loading...

Baltikyanı ölkələr və Belarus

baltikBaltikyanı ölkələr və Belarus (Polşa, Estoniya, Latviya, Litva, Belarus) Baltik dənizinin sahildə əlverişli ICM-də yerləşir. Belarusun birbaşa okeana çıxışı yoxdur. Gəmiçilik, balıqçılıq, toxuculuq, maşınqayırma və s.-nin inkişafı əlverişli İCM ilə bağlıdır. Polşa təbii resurslarla nisbətən zəngin (daş kömür, mis, kükürd, kalium duzu), digər ölkələr isə zəif təmin olunmuşdur. Lakin Rusiya ilə qonşuluq bu mənfi halı aradan qaldırır. Region ərazisinin 45%-i, əhalisinin 70%-i Polşanın payına düşür. Burada ağır sənaye üçün avadanlıq, yüngül sənaye (Lodz), ağac emalı, kənd təsərrüfatında taxılçılıq, kartofçuluq inkişaf etmişdir.
Estoniya əhalinin zəif təbii artımı, sənayenin gətirmə xammala əsaslanması və port şəhərlərdə yerləşməsi, kənd təsərrüfatının heyvandarlıq üzrə ixtisaslaşması ilə seçilir. Yanacaq-energetikanm əsasını yanar şist (İES-lər üçün) təşkil edir. Yanar şist kimya sənayesində (Kohtla-Yarve) istifadə edilir. Elektrotexnika, cihazqayırma, radiotexnika maşınqayırması ixtisaslaşmış sahələrdir. İdxal xammalı əsasında yüngül sənaye inkişaf edir. ASK südlük-ətlik heyvandarlıq, kətançılıq üzrə ixtisaslaşıb. Yeyinti sənayesi aparıcı sahələrdəndir. Nəqliyyatın sıx şəbəkəsinə malikdir.
Latviya tikinti materiallarına, torf və hidroresurslara, mülayim iqlimə, düzən relyefə və rekreasiya imkanlarına malik ölkədir. Əhalinin təbii artımı zəif, urbanizasiyanın səviyyəsi yüksəkdir – 71%. Təsərrüfatı sənaye-aqrar xarakterlidir. Sənayedə maşınqayırma (radiotexnika, elektrotexnika, mikroelektronika, gəmiqayırma, nəqliyyat və kənd təsərrüfatı maşınqayırması), kimya aparıcı sahələrdir, idxal xammalına əsaslanır. Meşə və yüngül sənaye də gətirilmə xammaldan asılıdır. Kənd təsərrüfatı südlük heyvandarlıq və donuzçuluq üzrə ixtisaslaşmışdır. Dəmiryol və dəniz nəqliyyatının rolu böyükdür. İri (Riqa) və donmayan (Ventspils, Liepaya) limanlar xarici ticarətin inkişafına şərait yaradır.
Litva mülayim iqlim, düzən relyef, münbit torpaqlara malik, təbii resurslarla kasad ölkədir (kəhraba, az miqdarda neft). Hərtərəfli inkişaf etmiş təsərrüfata malikdir. Maşınqayırma kompleksində radioelektronika, dəzgahqayır- ma, kənd təsərrüfatı maşınqayırması fərqlənir. Kimya və yeyinti sənayesi, ağac emalı əsasən gətirilmə xammala əsaslanır. ASK-də südlük-ətlik heyvandarlıq, donuzçuluq, taxıl, kartof, tərəvəzçilik üstün rol oynayır. Dəmiryol, avtomobil, dəniz nəqliyyatı üstündür.Belorus Respublikasının təbn şəraiti kənd təsərrüfatı üçün əlverişlidir. Təbü resurslan torf, kalium və xörək duzu, şüşə qumu, neft, meşələrdir. Əhalinin təbii artımı mənfi qiymətə malikdir, urbanizasiya yüksəkdir – 67%. Sənayesinin inkişafında RF və Ukraynamn xammal bazalarının yaxınlığı, ixtisaslı kadrlar təsir göstərir. Aparıcı sənaye sahələri yanacaq-energetika, maşmqayırma (“MAZ”, “BelAz” avtomobilləri, “Belorus” traktoru, kənd təsərrüfatı maşınları, dəzgahqayırma, radiotexnika, EHT), kimya (gübrə, neft-kimya, şin, kimyəvi lif), meşə və ağac emalı, yüngül I sənayedir. İxtisaslaşmış kənd təsərrüfatı sahələri südlük-ətlik ] heyvandarlıq, donuzçuluq, kətan, kartof, taxılçılıqdır. Dəmiryol nəqliyyatı üstündür. İxracında maşın, gübrə, heyvandarlıq məhsulları, idxalda yanacaq, metal üstündür.

121 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Saytımıza xoş gəlmisiniz. Əziz istifadəçi, saytda olan məlumatları paylaşmağı Unutma !

Bu haqda nə düşünürsən?