Reklam...

AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT müəllimləri üçün sınaq imtahanı

AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT müəllimləri üçün Diaqnsotik və İşə Qəbul üzrə sınaq imtahanı (test nümunələri)

 • ƏDƏBİYYAT
 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Question 1 of 60

ƏDƏBİYYAT

1.
С.Cabarlının “Vəfalı Səriyyə” əsərinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2.
Məhsəti Gəncəvi haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3.
B.Vahabzadənin lirikasına aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4. Lirik və epik əsərlər müəllifidir.Təzkirəçi kimi də tanınır.Əsərlərini əruz vəznində yazmışdır.H.Zərdabiyə məktublar yollamışdır.Verilmiş xüsusiyyətlərin kimə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5.
Fikirlərdən biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6.
M.Məhzunun 1979-cu ildə çap olunmuş kitabıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7. Biri Şəhrəbanu xanımın (“Hekayəti-müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah”) dilimdə deyilmir:
A.
B.
C.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8. C.Cabbarlının 1927-ci ildə yazdığı bu əsərində Azərbaycan xalqının tarixi və milli taleyi problemi əks olunmuşdur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9.
Ədəbiyatın mahiyyətini, incəsənətin digər sahələri ilə oxşar və fərqli cəhətlərini, ədəbi növləri, onların janrlarını, bədii əsərin quruluşunu, dil və üslub xüsusiyyətlərini öyrənir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10. C. Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsərində senzor Mirzə Cəfər bəy bir sıra məsələlərdə hökumətin qardaşlardan şübhələndiyini dilə gətirir. Həmin məsələlər hansılardır? (Tam cavabı qyd edin)
1. Həmfikir olub Rusiya ərazisində yaşayan müsəlmanları Türkiyəyə meyil etdirmək üçün ittihadi-müslimin cəmiyyəti qurmaq2. Qafqaz Azərbaycanı, İran Azərbaycanı, İran Kürdüstanı ərazilərini qurmaq üçün Hübbü-vətən və Ədəmi-mərkəziyyət firqələrinin amalı uğrunda çalışmaq3. Azadlıq və bərabərlik fikirlərini yayaraq xalqın əsarət zəncirini qırması üçün şəraitbyaratmaq və bu məqsədlə mətbuat cəm etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11.
Bu hadisələrdən biri Yusif Sərrac (“Aldanmış kəvakib”) hakimiyyətə gəldikdən sonra baş verir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.
 1. “Şikayətnamə” (M.Füzuli)
 2. “Leyli və Məcnun” (M.Füzuli)
 3. “Eylər” müxəmməsi (Q.Zakir)
 4. “Görmədim” (M.P.Vaqif)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13.
Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14.
Məktubun intizarında lirik məsnəvisinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15. Verilmiş xüsusiyyətlərin aid olduğu şeirin adını, bəhrini və şeir vahidini göstərin.1. Cəmiyyətdə yaxşı ilə pis fərqələnmir.2. İnsanlar şər qüvvələrin, Əhrimən qoşununun ayaqları altında qalıb məhv olur.3. Şahbazları, şahinləri isə qarğa və dolaşalar ovlayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16. ”Keçəl Həmzənin Qıratı qaçırması” qolunda Koroğludan igidliyin nişanını kim xəbər alır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17. “Leyli və Məcnun” (M.Füzuli) poemasından verilmiş bu nümunə kimin dilindəndir?

Qanğı sözə etiqadım olsun?Sənə necə etimadım olsun?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18.
Rəsul Rza haqqında fikirlərdən biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19. “Qazan xanın oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” un qəhrəmanlarına aid deyil:
1. Qazan xan      2. Uruz           3. Dəli domrul.4. Burla xatun   5. Banuçiçək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20.
Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı üçün səciyyəvi deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

21.
Döyüldü ” sözündəki l hərfini n hərfi ilə əvəz etsək, nə baş verər?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22.
“Kreslo” sözünün fonetik təhlilinə aid  yanlış  fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23. Verilmiş nümunədəki isimlərə aid fikirlərdən biri yanlışdır:
Düşmənin gülləsi dəysə, sinəmdən,Mehriban əlinlə yaramı bağla!Həyat verəcəkdir bizə dərmanın,Əlinlə yazılsın hökmü zamanın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24.
Hansı söz saydan düzəlməyib?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25.
Məlum növdə olan feillər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26.
Hansı cümlədə iki sadə zərf işlənmişdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27. Kəhər atın dəli Kürü keçərək,Baş sallayıb ağır-ağır gəlməyi.(S.Vurğun)Nümunədəki sözlərin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikirdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28.
Başlanğıc formada olan söz birləşməsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29. Cəmillə Humay xətti əsərdə xüsusi yerdir” cümləsinə hansı əlaqələr işlənmişdir?
(tam cavab)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30. Lalə bir az səliqəsizdir”  cümləsində  fərqləndirilmiş söz hansı cümlə üzvüdür?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31. Müəllimin onun cavabından xoşu gəldi” cümləsinin şəxsə  görə növünü müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32.
Mən də danışıram, sən də tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33.
Elnur elə narahat idi ki, özünə gələ bilmirdi” tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.Əminə xalaOğlum mənim daha taqətim qalmayıb dedi görəsən getməyə bilərəmmi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35.
Yanlış fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36. Nöqtələrin yerinə yazıla bilər:…… vəzifə sahiblərinin öz işləri, rəhbərlik etdiyi müəssisənin problemləri,iş bölgüləri barədə inandırıcı, cəlbedici nitq formasıdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37.
Alınma sözlər cərgəsini göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38. Kitablardandır” sözündə çıxışlıq hal çəkilçisini –ı4 şəkilçisi ilə əvəz etsək, ismin hansı halı yaranar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39. İmtahanda səncə həyəcanlanan olmadı.Verilmiş cümləyə iki vergül əlavə edilərsə,  hansı dəyişiklik olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40.
Yaranma mənbəyinə görə fərqli olanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42. Hissələrə  ayırmaq, yaratmaq,  plan  tutmaq,  tərtib  etmək.Bunlar Blum taksonomiyasının hansı mərhələsini özündə əks etdirir?  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43. Təfəkkürün növləri hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44. Təfəkkür  növlərinin  ierarxiyası  hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45. Psixomotor taksonomiyaya aid olanları seçin:1. Rəqs etmək
2. Tanımaq
3. Yapmaq
4. Nümunə göstərmək
5. Reaksiya vermək
6. Qaçmaq
7. Təhlil etmək
8. Dəyərləndirmək
9. Rəsm çəkmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46. Müşahidə  və  məlumatların  xatırlanması,  nağıl  edilməsi,  tarixlər,  hadisələr, yerlər   və  s. məlumatlar.  Söhbət    Blum taksonomoiyasının   hansı   mərhələsindən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47. Verilən vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq lazımdır.Tapşırıq təfəkkürün hansı  növünə əsaslanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48. Həm  şifahi  formada,  həm  də  fiziki obyekt  ola  bilən  unikal  (yeganə),  original (ilkin) məhsulun yaradılması.‖ Bu ifadə  İdrak  Taksonomiyasının  hansı  mərhələsinin spesifik təlim nəticəsidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49. Məlumatların  dəyərlərini  və  səmərəli istifadə  imkanlarını   müəyyən  meyarlara və  standartlara  əsasən   müəyyən  etmək. Söhbət Blum  taksonomiyasının hansı mərhələsindən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50. Taksonomiyanın ... mərhələsi məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxatmağa, mübahisələri həll etməyə imkan verir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

Məntiq

51. Hacı Zeynalabdin Şirvani, Fernand Magellan, Mixail Lazaryev, Ceyms Kuk və Piri Rəisi birləşdirən ümumi cəhəti tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52. Atalar sözünü tamamlayın.Yalançının ... olmaz.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53. roman – proloq
opera - ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54. Hərflərinin sırası pozulmuş beş sözdən dördü arasında məntiqi əlaqə vardır. Fərqli sözü seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55. bənna – kərpic – divar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56. Sizə verilən beş sözdən dördü arasında məntiqi əlaqə var. Bu məntiqi əlaqəyə uyğun olmayan, artıq sözü tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57. Kamal, Səlim, Ramin, Bəhram və Kənanın öz stolları var. Kamal və Kənanın stollarının üstündə kompüter var, digərlərində isə ancaq kitablar var. Ramin və Kamalda həm təlimat, həm də yaddaş kitabçaları var. Qalanlarında isə ancaq yaddaş kitabçası var. Kamal və Bəhramın stolları taxtadan, qalanları isə taxtadan deyil. Kimin kompüteri taxta stolun üstündədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59. “?” işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı tapın:KƏLƏK

ŞƏKƏR

NADİR          ⇒ DƏMİR = ?DƏMİR

MƏLƏK
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60. Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçinLiman - gəmi - suDepo - qatar - ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 

Natiq Vahidov/ Azərbaycan dili yeni test vəsaiti
(Müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitdən)

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

89 Şərhlər “AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT müəllimləri üçün sınaq imtahanı

 • İyun 27, 2017 at 12:58 axşam
  Permalink

  13 cu sualin cvb varianti sehvdir

  Cavab yaz
 • İyun 7, 2017 at 7:31 axşam
  Permalink

  sema xanim men de sizin goturmusem ama deqiq bilmirem ki duzmu goturmusem .

  Cavab yaz
 • İyun 6, 2017 at 6:20 axşam
  Permalink

  bir qarinin bir pisiyi vardir cumlesini xahis edirem sintaktik tehlil edin

  Cavab yaz
  • İyun 6, 2017 at 7:02 axşam
   Permalink

   bir qarinin bir pisiyi vardir. vardir xeber, pisiyi mubteda, qarinin tamamliq, evveldeki bir teyin, sondaki bir miqdar zerfliyidir menim fikrimce.

   Cavab yaz
  • İyun 6, 2017 at 7:48 axşam
   Permalink

   mence beledir, vardir ne? bir qarinin bir piwiyi, yeni mubteda xeber

   Cavab yaz
   • Oktyabr 18, 2017 at 11:01 axşam
    Permalink

    Muqtada ve xeber qarınin pişiyi ne ? Vardi

    Cavab yaz
  • Noyabr 13, 2017 at 4:29 axşam
   Permalink

   umumiyyetle edebiyyat sullari xosuma gelmedi cunki suallar menasizdir

   Cavab yaz
 • May 27, 2017 at 8:00 səhər
  Permalink

  miq.edu.azda yazilan elektron erize qebulunun bawa catmasina 2 gun qaldi ne demekdir? iwe qebul ucundur?

  Cavab yaz
  • May 27, 2017 at 11:28 səhər
   Permalink

   Fetelizade, xeyr rayondaxili yerdeyisme ucundur.birbasa yer secimi edilir diq-e esasen.vakant yerleri ise yalniz qeydiyyatdan kecenler gore bilir.

   Cavab yaz
   • May 27, 2017 at 6:05 axşam
    Permalink

    cox sagolun.. qorxuramki gecikerem erizeye

    Cavab yaz
 • May 25, 2017 at 5:47 axşam
  Permalink

  koku feil olan ismi gosterin

  duzgunluk
  sixlawdiqca
  sarsinti
  gozeldir
  daginti

  bunu kim izzah ede biler?

  Cavab yaz
  • May 25, 2017 at 6:25 axşam
   Permalink

   Məncə düzgün cavab “sarsıntı“dır. 🙁

   Cavab yaz
   • May 25, 2017 at 6:29 axşam
    Permalink

    Sözün kökü sarsınmaq feli, tı feldən isim düzəldən şəkilçidir.

    Cavab yaz
    • May 25, 2017 at 6:30 axşam
     Permalink

     Mən çox sarsıldım, belə cümlə qurmaq olar.

     Cavab yaz
    • May 25, 2017 at 6:41 axşam
     Permalink

     mencede amma duzgun cvb kimi duzgunluk verilib((

     Cavab yaz
     • May 25, 2017 at 6:42 axşam
      Permalink

      men bu kitabin dilini bawa duwe bilmirem(((

      Cavab yaz
     • İyul 2, 2017 at 10:55 səhər
      Permalink

      belke feilden duzelmemiwdi, cunki duzgunluk ismi sifetden duzelib

      Cavab yaz
  • May 26, 2017 at 7:49 axşam
   Permalink

   Sarsıntı və dağıntı sadə sözlərdir. Gözəl sözü sifətdir. Sıxlaşdıqca feili bağlamadır. Cavab düzgünlük.

   Cavab yaz
   • May 27, 2017 at 9:45 səhər
    Permalink

    Ramk,asiz hansi kitabdan oxuyursuz?

    Cavab yaz
  • İyun 6, 2017 at 7:08 axşam
   Permalink

   six sifet, sarsinti isim, gozel sifet, daginti isim, duz feil, yeni dogru cavab duzgunluk.

   Cavab yaz
   • İyul 26, 2017 at 7:27 səhər
    Permalink

    Duz felinden duzgun yarana bilmez axi mence duz neyise duzmek yoxx duz dogru insan nece insan duz ondan da duzgun insan sonra duzgunluk …..meselen guldan sozun koku nedii gul insanin gulmeyi yox bitki gul men bele duwunurem

    Cavab yaz
    • Oktyabr 19, 2017 at 12:38 axşam
     Permalink

     Bele testleri hell ederken sekilciye baxin:duzgun,ezgin,caşqin,uzgun sozlerinde de beledir.qin,gin,gun şekilcileri feile artirilir.Ona gore TQDK bu sozlerin kokunu feil goturur.

     Cavab yaz
  • Oktyabr 18, 2017 at 11:18 axşam
   Permalink

   Durgunluk diner feiller sadedir

   Cavab yaz
 • May 22, 2017 at 10:24 səhər
  Permalink

  23-cü testdə variantların heç biri yanlış cavab deyil.

  Cavab yaz
 • May 21, 2017 at 5:32 axşam
  Permalink

  kitabi nece elde ede bilerik

  Cavab yaz
  • May 21, 2017 at 5:41 axşam
   Permalink

   hansi rayondansiz?yaxin olsaydiniz vererdim sizde oxuyardiz bu kitabi.mende var

   Cavab yaz
    • May 21, 2017 at 7:03 axşam
     Permalink

     bakidan müellimin özünden almişam.siz hansi ayondansiniz?????

     Cavab yaz
     • May 22, 2017 at 10:34 səhər
      Permalink

      goranboydan..men nece elde ede bilerem qohumum axtarir amma tapa bilmir.. Gencedede yoxdur satiwda qiymeti necedr bes?

      Cavab yaz
     • May 22, 2017 at 5:07 axşam
      Permalink

      tapildiiii allaha cox wukur… kitabin muellifinede tewekkurler omru uzun olsun) insallah xeyirli olar amin

      Cavab yaz
 • Aprel 24, 2017 at 2:14 axşam
  Permalink

  23 cu test dogrudur.3cu misradaki isim tesirlik halda deyil.cumleni bu cur deyisek:senin dermanin bize heyat verecekdir.aydin olur ki dermanin yalniz 2ci wexsin mensyb.qebul edib

  Cavab yaz
  • Aprel 24, 2017 at 7:53 axşam
   Permalink

   Müəllimlərimizə dəstək!
   Dəyərli həmkarlarım, Azərbaycan dilində hər hansı bir mövzunu mənimsəyən zaman onunla bağlı bəzi suallar ortaya çıxır ki, o suallar barədə heç bir qayda kitabında dolğun məlumata rast gəlmək olmur. Bu tip suallar tədris zamanı bizim üçün böyük sıxıntılar yaradır. Öz adıma qeyd edim ki, vəsaitdə bir müəllim kimi yazmaq istədiklərimi deyil, görmək istədiklərimi sizlərə təqdim etməyə çalışmışam. Bir müəllim olaraq, mən nəyi vəsaitdə görmək istəyirəmsə, böyük bir ehtimalla sizlər də onu görmək istərdiniz. Məs: “Mənim oxuduğum”, “sənin öyrənməyin” tipli birləşmələrin birincisi feili, ikincisi isə ismi birləşmədir.(Əsas tərəfdən şəkilçini çıxara biliriksə, ismi, bilmiriksə feili birləşmədir).
   “Mənim böyük qardaşım gəldi” cümləsində cümlə üzvləri arasında hansı əlaqə var? (cümlədə soruşulmur, cümlə üzvləri arasında soruşulur, yalnız uzlaşma)
   Biz bu tip məqamları dəfələrlə fərqli suallarda qarşınıza çıxarmağa çalışmışıq.
   Belə məqamlar sınaq və qəbul imtahanlarında qarşımıza az çıxmır. Biz çətinliklə də olsa, bunları öyrənmişik. Amma bizim öyrənməyimizlə hər şey bitmir, öyrədə bilmiriksə, nə faydası var?! Müəllimin pedaqoji ustalığı sayəsində bu tip sualları izah etmək olur. Amma bu izah testlərlə təsdiqini tapmayınca öyrəncimiz üçün qaranlıq qalır. Onlar özləri verdiyimiz istiqamətdən sonra müstəqil işləyib, tədqiq edib mənimsəməyənə kimi bu bilik sadəcə əzbərdən ibarət olacaq ki, bu da çox qısa zamanda unudula bilir.
   Vəsaitdə bütün mövzular işlənilmişdir, cavablarını da ayrıca zərf halında veririk.
   Sonda mövzu və ümumi sınaqlar verilmişdir. Təbii ki, * lu (çətin tipli) suallar da var ki, onları işləmək ayrıca həzz və zövq verəcək, eyni zamanda diqqəti və əldə olunan bilikləri artırmağa, möhkəmləndirməyə xidmət edir. Məqsədimiz təcrübəli və peşəkar müəllimlər üçün tədris zamanı yanlarında hazır bir vəsaitin olmasını təmin etmək, gənc və yeni işə başlayacaq müəllim yoldaşlarımıza isə fərqli və hər mövzu üzrə qarşılarına çıxa biləcək mümkün test modellərini təqdim etməklə dəstək olmaqdır.

   (Vəsait haqında şəxsi səhifəmizə yazmaqla ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda 055 858 13 84 nömrəsinə də istənilən vaxt yazaraq və zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Bakıdan Azadlıq metrosundan – “Qlobus” kitab mağazasından, (metronun çıxışında) Əcəmi m. dan “Atlas” kitab evindən əldə edə bilərsiniz. Binəqədi mərkəzi dairədən – İdeya hazırlıq kursundan əldə etmək mümkündür.
   (Bütün rayonlara poçt vasitəsilə göndərilir)

   Cavab yaz
   • May 21, 2017 at 5:32 axşam
    Permalink

    yazdiginiz nomre iwlemir axi

    Cavab yaz
   • May 2, 2017 at 7:18 axşam
    Permalink

    senin dermanin bize heyat verecekdir.dermanin mueyyen yiyelik haldadir.sadece olaraq weiri diqqetle oxumaq lazimdir..cavab duzgundur

    Cavab yaz
  • May 22, 2017 at 3:11 səhər
   Permalink

   bize verecekdir heyat dermanini . bu testde cetinlik yoxdu,amma her kes qloballasdirib bu testdi. tebii ki, mensubiyyet sekilcisi de var lakin sonuncusu tesirlikdi,hem de q-mueyyen.mes;deye bilerem ki ,suqra kitabin mene verdi burda q-mueyyen tesirlik haldi. kitabini verdi tesirlik halin oldugu askar bilinir.

   Cavab yaz
   • May 22, 2017 at 3:19 səhər
    Permalink

    yiyelik sekilcisinin oldugunu qebul ede bilmirem,lakin mecburam, cunki diger variantlarda da cavab dogrudur hem de askar.men de sehv kimi bu cavabi goturmusdum.

    Cavab yaz
   • May 22, 2017 at 5:38 səhər
    Permalink

    ay balam bu lap alim imiş ki,bele alimsen niye kitab yazmirsan.xe xe xe xe

    Cavab yaz
 • Aprel 23, 2017 at 4:07 axşam
  Permalink

  Admin bəy mən parolumu unutmuşam, zəhmət olmasa kömək edərdinizdə, istifadəci adım dəniz555-di 🙁

  Cavab yaz
  • May 21, 2017 at 10:04 axşam
   Permalink

   Təşəkkür edirəm, parolu dəyişə bildim 🙂

   Cavab yaz
   • May 22, 2017 at 5:23 səhər
    Permalink

    senin şexsi sehifende nese yazilmayib????mende yazilib ki vakant yerlerin seçiminin başa çatmasina 105 gün qaldi

    Cavab yaz
   • May 22, 2017 at 5:28 səhər
    Permalink

    jelena bura gelende bir nefere başa sal.o ele bilir aramizda sevgi münasibeti var.başa sala bilmirem .burda sadece fikirleri bölüşürem

    Cavab yaz
 • Aprel 23, 2017 at 4:02 axşam
  Permalink

  27-ci testdə A) variantında verilən Kəhər atın ifadəsindəki atın sözü mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş isimdir. Amma yiyəlik hal kimi götüürübsünüz. doğru cavab A)-dır

  Cavab yaz
  • Aprel 23, 2017 at 4:11 axşam
   Permalink

   Atın yiyəlik haldadır, orada Kəhər atın sözünü necə mənsubiyyət şəkilçisi kim götürmək olar axı???? 🙁

   Cavab yaz
 • Aprel 23, 2017 at 8:48 səhər
  Permalink

  Salam xahis edirem texnologiyadan muellimlerin ise qebulu ucun yeni testler yerlesdirin

  Cavab yaz
 • Aprel 23, 2017 at 5:15 səhər
  Permalink

  Axi cörek sözü hemin qaydaya tabe deyil

  Cavab yaz
 • Aprel 22, 2017 at 10:18 axşam
  Permalink

  12-ci testdə xranalogiya düzgün götürülsə 2,1,4,3 olmalı idi. Belə variant olmadığı üçün yeni dövürdən orta dövrə ,yəni 4,3,2,1olmalı idi D) bəndi doğru olardı

  Cavab yaz
 • Aprel 22, 2017 at 2:55 axşam
  Permalink

  12-ci sorunun cavabin duzeldin/

  23-cu soru

  Düşmənin gülləsi dəysə, sinəmdən,

  Mehriban əlinlə yaramı bağla!- elinle- yarami – (senin el+ in mensubuyyet, le+qosma) , menim yarami ( yar- a feil duzelden leksi sekilci + m mensubiyyet- i-tesirlik hal,

  Həyat verəcəkdir bizə dərmanın, – Heyat bize dermanini verecekdir- heyat bize dermanini verecek – dermanin sozu qeyri-mueyyen tesirlik haldadir – neyi verecekdir dermanini

  Əlinlə yazılsın hökmü zamanın. – Senin elinle (senin el+ in mensubuyyet, le+qosma)

  Cavab yaz
 • Aprel 22, 2017 at 12:38 axşam
  Permalink

  Indiye kimi hech bir testler bu qeder mubahise dogurmamiwdi..demek ki, problem testlerdedir.meqsed savadi yoxlamaq deyil,dolawdirmaqdir..iwe qebul ve diaqnostik qiymetlendirmede bizlerin reyini nezere alin,bu derslikden salmayin.

  Cavab yaz
  • Aprel 24, 2017 at 6:38 səhər
   Permalink

   Bir müəllim bir sualın səhv olduğunu iddia edirsə, dəlil gətirməli və bu dəlilinin doğru olduğunu isbatlamalıdır.Amma bu dəlil fərziyyədən ibarət olmamalıdır. Yəni testlərin mübahisə doğurması hələ tetlərin səhv olduğunu isbat etmir.Onu da qeyd edim ki, bu sualları problemsiz işləyən xeyli müəlim var. Testlərin öyrədici xarakter daşımasını unutmamaq və çəkilən zəhməti dəyərləndirməkdənsə, çox təəssüf ki, sağlam şəkildə elmi müzakirə etmək məsələsi tamamilə unudulmuşdur.(hər kəsə aid etmirəm) İstənilən sualın müzakirəsi ilə bağlı “Natiq Vahidov” adlı profilə – şəxsiyə yaza bilərsiniz.
   (055 858 13 84 nömrəsinə də istənilən vaxt yaza və zəng edə bilərsiniz)

   Cavab yaz
   • Aprel 24, 2017 at 6:55 səhər
    Permalink

    Salam delil dedikde hamimizin izahimizi yaziriq ve burda muzakire edirik. bu problemsiz isleyen muellimler var deyendeki demek olaraq diqqetle yanasmir .Biz de bilirik testler oyredici xarakter dasiyir .Yeterince de elmi muzakire olunur bizde muellimik ve dusunuremki vezifemin ohtesinden de layiqince gelirem.Xahis olunur burda bu qeder sert cixislar etmeyin suallari tertib edenlere de bu saytda paylasanlarada defelerle minnetdarliq etmisik.Meqsed sehvlerimizden netice cixarmaqdir bunun ucuncalisiriq biz muelllimler neinki teleblerde

    Cavab yaz
 • Aprel 22, 2017 at 6:44 səhər
  Permalink

  Salam, cavab c variantidir. Qafiye teskil eden sozlerden hec biri tesirlik halda deyil. Senin dermanin- mensubiyyet sekilcili ; zaminin hokmu- yiyelik hal sekilcili.

  Cavab yaz
  • Aprel 22, 2017 at 7:11 səhər
   Permalink

   heyat vercekdir bize dermanini qeyri mueyyen tesirlik haldadir b variantinda elinle yarami adliq haldadir

   Cavab yaz
  • Aprel 22, 2017 at 8:32 səhər
   Permalink

   23-cü sualda heç bir problem yoxdur, sadəcə II və IV misralardakı şəxslərə diqqətlə baxmaq lazımdır.

   Cavab yaz
   • Aprel 23, 2017 at 9:51 səhər
    Permalink

    dediyim kimi izahini yuxaridada qeyd etmisem sualin cavabi sehv verilib xahis olunur duzeldesiz

    Cavab yaz
    • Aprel 23, 2017 at 3:48 axşam
     Permalink

     Orxan Mecidli xanım orada b və c variantı düzgündür ikisi, c variantıda qafiyə misraları soruşur, hökmü sözü təsirlik deyil, adlıq haldadır 🙁

     Cavab yaz
     • Aprel 23, 2017 at 4:27 axşam
      Permalink

      Jelena axnim orda qafiy teskil eden soz z
      hokmu yox zamani sozudur soz birlesmesi kimide zamanin hokmu olur buda adli haldir .H eyat bize dermanini verecekdir. bu misrada dermnini tesirlik haldadir yeni hec neyi sehv demirem orda bizden yanlis varianti sorusur o sualda da yalnis variant verilmeyib

      Cavab yaz
 • Aprel 21, 2017 at 8:32 axşam
  Permalink

  Xahis edirem izah edesiniz.37-ci tesde cörek sözünün sonunda k-y evezlenmesi olur.bes niye alinmadir?

  Cavab yaz
  • Aprel 21, 2017 at 9:02 axşam
   Permalink

   Salam corek sozunde k-y evezlenmesi olmur orda k samiti x uste strix kimi teleffuz olunur ona gorede alinma hesab olunur

   Cavab yaz
    • Aprel 23, 2017 at 5:13 səhər
     Permalink

     Bilmek isteyirdim ki, oxudugum qaydaya göre bezi sözlerin sonunda “k” “x” üstü strix kimi teleffüz olunur,bu cür sözlere saitle baslayan sekilci qosulduqda “k”samiti “y”-ya kecir.meselen cicek-ciceye ve.s.bu qaydaya tabe olan sözler milli menselidir,bu qaydaya tabe olmayan sözler alinmadir.mes.idrak,serik, tebrik sözlerine saitle baslayan sekilci artirdiqda “k”-y evezlenmesi bas vermir.ona görede alinmadir.

     Cavab yaz
   • Aprel 23, 2017 at 5:26 səhər
    Permalink

    Bilmek isteyirdim ki oxudugum qaydaya göre bezi sözlerin sonunda ” k” “x”üstü strix kimi teleffüz olunur, bu cür sözlere saitle baslayan sekilci artirdiqda ” k ” samiti “y”-ya kecir.meselen cicek-ciceye ve.s.bu qaydaya tabe olan sözler milli menselidir, bu qaydaya tabe olmayan sözler alinmadir.mes.idrak, serik, tebrik sözlerine saitle baslayan sekilci artirdiqda ” k”-“y”evezlenmesi bas vermir.ona görede alinmadir.mes. idraki,tebriki

    Cavab yaz
    • Aprel 23, 2017 at 8:36 səhər
     Permalink

     Aygun xanim, bildiyiniz kimi temiz turk menseli milli coxhecali sozlerimizde sonu k ile bitdikde x ustu strix kimi teleffuz edilir,yazilisda da k- y evezlenmesi bas verir . Tekhecali milli sozlerimiz ve umuen hecasindan asili olmayan alinma sozlerde k sesi x ustu strixle evezlenmir.Amma mueyyen istisnalar da olur. Meselen, dediyimiz corek sozunde k sesi x ustu strixle evezlense de, alinmadir ve ya melek-felek kimi sozler alinma soz olsa da,televvuzde k sesi x ustu strixle evezlenir ve yazilsda da y evezlenmesi bas verir- meleyi- feleyi ve saire

     Cavab yaz
     • Aprel 23, 2017 at 8:53 səhər
      Permalink

      izahiniza göre tesekkür edirem,”demek melek,felek sözleri kimi cörek sözü de istisnadir,melek ve felek sözlerini bilirdim amma corek sözünü yox

      Cavab yaz
 • Aprel 21, 2017 at 7:42 axşam
  Permalink

  cox sag olun.bilmediklerimi de oyrendim

  Cavab yaz
 • Aprel 21, 2017 at 7:15 axşam
  Permalink

  Salam , 30- cu sual baresinde subheli qaldim. Soz ismi xebere aid olduqda teyin , feli xebere aid olduqda zerflik olur

  Cavab yaz
  • Aprel 21, 2017 at 9:05 axşam
   Permalink

   Salam mencede orda cavab teyindir eyni zamanda zerflik goturulse bele terzi hereket zerfliyi deyil bir az seliqesizdir suali ne derecede seliqesizdir deye cavab verilir sualin cavabi sehvdir

   Cavab yaz
   • Aprel 22, 2017 at 3:02 səhər
    Permalink

    Salam sual çoox düzgündür ve cavabı da düzdür .Heç bir yanlışlıq yoxdur .Azerbaycan dilinde bele bir qayda var .Kemiyyet zerfliyi hereketin ve elametin derecesini bildire biler .Seliqesiz sözü elamet bildirir ,ona göre de kemyyet zerfliyi olur .

    Cavab yaz
    • Aprel 22, 2017 at 4:56 səhər
     Permalink

     su buz kimi soyuq idi.Burda terzi hereket zerfliyi ,O,heddinden derece sevincli idi . Burda ise kemiyyet zefliyidi bu tip hallar da istisna kimi qeyd olunur zerflik herektle bagli olur

     Cavab yaz
     • Aprel 23, 2017 at 3:17 səhər
      Permalink

      Kemiyyet zerfliyi ismi xebere de aid ola biler .Teyinden söhbet bele gede bilmez .Cavab düz çıxdı.Kemiyyet zerfliyi qeyd olunub cavab .Terzi–hereket zerfliyi de istisna hallarda ismi xebere aid ola biler .

      Cavab yaz
 • Aprel 21, 2017 at 6:59 axşam
  Permalink

  Çoooox sağ olun elaa testler idi .Minnetdarıq .

  Cavab yaz
 • Aprel 21, 2017 at 1:33 axşam
  Permalink

  Azerbaycan dilinden chawdirici suallar chox idi..xahiw edirik nisbeten aydin testler salin.

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir