Biologiya (051-100)

Page 1 of 2

1.

Bir böyrəyindən 5 litr qan keçən müddətdə (nisbi sakitlik halında) atmosferdən insanın tənəffüs yollarına daxil olan oksigen qazının miqdarı nə qədər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

2. Daun sindromlu oğlan doğulmuşdursa, mayalanma zamanı qametlərdə xromosomların kombinasiyası necə olmuşdur?

1. 23+x   2. 21+y   3. 22+xx   4. 22+y   5. 22+xy   6. 22+x

A.
B.
C.
D.
E.

3.

Dölsüzlüyü Karpeçenko metodu ilə aradan qaldırılan növlərarası hibridin tetraploid (4n) xromosom sayı 44-dür. Bu hibridi əmələ gətirən orqanizmlərən birinin diploid xromosom sayı 24-dür. Növlərarası hibridi əmələ gətirən 2-ci orqanizmin tozcuq borusunda olan spermilərdəki xromosomların sayının cəmini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

4.

Egilopsun meyvəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

5.

Əgər insan askaridinin yenicə qoyulmuş yumurtasını oksigendən məhrum etsək, onda aşağıdakılardan hansı baş verər?

A.
B.
C.
D.
E.

6.

İki qadının 4 əkiz uşağı dünyaya gəlmişdir. Birinci qadının dünyaya gətirdiyi əkizlərin hər ikisi bir-birinə çox oxşayan qız, ikincininki isə bacı- qardaşdır. Birinci və ikinci qadının uşaqlarının yaranması zamanı mayalanmada bilavasitə neçə spermatozoid iştirak etmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

7.

Cinsi çoxalma zamanı ziqot yarandığı anda hansı baş verə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

8.

Qaranlıqda saxlanılmış bitkinin müəyyən bir yarpaq sahəsində 150 sütunvarı, 200 süngər toxuma hüceyrələri və 50 ağızcıq varsa, işıqda həmin sahədə cəmi neçə hüceyrədə xlorofil əmələ gələ bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

9.

Göyərçinin dayaq-hərəkət sisteminin kütləsi 150 qramdır. Skelet, bu sistemin kütləsinin 20%-ni təşkil edir. Döş əzələlərinin çəkisini hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

10.

Əgər toyuqda yumurtalığın yetişmə zonasına 5 hüceyrə keçmişsə və bu zaman bölünmə nəticəsində əmələ gələn qametlərin 4-ü y-cinsi xromosomu daşıyırsa, neçə yönəldici cisim x-xromosomlu olar?

A.
B.
C.
D.
E.

11.

İnsanın sərbəst yuxarı ətraflarında 2 cür sümük iliyi olan sümüklər skeletin sümüklərinin ümumi sayının neçə faizini təşkil edir?

A.
B.
C.
D.
E.

12.

3 somatik və bir yumurta hüceyrəsində xromosomların sayı cəmi 154 olan orqanizmin spermatozoidində autosom xromosomların sayı neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

13.

İki bakteriyanın bölünməsi nəticəsində 3 saatda əmələ gətirdiyi bakteriyaların maksimum sayı həmin müddətdə əmələ gətirdiyi minimum saydan neçə dəfə çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

14.

Kişi orqanizminin ontogenezi harada başlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

15.

Göl qurbağasının ön ətraflarındakı barmaqlarının sayı n olarsa, bu qurbağada üzmə pərdələrinin ümumi sayı neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

16. Verilənlərdən hansı kasa yarpaqları və çiçək yatağıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

17. Nüvə hansı komponentlərdən təşkil olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.

18. Nüvə şirəsində yerləşir:

A.
B.
C.
D.

19. Xromosomlar təşkil olunmuşdur:

A.
B.
C.
D.

20. May böcəyinin qoyduğu yumurtalardan neçə müddət sonra sürfə çıxır?

A.
B.
C.
D.

21. Pərbizan hansı dəstəyə aiddir?

A.
B.
C.
D.

22. Hansı bitki yay ərzində 3-4 nəsil verir?

A.
B.
C.
D.

23. Fikri tamamlayın: Qarquşu .........

A.
B.
C.
D.

24. Rüşeymin qarın tərəfində olan sarılıq kisəsi nə üçündür?

A.
B.
C.
D.

25. Hansı köklər bitkinin daxilinə keçərək qida maddələrini sorur?

A.
B.
C.
D.
E.