqlarda orta beyin baş beynin hansı şöbəsinin üzərini örtür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Tropik bitkilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Əgər günəbaxan toxumlarını kağızın üzərində əzsək kağızın üzərində ləkələr qalacaq. Bu təcrübə ilə nəyi sübut etmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Örtülütoxumlular şöbəsinə nə qədər növ daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Hansı torpaqlarda şibyə olmur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
«İxtiozavr» sözünün dilimizdəki mənası:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Əhlliləşdirilmiş cücü:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Qidada əsasən hansı vitaminin çatışmaması uşaqlarda sümükləşmə prosesinin pozulmasına səbəb olur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
İnsanda baş beynin hansı şöbəsi səmtləşdirmə reflekslərini tənzimləyir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Hidrofob maddələri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Göstərilənlərdən hansı yalnız canlı orqanizmə düşdükdə öz həyat funksiyasını yerinə yetirə bilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
«Karion» sözünün yunan dilindən tərcüməsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Hansı sırada göstərilmiş xordalı heyvanlarda xorda bütün ömrü boyu qalır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Yazın ikinci əlaməti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Meyvəyanlığı nədən əmələ gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

41.
Hansı mülahizə düzgün deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Çılpaqtoxumlulara aid olan fəsilələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
Növlərin latın dilindəki adlarında birinci gələn söz hansı sistematik vahidin göstəricisidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
14 hüceyrədən təşkil olunmuş ulotriksin neçə hüceyrəsi fotosintez edə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Məməlilərdə mədə hansı orqanlar sisteminə aiddir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Göl qurbağasının baş beyninə hansı qan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
Mozalanlar həşəratların hansı dəstəsinə aiddirlər ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Qidanı görərkən ağız suyunun ifrazı hansı reflekslərə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıdakılardan hansı orqanlar sistemi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
İnsanda arterial qan ürək boşluğuna bilavasitə neçə damarla daxil olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Skorbut xəstəliyinə aid olmayan əlaməti göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
Bütün plasentalılar üçün oxşar olan xüsusiyyət verilənlərdən hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
Əgər DNT molekulunda olan bütün adenin nukleotidlərin-x ilə, quanın nukleotidlərini isə -y ilə işarə etsək, onda bu molekulda olan bütün nukleotidlərin cəmini necə hesablamaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Müasir hüceyrə nəzəriyyəsinin 4-cü müddəası göstərilən canlılardan hansına aid edilə bilməz?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Tərkibində adenin azotlu əsası, riboza və bir fosfat qalığı olan :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. 1. nuklein turşusuna malik olmaq

2. zülal sintez etmək

3. zülala malik olmaq

4. hüceyrə orqanoidlərinə malik olmaq

Göstərilənlərdən hansı bütün bakteriya, virus və ibtidai orqanizmlər üçün xarakterikdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
Hansını aromorfoz hesab etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Birtipli qamet əmələgətirən fərd:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
Hansı sırada yalnız saçaqlı kök sisteminə malik bitkilər göstərilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Şibyə orqanizmindən yosunları çıxarsaq, hansı funksiya itər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

One thought on “Biologiya müəllimləri üçün – Diaqnostiq Qiymətləndirmə B

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.