Reklam...

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı (MİQ və Attestasiyaya hazırlaşanlar) YENİ

Müəllimlərin İşə Qəbulu və Diaqnostik Qiymətləndirmə üçün nəzərdə tutulmuş yeni online testlər.

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • ƏDƏBİYYAT
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Question 1 of 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.
Ümumi şəxsli cümlələr haqqında yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2. Burada boş-boş dayanmaqdan Sənanın dizlərinə su yığılmışdı cümləsində işlənmiş cümlə üzvlərini ardıcıllıqla düzün.
1. mübtəda  2. xəbər  3. tamamlıq  4. zərflik  5. təyin
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3. Mübtədası sadə, vasitəsiz tamamlığı düzəltmə isimlə ifadə olunmamışcümləni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4. Cümlələrdəki təyinlərin ifadə vasitələrinə görə işlənmə ardıcıllığını müəyyən edin.Müzakirə edilən məsələləri də qeydə aldıq.Taxta qapıdan yalnız səni buraxdılar.Rayonda olan qohumlarnı da yad etdi.İçəridə hələ çox adam var.Onunla da ortaq cəhətimiz çoxdur.
 1. feili sifət
 2. sifət
 3. say
 4. feili sifət tərkibi
 5. isim
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5.
Hansı cümlədə tamamlığın əlavəsi işlənməmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7. Verilmiş nümunənin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri müəyyən edin.

Ana qarnındakı o qandanam mən…Bütün kainata qan olsun kəfən!(S.Vurğun)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8.
Cümlələrdən birində feili bağlama işlənməmişdir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9. Düzəltmə tərzi-hərəkət zərfi işlənmiş cümlələri müəyyən edin.1. Səlimə bu gün çox sevincək və şən görünürdü.
2. Verilmiş bütün mətni qələmlə yazmalı olduq.
3. Evdən çölə tələsik çıxan Fuadı görüncə narahatlığı xeyli artdı.
4. Yanıqlı-yanıqlı oxuyan uşağın səsindəki kədəri hiss etməmək mümkün deyildi.
5. Elnurun bu barədə fikri tamamilə dəyişmişdi.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10.
Bağlayıcılara aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11.
Cümlələrdən biri quruluşuna görə digərlərindən fərqlənir.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12. Verilmiş şeir parçasında fərqləndirilmiş sözlər haqqında yanlış fikirdir:

Xalqın əzəməti, fikri, xəyalı,Onun hissi, zövqü, ağlı, hünəri.(O.Sarıvəlli)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13.
Elmi üsluba aid fikirlərdən biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14. Susuzluqdan, düzgünlük, düzüldükVerilmiş sözlərin köklərinin hansı nitq hissəsi olduğunu ardıcıllıqla düzün.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15.
Əvəzlik işlənməmiş cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16. Verilmiş şeir parçasında təsriflənən feillərə aid  yanlış fikirdir:

Ovçu görmüş maral kimi səksənib,Oğrun baxa-baxa hər yanə gəlsin!(Q. Zakir)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17. Verilmiş nümunəyə aid düzgün fikri müəyyən edin.Qurd keçinin şəngülüsün yeyəndə,Mən qayıdıb bir də uşaq olaydım.(M. Şəhriyar)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18. Mürəkkəb cümlələri göstərin.1. Xəyal çox çalışdı, şikayətinə baxılmadı.
2. Əfsus ki, Cahid bu şikayətin baxılamasına nail ola bilmədi.
3. Bilir, bu işin axırı yoxdur.
4. Birincisi, Emin bu iş üçün xeyli çalışdı, ikincisi, gördüyü işin bəhrəsini də özü gördü.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19. Nümunəyə aid doğru fikri göstərin.
Qorxuram ki, söz açıb bunu deyəm, o qala.Eşqi könlümə bağlı bağça da var, bağ da var.(Əli Kərim)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20.
Hansı cümlədə fonetik norma pozulmamışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

ƏDƏBİYYAT

21.
Yeni dövr üçüncü mərhələyə aid edilmiş fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22.
Q.Zakirin yaradıcılığına aid fikirlərdən  biri doğrudur:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23.
Qətran Təbrizi haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24.
Mir Cəlal haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25. Müvafiq ardıcıllıqla düzün.

”Üç bacı” , ”Səttərxan” , ”Dəmirqaya”, ”Şuşa”.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26.
Aşıq Ələsgərə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27.
Qurban Səid haqqında səhv fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28.
Uyğunsuzluğu göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29. Verilmiş nümunə haqqında yanlış fikri göstərin.
Bahar oldu ki, aləm gülşən oldu,Gözün aç, gör cahan nə rövşən oldu.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30.
B.Vahabzadənin “Gülüstan” poemasına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31.
H.Cavidin dram əsərlərinə aid fikirlərdən biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32.
”Koroğlu” eposu haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır:       
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33.
Bəhrinə görə fərqlənən şeiri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34.
İ. Əfəndiyevin “Xurşidbanu Natəvan” əsərinə aid fikirlərdən biri doğru deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35.
M.Füzulinin “Əql yar olsaydı…” qəzəli haqqında yanlış fikri göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36.
P. Vaqifin “Görmədim” müxəmməsi ilə bağlı olan fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37.
Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38.
Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39.
Sabirin “Səttərxana” şeirinə aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40. 1969-cu ildə yazılmış əsərləri müəyyən edin.1. “Məhv olmuş gündəliklər” (İ.Əfəndiyev)
2. “Mənim günahım” (İ.Əfəndiyev)
3. “Türkün dili” (M.Şəhriyar)
4. “Közərən ocaqlar” (M.İbrahimov)
5. “Qızılgül olmayaydı” (R.Rza)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

KURİKULUM

41.
Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42. Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43.
Təlim prosesinin hərəkətverici qüvvəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44. Qiymətləndirmə Konsepsiyasında olmayanları seçin1. Buraxılış imtahanları
2. Müəllim peşəkarlığının qitmətləndirilməsi
3.Milli qiymətləndirmənin məqsədləri
4.Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının əsas məqsədləri
5. Kurikulum üzrə qiymətləndirmə
6.Qiymətləndirmə meyarları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45. Uyğunlaşdırın1. Məlumat müzakirəsi
2. Yaradıcı tətbiqetmə
3. Refleksiya
a- dərsin bütün mərhələlərini dərindən təhlil etməyə imkan yaradır
b- məntiqi,tənqidi,yaradıcı təfəkkürün səfərbərliyini təmin edir
c- Biliyin praktiki tətbinə imkan yaradır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46.
Summativ qiymətləndirmə vasitəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47. Diferensial təlimə aid fikirlər hansılardır?1.Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir
2.Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər
4.Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır
5.Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49. Aşağıda verilən bacarıqlardan fəaliyyətin ünsiyyət növünə uyğun gələnləri qruplaşdırın.1. Tanımaq
2. Qaydanı izah etmək
3. Təqdim etmək
4. Nümunə göstərmək
5. Seçimini izah etmək
6. İstifadə etmək
7. Təhlil etmək
8. Reaksiya vermək
9. Dəyərləndirmək
10. Şərh etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50.
Testin etibarlılığı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

Məntiq

51.
ÇÖRƏK = 12345 və ÇİN = 167 olarsa, KİÇİK = ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52. YY
YY
YY
+  14
YY
____
K66

K+Y=?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53. 21 — 3          31 — 832 — 5          64 — ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54. işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 


Suallar Natiq Vahidovun “Azərbaycan dili test vəsaiti” ndən (II nəşr) seçilmişdir.

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

11 Şərhlər “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı (MİQ və Attestasiyaya hazırlaşanlar) YENİ

 • Fevral 10, 2018 at 5:08 axşam
  Permalink

  Zəhmət olmasa yazardız attestasiya nə vaxdı

  Cavab yaz
 • Avqust 22, 2017 at 7:28 səhər
  Permalink

  salam bu suallar ne zamana kimi aktiv olacaq çünki nese kompaniya yazilmisdi ona görə

  Cavab yaz
 • Avqust 22, 2017 at 7:18 səhər
  Permalink

  salam bu suallar ne vaxta kimi aktivdir

  Cavab yaz
 • Avqust 21, 2017 at 10:27 səhər
  Permalink

  7,20,21ci suallarda yanlisliq var mence.7de qarnindaki adliq halli isimdir,20de mimika sozu sehv yazilib,21de Haqverdiyevin eseri “Molla Nesreddinde” cap olunub

  Cavab yaz
  • Oktyabr 17, 2017 at 8:48 axşam
   Permalink

   7de qarnindaki sozu isim deyil,isimden duzelen sifetdir.-daki,-deki difet duzelden leksik şekilcidir,hemcinin bu şekilci vasitesile duzelen sifetler hansi? sualina cavab olur.20de ise duzgun cavab E vatianti.

   Cavab yaz
 • Avqust 20, 2017 at 1:36 axşam
  Permalink

  Salam çox xahiş edirem mektebde çalişan bütün pedoqoji personal yəni UBR Dernekde çalişan bütün müellimler de dioqnostiq qiymetlendirmeden keçerdi. Onlarda da maaş artimi olardi çünki onlarda müellimlerden heç de az çalişmirlar.ONLARİN İŞİ de telim terbiye 6-8 saatliq iş rejimidir. çoox sag olun testlere göre de çoox kömek oldu

  Cavab yaz
 • Avqust 19, 2017 at 11:11 axşam
  Permalink

  Suallarin ekseriyyeti cetindir. Dusunmeye deger suallardi. Tesekkurler.

  Cavab yaz
 • Avqust 19, 2017 at 6:44 axşam
  Permalink

  Müəllimlərin işə qəbuluna, Diaqnostik qiymətləndirilməyə və eyni zamanda təkmilləşmə üçün bizimlə hazırlaşmaq istəyənlərin nəzərinə:
  Sentyabrdan dərslərə start veririk.
  Dərslər həftədə 2-3 dəfə 1.5- 2 saat müddətində keçilir.
  Bütün proqramı 21 dərsə bitiririk.(TQDK-nın test topluları ilə)
  Təkrar zamanı Natiq Vahidovun “Azərbaycan dili test vəsaiti” və Güvən nəşriyyatının testlərindən istifadə olunur.
  İmtahana kimi proqramı azı 3-4 dəfə təkrar etmək imkanı əldə edəcəksiniz.
  Ədəbiyyat fənni üzrə sentyabrda başlayan öyrəncilər proqramı 4 dəfə təkrar edə biləcəklər.
  Əlavə olaraq, xüsusi dərəcə qrupları nəzərdə tutulub ki, bu qruplara dərs prosesində ən fəal öyrəncilər cəlb olunacaq.(Qısası, bu qrupda dərslər ağır rejimdə keçiləcək)
  Belə ki, bu qrup il ərzində Kaspi, Güvən, TQDK test topluları, TQDK sinif testləri və Natiq Vahidovun “AZərbaycan dili” test vəsaitini bir sual belə buraxmamaq şərti ilə işləyəcəklər.Sonda nəticəyə özünüz belə inana bilməyəcəksiniz.
  Biz işimizə güvənirk!
  Əlaqə: 055 858 13 84 ə yaza və zəng edə bilərsiniz.

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir