Загрузка...

AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT – MİQ (yeni)

MİQ – Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə yeni hazırlanmış online sınaq imtahanı

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • ƏDƏBİYYAT
 • KURİKULUM
 • Məntiq

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.
Kəmiyyət zərfliyi işlənmiş cümləni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Hansı fikir “Məhz bu hissiyyata görədir ki, hər kəs bu dünyada çiynini ancaq gücü çatan yükün altına verir”   “Nə demişdinizsə,  düz çıxdı” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Nümunələrin birində budaq cümləsi əvvəl gələn şərt budaq cümləsi işlənmişdir :
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. “Günlər keçir, o,  günü-gündən yaxşılaşırdı” cümləsi ilə bağlı hansı fikir doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Verilən tabesiz mürəkkəb cümlədəki sadə cümlələr arasında hansı məna əlaqəsi var?
“Aşqabaddayam, Türkmən qardaşlarım alıb dövrəmi”
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Hansı budaq cümlədir ki, bənzətmə-müqayisə məzmunu bildirir və elə bilsanki modal sözləri ilə işlənə bilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Dekorasiya sözünün fonetik təhlili ilə bağlı biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8.
Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9.
“Bizə elə insan lazımdır ki, …” baş cümləsinə aid budaq cümlə nə olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10.
Nə? sualına cavab verən tamamlığı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11.
Səhv fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Nümunədə hansı normalar pozulmuşdur?Anamın gözləri şəfadı, nurduQəlbimdə, yolumda işıq yandırır.Anamın gözləri vüqar, qururduZehnimi, ruhumu işıqlandırır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Verilənlər içərisində hansı üslubun xüsusiyyəti yoxdur?

1. Normanın yeniləşməsi, ümumxalq dili vahidlərinin ədəbi dilə gəlişi bu üslubdan başlayır.
2. Mətnaltı mənaya, çoxmənalı sözlərdən geniş istifadəyə yer verilmir.
3. Nitq normalarının daha çox pozulduğu üslubdur.
4. Həm təsviri, həm də analitik səciyyə daşıyır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14.
Yanlış fikri müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Tərkibində yalnız qrammatik mənası olan sözün də işləndiyi cümləni seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16.
Cümlələrin birində xəbər mübtəda ilə kəmiyyətcə uzlaşmayıb:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17.  

 

 

 

 

 

 
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. “Kövşənliklər, otu çalınmış biçənəklər, saralmış yamaclar, torpaq yol islanmışdı”Cümlənin təhlili ilə bağlı doğru fikri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19.
Sözlərdən hansı alınmadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. “Cağdan yapışaraq oturmuşdum” cümləsində altından xətt çəkilmiş sözün fonetik təhlilinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

ƏDƏBİYYAT

21. Hər mərəz çarəsini eyləmək asandı, təbib,
 Mərəzi-eşqdə nə tədbir, nə fərmanın var?Nümunə ilə bağlı verilmiş hansı fikir yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Nədir o mənalı, dərin baxışlar?Nədir gözlərindən axan yağışlar?Nədir qəlbindəki payızlar, qışlar?Nümunəsində hansı bədii ifadə vasitələri işlənmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23.
Verilənlərdən biri Ş.İ.Xətainin “Dəhnamə” poemasına aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Uyğunluğu müəyyən edin. (H.Cavid “İblis” faciəsi)1. “Lakin şu inadınla pərişan olacaqsın,
Bir gün gələcəkdir ki, peşiman olacaqsın”
2. “İki söz sormaq istərim sana bən,
Əcaba heç sevərmisin onu sən?”
3. “Bəslənir hər könüldə bir duyğu,
Nə yaparsın, onun da məsləki bu …”
4. “İştə bir söz ki, büsbütün yanlış…
Yaşamaq istiyormusun, çarpış…”
5. “Pək gözəl, qismətimiz hər nə isə,
Yetişir Tanrıdan ancaq o bizə.”
I. Vasif  II. Xavər  III. İblis  IV. Rəna  V. İbn Yəmin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Uyğunluğu müəyyən edin:
 1. Mövzusu İran tarixindən götürülmüşdür, özbaşınalıq və dərəbəyliyin doğurduğu fəlakətlər əks olunmuşdur.
 1. Hökmdar və zəmanə, zəhmət və məhəbbət kimi məsələlərə toxunulur.
 2. Ailə-məhəbbət probleminə həsr olunmuş bu əsərin qəhrəmanı timsalında ideal Azərbaycan qadınının surəti  yaradılıb. 
a.“Fərhad və Şirin” b.“Nəsrəddin şah” c.“Aygün”
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26.
Biri Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. S.Vurğunun “Vaqif” dramından verilən nümunələri aid olduğu obrazlara əsasən ardıcıllıqla düzün.
1. “İndi öz əlinlə gəl öldür məni,
Nə qədər alçaldım, alçaltdım səni”
2. “Sizə kömək olsun böyük Yaradan
Bu müqəddəs kitab, müqəddəs “Quran”
3. “Ayağı çarıqlı kiçik bir ölkə
Böyük Firdovsilər yaratdı bəlkə?…”
4. “Hakimin hökmü, hünəri
Onun vicdanilə qardaş olmalı!
Bizə qalmayacaq dünyanın malı…”
5. “… Bu doğrudan böyük qüdrətdir,
Hər sözü, söhbəti canlı sənətdir.”

1. Qacar    2. Şeyx    3. Vəzir   4. Vidadi    5. Xuraman
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28.
H.Cavidin dramaturgiyası ilə bağlı səhv fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Verilənlərdən hansı nöqtələrin heç birinin yerinə uyğun gəlmir?1. …… məzmunca bir-birinə zidd iki anlayış və ya vəziyyətin qarşılaşdırılmasına deyilir.
2. ……. bədii əsərdə nəzərə çatdırılacaq hadisənin, hiss -həyəcanın olduğundan güclü və qabarıq təqdim edilməsidir.
3. ……. nitqin bədii təsir gücünü artırmaq üçün sözlərin qrammatik ardıcıllığının bilərəkdən pozulmasıdır.
4. …….. predmeti bildirən söz əvəzinə ,onunla əlaqədar başqa bir sözün işlədilməsidir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30.
Həyatı əks etdirmə üsulu baxımından fərqli olan əsəri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Ardıcıllığı müəyyənləşdirin:~ Şeirlərini həm əruz,həm də heca vəznində yazmış, həzəcin yeni növünü yaratmışdır
~ Ədəbiyyatımızda satirik publisistikanın və felyeton janrının yaradıcısıdır
~ V.Şekspir, F.Şiller kimi ədiblərin əsərini dilimizə tərcümə edib.
~ Ədəbi tariximizdə ilk “Xalq şairi” kimi iz buraxıb
1. S.Vurğun    3. C.Cabbarlı2. H.Cavid      4. C.Məmmədquluzadə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Aşıq Ələsgərin “Görmədim” şeiri ilə M.P.Vaqifin “Görmədim” şeirinin ortaq cəhətləri:1. Eyni rədiflidir.
2. Eyni janrdadır.
3. Hər ikisi ictimai məzmundadır.
4. Hər ikisi eyni vəzndədir.
5. Hər ikisində inkarçılıq mövqeyi vardır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. “Səməd bəy” obrazına aid olan fikirlər hansı bənddə verilib? (C.Cabbarlı “Oqtay Eloğlu”)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. H.Cavidin xüsusiyyəti verilmiş əsərlərini müəyyən edin və xronoloji ardıcıllıqla düzün.1. Pulun, sərvətin cəmiyyətdə törədə biləcəyi faciələri əks etdirir.2. Əsl eşqin dini etiqad üzərindəki təntənəsini əks etdirir.3. Əsərdə ədib sənətkar və cəmiyyət problemlərinə toxunur.4. Kübar cəmiyyətin meşşan əxlaqının mənəvi puçluğunu açıb göstərmişdir.5. Tiranlığın tənqidi əsərin əsas məqsədi olmuşdur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35.
S.Vurğunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı səhv fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36.
Biri S.Ə. Şirvani yaradıcılığına aid deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin:1. “Uyuyur”2. “Məzlumlar üçün”3. …
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. “Yunan sözüdür, mənası “əlavə”deməkdir.Sözə qüvvətləndirici başqa bir sözün – təyinin əlavə edilməsinə deyilir. Məcazi məna daşıyır ”.Verilmiş fikirlərə uyğun nümunəni müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39.
Cavidin “Azər” poeması haqqında səhv fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40.
Cabbarlı dramaturgiyası ilə bağlı yanlış fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41.
Pedoqoji diaqnostika

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:
1-özünüdərketmə
2-praktik hazırlıq
3-məsuliyyət hissi
4-özünümüşahidə
5-özünüməcburetmə
6-yoldaşlarını müşahidə etmək
7-özünütənqid
8-özünüqiymətləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Özünütəlqinin əsas əlamətini seçin
1-hiss vədüşüncələriidarəetmək
2-yoldaşlarını idarəetmək
3-əməkdaşlıq yaratmaq
4-rəftarıyla davranışınıidarəetmək
5-əhval-ruhiyyəsini idarəetmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44.
Şəxsiyyətin sosiallaşması:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin:
1-dərs
2-dərnək
3-bilik
4-tərbiyəvi söhbət
5-ekskursiya
6-ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin
1-uzun sürən pedaqoji dəstək
2-şəxsi fəaliyyət
3-inkişafın sürətliliyi
4-fəallıq göstərmək
5-sosial təcrübəni genişləndirmək
6-həyat mövqeyini müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1-layihələndirici vəzifə
2-informasiya vermə vəzifəsi
3-qiymətləndirmə vəzifəsi
a-gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b-öz fənnini,onun metodikasını bilmək,şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c-şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək,uyğunsuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodlarını göstərin
1-idman
2-rəğbətləndirmə
3-cəzalandırma
4-nümunə
5-ictimai rəy
6-yarışlar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50.
Pedoqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Məntiq

51. Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52. Verilmiş sözlər əlaqəsinə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)
bənna - kərpiç - divar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.  

 

 

 
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.
Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.
545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58. Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 


Sınaq imtahan suallarına görə Zəfər Kurslarına təşəkkür edirik

Загрузка...

Əzizağa Əhmədov

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

15 Şərhlər “AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT – MİQ (yeni)

 • Yanvar 20, 2018 at 2:54 axşam
  Permalink

  Salam Əzizağa müəllim.Xahiş edirəm sualımı cavablandırasınız.Bu il müəllimlərin yerdəyişməsi imtahanla olacaq?Keçən il diaqnostiklə dəyişiblər,biz yerdəyişmək üçün yenidən imtahan verə biləsiyik?Bu il 46 balla işə qəbul oldum,lakin yerimi dəyişmək istəyirəm.İmtahan vermək istəyirəm ki,balım artsın istədiyim yerə düşəm.

  Cavab yaz
  • Yanvar 20, 2018 at 5:15 axşam
   Permalink

   Salam. Çox güman ki bu ildə yerdəyişmə imtahanı olmayacaq, yenədə DQ nəticələri əsas götürüləcək. Hələ ki dəqiq bir məlumat yoxdur…

   Cavab yaz
 • Yanvar 18, 2018 at 6:34 axşam
  Permalink

  Salamlar.Ezizaga muellim cavab yazmaginizi xahiw edirem,builki artim muddetli iwleyen muellimlere de aiddi?zaqatala mekteblerinin birinde muddetli muqavile ile iwleyirem.3 il stajim var.daimilewmek ucun miqde iwtirak etdim.kecid balini da topladim.43 bal.amma bu il de muqavile ile iwleyirem.bir de yanvardan bu muellinlerin daimileweceyi dogrudurmu?

  Cavab yaz
  • Yanvar 19, 2018 at 8:45 səhər
   Permalink

   Salam. Minimum əmək haqqı qalxdığı üçün müddəli müqaviləylə işləyənlərə də aid edilicəm (təxminən 14 AZN). Digər artım növü isə DQ-dan keçənlərə aiddir yaxud bu il işə qəbul olanlar

   Cavab yaz
 • Noyabr 13, 2017 at 4:19 axşam
  Permalink

  Salam. Tarixden de suallar yerlesdirin.Xahis edirik

  Cavab yaz
 • Noyabr 2, 2017 at 6:18 axşam
  Permalink

  salam dostlar necesiz dersler nece gedir rustem ewref neynirsiz..oyrewe bildizmi oralara…

  Cavab yaz
 • Oktyabr 30, 2017 at 2:15 axşam
  Permalink

  salam Ezizaga muellim size sualim var cox xais edirem cavab yazasiz.men bu il muddetli muqavile ile ise duzeldim .birinci ildirki isleyirem.maasim kohne tarifle olacaq yoxsa artimla?evvelceden tesekkurler

  Cavab yaz
 • Oktyabr 29, 2017 at 7:09 axşam
  Permalink

  Sual 55
  (17-9)×2=16
  (7-2)×2=10
  (24-16)×2=16
  (19-8)×2=22
  Cavab: 22

  Sual 60

  Reqemleri cemle:
  11/1+1=2
  21/2+1=3
  22/2+2=4
  32/3+2=5
  51/5+1=6
  gelmelidir reqemleri cemi 7 olan: 25
  2+5=7

  Cavab yaz

Bu haqda nə düşünürsən?

error: