Загрузка...

AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT müəllimləri üçün sınaq imtahanı

AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT müəllimləri üçün Diaqnsotik və İşə Qəbul üzrə sınaq imtahanı (test nümunələri)

  • ƏDƏBİYYAT
  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

ƏDƏBİYYAT

1.

С.Cabarlının “Vəfalı Səriyyə” əsərinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Məhsəti Gəncəvi haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

B.Vahabzadənin lirikasına aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Lirik və epik əsərlər müəllifidir.
Təzkirəçi kimi də tanınır.
Əsərlərini əruz vəznində yazmışdır.
H.Zərdabiyə məktublar yollamışdır.
Verilmiş xüsusiyyətlərin kimə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

M.Məhzunun 1979-cu ildə çap olunmuş kitabıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Biri Şəhrəbanu xanımın (“Hekayəti-müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah”) dilimdə deyilmir:

A.
B.
C.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. C.Cabbarlının 1927-ci ildə yazdığı bu əsərində Azərbaycan xalqının tarixi və milli taleyi problemi əks olunmuşdur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Ədəbiyatın mahiyyətini, incəsənətin digər sahələri ilə oxşar və fərqli cəhətlərini, ədəbi növləri, onların janrlarını, bədii əsərin quruluşunu, dil və üslub xüsusiyyətlərini öyrənir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. C. Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsərində senzor Mirzə Cəfər bəy bir sıra məsələlərdə hökumətin qardaşlardan şübhələndiyini dilə gətirir. Həmin məsələlər hansılardır? (Tam cavabı qyd edin)
1. Həmfikir olub Rusiya ərazisində yaşayan müsəlmanları Türkiyəyə meyil etdirmək üçün ittihadi-müslimin cəmiyyəti qurmaq
2. Qafqaz Azərbaycanı, İran Azərbaycanı, İran Kürdüstanı ərazilərini qurmaq üçün Hübbü-vətən və Ədəmi-mərkəziyyət firqələrinin amalı uğrunda çalışmaq
3. Azadlıq və bərabərlik fikirlərini yayaraq xalqın əsarət zəncirini qırması üçün şəraitbyaratmaq və bu məqsədlə mətbuat cəm etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Bu hadisələrdən biri Yusif Sərrac (“Aldanmış kəvakib”) hakimiyyətə gəldikdən sonra baş verir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.

  1. “Şikayətnamə” (M.Füzuli)
  2. “Leyli və Məcnun” (M.Füzuli)
  3. “Eylər” müxəmməsi (Q.Zakir)
  4. “Görmədim” (M.P.Vaqif)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Məktubun intizarında lirik məsnəvisinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Verilmiş xüsusiyyətlərin aid olduğu şeirin adını, bəhrini və şeir vahidini göstərin.
1. Cəmiyyətdə yaxşı ilə pis fərqələnmir.
2. İnsanlar şər qüvvələrin, Əhrimən qoşununun ayaqları altında qalıb məhv olur.
3. Şahbazları, şahinləri isə qarğa və dolaşalar ovlayır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. ”Keçəl Həmzənin Qıratı qaçırması” qolunda Koroğludan igidliyin nişanını kim xəbər alır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. “Leyli və Məcnun” (M.Füzuli) poemasından verilmiş bu nümunə kimin dilindəndir?

Qanğı sözə etiqadım olsun?
Sənə necə etimadım olsun?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

Rəsul Rza haqqında fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. “Qazan xanın oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” un qəhrəmanlarına aid deyil:
1. Qazan xan      2. Uruz           3. Dəli domrul.
4. Burla xatun   5. Banuçiçək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı üçün səciyyəvi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

21.

Döyüldü ” sözündəki l hərfini n hərfi ilə əvəz etsək, nə baş verər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

“Kreslo” sözünün fonetik təhlilinə aid  yanlış  fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Verilmiş nümunədəki isimlərə aid fikirlərdən biri yanlışdır:

Düşmənin gülləsi dəysə, sinəmdən,

Mehriban əlinlə yaramı bağla!
Həyat verəcəkdir bizə dərmanın,
Əlinlə yazılsın hökmü zamanın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

Hansı söz saydan düzəlməyib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

Məlum növdə olan feillər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Hansı cümlədə iki sadə zərf işlənmişdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Kəhər atın dəli Kürü keçərək,
Baş sallayıb ağır-ağır gəlməyi.
(S.Vurğun)
Nümunədəki sözlərin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikirdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

Başlanğıc formada olan söz birləşməsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Cəmillə Humay xətti əsərdə xüsusi yerdir” cümləsinə hansı əlaqələr işlənmişdir?
(tam cavab)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Lalə bir az səliqəsizdir”  cümləsində  fərqləndirilmiş söz hansı cümlə üzvüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Müəllimin onun cavabından xoşu gəldi” cümləsinin şəxsə  görə növünü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

Mən də danışıram, sən də tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

Elnur elə narahat idi ki, özünə gələ bilmirdi” tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.
Əminə xala
Oğlum mənim daha taqətim qalmayıb dedi görəsən getməyə bilərəmmi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

Yanlış fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Nöqtələrin yerinə yazıla bilər:

…… vəzifə sahiblərinin öz işləri, rəhbərlik etdiyi müəssisənin problemləri,
iş bölgüləri barədə inandırıcı, cəlbedici nitq formasıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

Alınma sözlər cərgəsini göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Kitablardandır” sözündə çıxışlıq hal çəkilçisini –ı4 şəkilçisi ilə əvəz etsək, ismin hansı halı yaranar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. İmtahanda səncə həyəcanlanan olmadı.
Verilmiş cümləyə iki vergül əlavə edilərsə,  hansı dəyişiklik olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Yaranma mənbəyinə görə fərqli olanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Hissələrə  ayırmaq, yaratmaq,  plan  tutmaq,  tərtib  etmək.Bunlar Blum taksonomiyasının hansı mərhələsini özündə əks etdirir?  

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Təfəkkürün növləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Təfəkkür  növlərinin  ierarxiyası  hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Psixomotor taksonomiyaya aid olanları seçin:
1. Rəqs etmək
2. Tanımaq
3. Yapmaq
4. Nümunə göstərmək
5. Reaksiya vermək
6. Qaçmaq
7. Təhlil etmək
8. Dəyərləndirmək
9. Rəsm çəkmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Müşahidə  və  məlumatların  xatırlanması,  nağıl  edilməsi,  tarixlər,  hadisələr, yerlər   və  s. məlumatlar.  Söhbət    Blum taksonomoiyasının   hansı   mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Verilən vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq lazımdır.Tapşırıq təfəkkürün hansı  növünə əsaslanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Həm  şifahi  formada,  həm  də  fiziki obyekt  ola  bilən  unikal  (yeganə),  original (ilkin) məhsulun yaradılması.‖ Bu ifadə  İdrak  Taksonomiyasının  hansı  mərhələsinin spesifik təlim nəticəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məlumatların  dəyərlərini  və  səmərəli istifadə  imkanlarını   müəyyən  meyarlara və  standartlara  əsasən   müəyyən  etmək. Söhbət Blum  taksonomiyasının hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Taksonomiyanın ... mərhələsi məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxatmağa, mübahisələri həll etməyə imkan verir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Hacı Zeynalabdin Şirvani, Fernand Magellan, Mixail Lazaryev, Ceyms Kuk və Piri Rəisi birləşdirən ümumi cəhəti tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Atalar sözünü tamamlayın.
Yalançının ... olmaz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. roman – proloq
opera - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Hərflərinin sırası pozulmuş beş sözdən dördü arasında məntiqi əlaqə vardır. Fərqli sözü seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Sizə verilən beş sözdən dördü arasında məntiqi əlaqə var. Bu məntiqi əlaqəyə uyğun olmayan, artıq sözü tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Kamal, Səlim, Ramin, Bəhram və Kənanın öz stolları var. Kamal və Kənanın stollarının üstündə kompüter var, digərlərində isə ancaq kitablar var. Ramin və Kamalda həm təlimat, həm də yaddaş kitabçaları var. Qalanlarında isə ancaq yaddaş kitabçası var. Kamal və Bəhramın stolları taxtadan, qalanları isə taxtadan deyil. Kimin kompüteri taxta stolun üstündədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. “?” işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı tapın:

KƏLƏK

ŞƏKƏR

NADİR          ⇒ DƏMİR = ?

DƏMİR

MƏLƏK

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Liman - gəmi - su
Depo - qatar - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Natiq Vahidov/ Azərbaycan dili yeni test vəsaiti
(Müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitdən)

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

3 şərh “AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT müəllimləri üçün sınaq imtahanı

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !