Загрузка...

AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT – MİQ 2018 (MART)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • ƏDƏBİYYAT
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Nümunənin morfoloji təhlilinə aid hansı fikir yanlışdır?

Bəzən incidirsən, üzürsən məni,
Bu axı ürəkdir, daş deyil , ey gül!
Sən elə zalımsan, elə ruhsuzsan,
Gözündən su gələr, yaş deyil, ey gül!

(N.Vahidov)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Kökü feillə omonim olan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Rayona gedəndə məni də gözləməlisən ha”  cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Hansı cümlədə qoşma işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Hansı cümlələrdə feili sifət işlənib?

  1. Yaman günlər gec-tez ötüb-gedəndir.
  2. Evə çatan kimi mənə xəbər elə.
  3. Muaz evə çatanda anası onu qarşıladı.
  4. Biz danışqanları bir yerə topladıq.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Məntqi arıdıcıllığı davam etdirin.

(açar söz: yaranma mənbəyi)
Bəzək, qalaq, dayaq,  ... ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Yazılışı və deyilişi fərqlənən sözləri göstərin.
1. dövran
2. mövsüm
3. bənövşə
4. dövrə
5. axtarış

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. “Kreslo” sözünün fonetik təhlilinə aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Verilmiş cərgələrdən birində bütün sözlər omonim kimi işlənə bilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Hansı sözlər həm bağlayıcı, həm də digər köməkçi nitq hissəsi ola bilər?

1. hətta
2. nə
3. amma
4. ancaq
5. artıq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Verilmiş nümunəyə aid yanlış fikri müəyyən edin.

Bulaq başı toz olar,
Üstü dolu  qız  olar.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Verilmiş nümunədə ismə aid fikirlərdən biri yanlışdır:

Mənim vicdanım da, qəlbim də qandır.
Dünya qan üstündə bir xanimandır.

                                                     (S.Vurğun)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Hansı cümlədə azaltma dərəcəsində olan sifət işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. İsimləşmiş sifət hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Hansı nümunədə sayın üzərində ismə aid bütün qrammatik şəkilçilər verilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Tələffüz şəkli yanlışverilmiş sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. “Nalayiq” sözünün fonetik təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Verilmiş nümunədə əvəzliyin hansı növü işlənmişdir?

Mən fəqirə əmr qılmışdı siyasət etməyə,
Saxlayan məzlumu zalimdən o dəm qəffarə bax!                                     
                                                               (M.P.Vaqif)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Məchul növ feil işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Cümlələrdən birində iki zərf işlənmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21. M.Füzuli və Ş.İ.Xətayi yaradıcılığına aid fikirlərdən biri yanlışdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Biri məntiqi baxımdan digərlərindən fərqlənir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. H.Cavidin “Səyavuş” əsərinə  aid hansı fikir yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. M.Füzulinin “Əql yar olsaydı...” qəzəlinə aid fikirlərdən biri doğru deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Ş.İ.Xətayinin “Dəhnamə” məsnəvisinə aid deyil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. “Ayrılır” (Xətai) və “Yanaram” (Nəsimi) qəzəlləri üçün ortaq cəhət hesab oluna bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Tapmacalara aid fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. N.Kişvəriyə aid fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. İ.Nəsiminin yaradıcılığına aid hansı fikir doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Ə. Xaqaniyə aid fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. C. Cabbarlıya aid edilmiş fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Ə. Sabirin həyat və yaradıcılığına aid edilmiş fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Biri XIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. “İblis” faciəsindən verilmiş bu nümunə kimin dilindədir?

Eyvah, ölülər rəqs ediyor, iştə fəlakət!
Vasif belə, Xavər belə rəqs etmədə...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərindən verilmiş bu nümunə kimin dilindəndir?

Aya, nə idi bu bivəfalıq?
Özgələr ilə aşinalıq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. “Füyuzat” və “Molla Nəsrəddin”  üçün ortaq cəhət deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. ”Dədə Qorqud” eposuna aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Digərlərindən bəhrinə görə fərqlənən şeiri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Verilmiş nümunə haqqında yanlış fikri göstərin.

Bahar oldu ki, aləm gülşən oldu,                               
Gözün aç, gör cahan nə rövşən oldu.    

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. C.Cabbarlı yaradıcılığı haqqında biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır?
1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – Məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – Şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 -Əəvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin
1 – dərs
2 – dərnək
3 – bilik
4 – tərbiyəvi söhbət
5 – ekskursiya
6 – ev tapşırıqları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin.
1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:
1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Sadalanan bələdçilik, yəni fasilitasiya qaydalarını uyğun bəndlərlə əlaqələndirin
A-Məlumatla təminetmə
B-Psixoloji dəstəkləmə
C-Təşkilati dəstəkləmə
D-Fikrik təhrik edilməsi
1 – İşriakçıların şüurunda dərsin “şəklini” formalaşdırın
2 – İştirakçılara adları ilə müraciət edin və onların gözlərinə baxın (fərdi yönəlmə)
3 – Lövhədə və ya kağız üzərində qrup işi zamanı müəyyən edilən əsas halları qeyd
etmək məqsədəuyğundur
4 – Kostruktivliyi dəstəkləyin, qarşıdur-maya şərait yaratmayın
5 – Motivasiya mərhələsində şagirdləri dərsin mövzusunu müəyyənləşdirməsinə cəlb edin
6 – Şagirdlərdə özfəaliyyətlərini planlaşdır-maq və təşkil etmək bacarığını

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Planlaşdırma ilə əlaqədar tövsiyələri seçin.
1. Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil edə bilər.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. Mövzuları dəyişə və ya artıra bilər.
4. Mövzuya görə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini müəyyənləşdirmək.
5. İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən edə bilər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Təhsildə qiymətləndirmə nədir ?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?

1 – Motivasiya, problemin qoyuluşu
2 – Tədqiqatın aparılması
3 – Məlumat mubadiləsi
4 – Ev tapşırığının yoxlanılması
5 – Məlumatların müzakirəsi
6 – Nəticələrin cıxarılması
7 – Yeni movzunun izahı
8 – Yaradıcı tətbiq etmə
9 – Yeni dərsin mohkəmləndirilməsi ucun sual və tapşırıqlar
11 – Qiymətləndirmə (məqsədə gorə muəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Bir cüt ideal nərd zərini atdıqda hər iki zərin eyni üzünün düşməsi ehtimalı nə qədərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Alıcı müəyyən etdiyi 4 əşyanı almaq üçün müəyyən məbləğdə pul götürüb mağazaya daxil oldu. Amma o, aldığı 3 əşyanın hər birini 5 faiz güzəştlə aldı. Daha sonra o başqa mağazadan da 5 faiz güzəştlə bir əşya aldı.
Alıcı ümumi puluna nə qədər qənaət etdi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Anaqramı həll edin və mahiyyətcə uyğun gəlməyən variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. csduoyuu - sözlərinin yerdəyişməsindən Azərbaycan dilində olan söz aldıqda alınan söz hansı varianta uyğun gələr?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

Bugün 50 yaşında olan ata, oğlunun yaşında ikən, oğlunun yaşı bugünki yaşının 3 ⁄1 -nə bərabər idi. Oğul neçə yaşındadır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

Ana 24 yaşında olarkən üçəm uşaqları anadan olmuşdur. Neçə ildən sonra ananın yaşı uşaqların yaşları cəminə bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

A qrupundakı şəxslərin orta yaşı 16, B qrupundakıların isə orta yaşı 28 – dir. B – dəki şəxslərin sayı A – dan 3 dəfə çox olarsa, qrupların birlikdə yaş ortalaması neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Suallar Natiq Vahidovun “Azərbaycan dili test vəsaiti” ndən (III nəşr) seçilmişdir.

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

2 thoughts on “AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT – MİQ 2018 (MART)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !