Biologiya (001-050)

Page 1 of 2

1. Göstərilənlərdən hansı hüceyrədə matris rolunu oynayır?

A.
B.
C.
D.
E.

2. Nukleotidlərin DNT və ya RNT-yə aid olmasını necə müəyyən etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

3. Bir DNT molekulunda nukleotidlərin sayı 1500-dir. Bu DNT molekulunda A+T/Q+S nisbəti 2/3 -dirsə, adenin və quanin nukleotidlərinin sayı neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

4. Fotosintezin əlavə məhsulu nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

5. Qlükozanın parçalanmasının oksigenli mərhələsində 2340 kC enerji istili şəklində ayrılmışdırsa, bu zaman sintez olunan ATF molekullarında neçə adenin azotlu əsası olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

6. 3 molekul ATF və 3 molekul ADF-də olan makroerqik rabitələrin sayını tapın ?

A.
B.
C.
D.
E.

7. Kütləsi 22 000 olan zilal molekulunun uzunluğu nə qədər olar ? (bir aminturşusu halqası 0,35 nm).

A.
B.
C.
D.
E.

8.

A.
B.
C.
D.
E.

9.

A.
B.
C.
D.
E.

10. Gen nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

11. Əgər fotosintez zamanı 12 mol oksigen xaric olunmuşsa, bu zaman neçə mol karbon qazı reaksiyaya daxil olmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

12.

A.
B.
C.
D.
E.

13. Kütləvi seçmə tətbiq olunan bitki:

A.
B.
C.
D.
E.

14. Əlamətin modifikasiya dəyişkənliyi hüdudları nə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

15. Bitki seleksiyasının metodlarına aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

16. Hansı prosesin gedişi pozulanda Daun xəstəliyi meydana çıxa bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

17. Nəslin həyat qabiliyyətinin zəifləməsinə məhsuldarlığın azalmasına və cırlamasına səbəb nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

18. Enliyarpaqlı meşənin biogeosenozunun yarusları haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

19. İpəkqurdu inkişafının hansı mərhələsində qışlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

20. Təbiətdə ən geniş yayılmış polisaxarid ...

A.
B.
C.
D.
E.

21. Ribosomun tərkibində ola bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

22. Hər hansı bir fermentin sintezi zamanı aşağıdakılardan hansının olması vacib deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

23. Blastula nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

24. Mezodermadan əmələ gəlir:

A.
B.
C.
D.
E.

25. Aşağıdakılardan hansıları entoderma mənşəlidir?

A.
B.
C.
D.
E.