Загрузка...

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün sınaq imtahanı (3)

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün Diaqnsotik və İşə Qəbul üzrə sınaq imtahanı (test nümunələri)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.

Cümlələrdən birində zərfliyin əlavəsi vardır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Cümlələrdən birində iki müxtəlif cümlə üzvü kimi düşünülə bilən söz yoxdur:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.

Biri üçüncü növ təyini söz birləşməsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Susuz yerə su çıxarmaq fikrindədir” cümləsinin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.

“Ha” ədatı hansı cümlədə qüvvətləndiricidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6.

Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.

Quruluşca digərlərindən fərqlənən feil hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.

Hansı cümlədə mürəkkəb (tərkibi) feil yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.

Tərkibində iki leksik şəkilçi olmayan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.

Kökü sifətlə omonim olan sözün işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11.

Hansı variantda ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Budaq cümləsi baş cümlədən öncə gələn mübtəda budaq cümləsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Nümunədə ədəbi dilin hansı normaları pozulmuşdur?
Pəncərəmin üstünə düşən yağış dənələri yavaş yavaş hər yeri isladırdılar.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Nümunədə obrazlılıq göstəricisinin tam sırasını göstərin.

Qışda dağlar ağ geyinər, yaz qara,
Sağ dəstinlə ağ kağıza yaz qara.
(Aşıq Ələsgər)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15.

Eyniköklü sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16.

Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişməyən sözdür:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Verilmiş fikirlər hansı əməli yazı növünə aiddir?

1. Məzmunu yığcam, aydın və mənalı yazılmalıdır.
2. Rəqəmlər, adətən, hərflə yazılmalıdır.
3. Ünvan, şəxsin adı, soyadı dəqiq göstərilməlidir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18.

Qıpçaq dil qrupuna aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Verilmiş nümunəyə aid düzgün fikri müəyyən edin:

Qurd keçinin şəngülüsün yeyəndə,
Mən qayıdıb bir də uşaq olaydım.
(M. Şəhriyar)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.

Hansı cümlədə -sana² ədatı işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 20


 

 Natiq Vahidov/ Azərbaycan dili –Yeni vəsait
(Müəllimlər üçün nəzərdə tutlmuş test vəsaitindən)

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.