Reklam...

AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT – MİQ (yeni)

MİQ – Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə yeni hazırlanmış online sınaq imtahanı

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • ƏDƏBİYYAT
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Question 1 of 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.
Kəmiyyət zərfliyi işlənmiş cümləni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2. Hansı fikir “Məhz bu hissiyyata görədir ki, hər kəs bu dünyada çiynini ancaq gücü çatan yükün altına verir”   “Nə demişdinizsə,  düz çıxdı” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3. Nümunələrin birində budaq cümləsi əvvəl gələn şərt budaq cümləsi işlənmişdir :
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4. “Günlər keçir, o,  günü-gündən yaxşılaşırdı” cümləsi ilə bağlı hansı fikir doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5. Verilən tabesiz mürəkkəb cümlədəki sadə cümlələr arasında hansı məna əlaqəsi var?
“Aşqabaddayam, Türkmən qardaşlarım alıb dövrəmi”
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6. Hansı budaq cümlədir ki, bənzətmə-müqayisə məzmunu bildirir və elə bilsanki modal sözləri ilə işlənə bilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7. Dekorasiya sözünün fonetik təhlili ilə bağlı biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8.
Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9.
“Bizə elə insan lazımdır ki, …” baş cümləsinə aid budaq cümlə nə olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10.
Nə? sualına cavab verən tamamlığı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11.
Səhv fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12. Nümunədə hansı normalar pozulmuşdur?Anamın gözləri şəfadı, nurduQəlbimdə, yolumda işıq yandırır.Anamın gözləri vüqar, qururduZehnimi, ruhumu işıqlandırır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13. Verilənlər içərisində hansı üslubun xüsusiyyəti yoxdur?

1. Normanın yeniləşməsi, ümumxalq dili vahidlərinin ədəbi dilə gəlişi bu üslubdan başlayır.
2. Mətnaltı mənaya, çoxmənalı sözlərdən geniş istifadəyə yer verilmir.
3. Nitq normalarının daha çox pozulduğu üslubdur.
4. Həm təsviri, həm də analitik səciyyə daşıyır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14.
Yanlış fikri müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15. Tərkibində yalnız qrammatik mənası olan sözün də işləndiyi cümləni seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16.
Cümlələrin birində xəbər mübtəda ilə kəmiyyətcə uzlaşmayıb:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17.  

 

 

 

 

 

 
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18. “Kövşənliklər, otu çalınmış biçənəklər, saralmış yamaclar, torpaq yol islanmışdı”Cümlənin təhlili ilə bağlı doğru fikri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19.
Sözlərdən hansı alınmadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20. “Cağdan yapışaraq oturmuşdum” cümləsində altından xətt çəkilmiş sözün fonetik təhlilinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

ƏDƏBİYYAT

21. Hər mərəz çarəsini eyləmək asandı, təbib,
 Mərəzi-eşqdə nə tədbir, nə fərmanın var?Nümunə ilə bağlı verilmiş hansı fikir yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22. Nədir o mənalı, dərin baxışlar?Nədir gözlərindən axan yağışlar?Nədir qəlbindəki payızlar, qışlar?Nümunəsində hansı bədii ifadə vasitələri işlənmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23.
Verilənlərdən biri Ş.İ.Xətainin “Dəhnamə” poemasına aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24. Uyğunluğu müəyyən edin. (H.Cavid “İblis” faciəsi)1. “Lakin şu inadınla pərişan olacaqsın,
Bir gün gələcəkdir ki, peşiman olacaqsın”
2. “İki söz sormaq istərim sana bən,
Əcaba heç sevərmisin onu sən?”
3. “Bəslənir hər könüldə bir duyğu,
Nə yaparsın, onun da məsləki bu …”
4. “İştə bir söz ki, büsbütün yanlış…
Yaşamaq istiyormusun, çarpış…”
5. “Pək gözəl, qismətimiz hər nə isə,
Yetişir Tanrıdan ancaq o bizə.”
I. Vasif  II. Xavər  III. İblis  IV. Rəna  V. İbn Yəmin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25. Uyğunluğu müəyyən edin:
 1. Mövzusu İran tarixindən götürülmüşdür, özbaşınalıq və dərəbəyliyin doğurduğu fəlakətlər əks olunmuşdur.
 1. Hökmdar və zəmanə, zəhmət və məhəbbət kimi məsələlərə toxunulur.
 2. Ailə-məhəbbət probleminə həsr olunmuş bu əsərin qəhrəmanı timsalında ideal Azərbaycan qadınının surəti  yaradılıb. 
a.“Fərhad və Şirin” b.“Nəsrəddin şah” c.“Aygün”
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26.
Biri Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27. S.Vurğunun “Vaqif” dramından verilən nümunələri aid olduğu obrazlara əsasən ardıcıllıqla düzün.
1. “İndi öz əlinlə gəl öldür məni,
Nə qədər alçaldım, alçaltdım səni”
2. “Sizə kömək olsun böyük Yaradan
Bu müqəddəs kitab, müqəddəs “Quran”
3. “Ayağı çarıqlı kiçik bir ölkə
Böyük Firdovsilər yaratdı bəlkə?…”
4. “Hakimin hökmü, hünəri
Onun vicdanilə qardaş olmalı!
Bizə qalmayacaq dünyanın malı…”
5. “… Bu doğrudan böyük qüdrətdir,
Hər sözü, söhbəti canlı sənətdir.”

1. Qacar    2. Şeyx    3. Vəzir   4. Vidadi    5. Xuraman
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28.
H.Cavidin dramaturgiyası ilə bağlı səhv fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29. Verilənlərdən hansı nöqtələrin heç birinin yerinə uyğun gəlmir?1. …… məzmunca bir-birinə zidd iki anlayış və ya vəziyyətin qarşılaşdırılmasına deyilir.
2. ……. bədii əsərdə nəzərə çatdırılacaq hadisənin, hiss -həyəcanın olduğundan güclü və qabarıq təqdim edilməsidir.
3. ……. nitqin bədii təsir gücünü artırmaq üçün sözlərin qrammatik ardıcıllığının bilərəkdən pozulmasıdır.
4. …….. predmeti bildirən söz əvəzinə ,onunla əlaqədar başqa bir sözün işlədilməsidir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30.
Həyatı əks etdirmə üsulu baxımından fərqli olan əsəri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31. Ardıcıllığı müəyyənləşdirin:~ Şeirlərini həm əruz,həm də heca vəznində yazmış, həzəcin yeni növünü yaratmışdır
~ Ədəbiyyatımızda satirik publisistikanın və felyeton janrının yaradıcısıdır
~ V.Şekspir, F.Şiller kimi ədiblərin əsərini dilimizə tərcümə edib.
~ Ədəbi tariximizdə ilk “Xalq şairi” kimi iz buraxıb
1. S.Vurğun    3. C.Cabbarlı2. H.Cavid      4. C.Məmmədquluzadə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32. Aşıq Ələsgərin “Görmədim” şeiri ilə M.P.Vaqifin “Görmədim” şeirinin ortaq cəhətləri:1. Eyni rədiflidir.
2. Eyni janrdadır.
3. Hər ikisi ictimai məzmundadır.
4. Hər ikisi eyni vəzndədir.
5. Hər ikisində inkarçılıq mövqeyi vardır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33. “Səməd bəy” obrazına aid olan fikirlər hansı bənddə verilib? (C.Cabbarlı “Oqtay Eloğlu”)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34. H.Cavidin xüsusiyyəti verilmiş əsərlərini müəyyən edin və xronoloji ardıcıllıqla düzün.1. Pulun, sərvətin cəmiyyətdə törədə biləcəyi faciələri əks etdirir.2. Əsl eşqin dini etiqad üzərindəki təntənəsini əks etdirir.3. Əsərdə ədib sənətkar və cəmiyyət problemlərinə toxunur.4. Kübar cəmiyyətin meşşan əxlaqının mənəvi puçluğunu açıb göstərmişdir.5. Tiranlığın tənqidi əsərin əsas məqsədi olmuşdur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35.
S.Vurğunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı səhv fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36.
Biri S.Ə. Şirvani yaradıcılığına aid deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37. Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin:1. “Uyuyur”2. “Məzlumlar üçün”3. …
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38. “Yunan sözüdür, mənası “əlavə”deməkdir.Sözə qüvvətləndirici başqa bir sözün – təyinin əlavə edilməsinə deyilir. Məcazi məna daşıyır ”.Verilmiş fikirlərə uyğun nümunəni müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39.
Cavidin “Azər” poeması haqqında səhv fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40.
Cabbarlı dramaturgiyası ilə bağlı yanlış fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

KURİKULUM

41.
Pedoqoji diaqnostika

A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:
1-özünüdərketmə
2-praktik hazırlıq
3-məsuliyyət hissi
4-özünümüşahidə
5-özünüməcburetmə
6-yoldaşlarını müşahidə etmək
7-özünütənqid
8-özünüqiymətləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43. Özünütəlqinin əsas əlamətini seçin
1-hiss vədüşüncələriidarəetmək
2-yoldaşlarını idarəetmək
3-əməkdaşlıq yaratmaq
4-rəftarıyla davranışınıidarəetmək
5-əhval-ruhiyyəsini idarəetmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44.
Şəxsiyyətin sosiallaşması:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin:
1-dərs
2-dərnək
3-bilik
4-tərbiyəvi söhbət
5-ekskursiya
6-ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin
1-uzun sürən pedaqoji dəstək
2-şəxsi fəaliyyət
3-inkişafın sürətliliyi
4-fəallıq göstərmək
5-sosial təcrübəni genişləndirmək
6-həyat mövqeyini müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1-layihələndirici vəzifə
2-informasiya vermə vəzifəsi
3-qiymətləndirmə vəzifəsi
a-gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b-öz fənnini,onun metodikasını bilmək,şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c-şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək,uyğunsuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodlarını göstərin
1-idman
2-rəğbətləndirmə
3-cəzalandırma
4-nümunə
5-ictimai rəy
6-yarışlar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50.
Pedoqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

Məntiq

51. Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52. Verilmiş sözlər əlaqəsinə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)
bənna - kərpiç - divar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53.  

 

 

 
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54.
Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57.
545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58. Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 


Sınaq imtahan suallarına görə Zəfər Kurslarına təşəkkür edirik

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

15 Şərhlər “AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT – MİQ (yeni)

 • Yanvar 20, 2018 at 2:54 axşam
  Permalink

  Salam Əzizağa müəllim.Xahiş edirəm sualımı cavablandırasınız.Bu il müəllimlərin yerdəyişməsi imtahanla olacaq?Keçən il diaqnostiklə dəyişiblər,biz yerdəyişmək üçün yenidən imtahan verə biləsiyik?Bu il 46 balla işə qəbul oldum,lakin yerimi dəyişmək istəyirəm.İmtahan vermək istəyirəm ki,balım artsın istədiyim yerə düşəm.

  Cavab yaz
  • Yanvar 20, 2018 at 5:15 axşam
   Permalink

   Salam. Çox güman ki bu ildə yerdəyişmə imtahanı olmayacaq, yenədə DQ nəticələri əsas götürüləcək. Hələ ki dəqiq bir məlumat yoxdur…

   Cavab yaz
 • Yanvar 18, 2018 at 6:34 axşam
  Permalink

  Salamlar.Ezizaga muellim cavab yazmaginizi xahiw edirem,builki artim muddetli iwleyen muellimlere de aiddi?zaqatala mekteblerinin birinde muddetli muqavile ile iwleyirem.3 il stajim var.daimilewmek ucun miqde iwtirak etdim.kecid balini da topladim.43 bal.amma bu il de muqavile ile iwleyirem.bir de yanvardan bu muellinlerin daimileweceyi dogrudurmu?

  Cavab yaz
  • Yanvar 19, 2018 at 8:45 səhər
   Permalink

   Salam. Minimum əmək haqqı qalxdığı üçün müddəli müqaviləylə işləyənlərə də aid edilicəm (təxminən 14 AZN). Digər artım növü isə DQ-dan keçənlərə aiddir yaxud bu il işə qəbul olanlar

   Cavab yaz
 • Noyabr 13, 2017 at 4:19 axşam
  Permalink

  Salam. Tarixden de suallar yerlesdirin.Xahis edirik

  Cavab yaz
 • Noyabr 2, 2017 at 6:18 axşam
  Permalink

  salam dostlar necesiz dersler nece gedir rustem ewref neynirsiz..oyrewe bildizmi oralara…

  Cavab yaz
 • Oktyabr 30, 2017 at 2:15 axşam
  Permalink

  salam Ezizaga muellim size sualim var cox xais edirem cavab yazasiz.men bu il muddetli muqavile ile ise duzeldim .birinci ildirki isleyirem.maasim kohne tarifle olacaq yoxsa artimla?evvelceden tesekkurler

  Cavab yaz
 • Oktyabr 29, 2017 at 7:09 axşam
  Permalink

  Sual 55
  (17-9)×2=16
  (7-2)×2=10
  (24-16)×2=16
  (19-8)×2=22
  Cavab: 22

  Sual 60

  Reqemleri cemle:
  11/1+1=2
  21/2+1=3
  22/2+2=4
  32/3+2=5
  51/5+1=6
  gelmelidir reqemleri cemi 7 olan: 25
  2+5=7

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir