Загрузка...

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı (MİQ və Attestasiyaya hazırlaşanlar) YENİ

Müəllimlərin İşə Qəbulu və Diaqnostik Qiymətləndirmə üçün nəzərdə tutulmuş yeni online testlər.

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • ƏDƏBİYYAT
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.

Ümumi şəxsli cümlələr haqqında yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Burada boş-boş dayanmaqdan Sənanın dizlərinə su yığılmışdı cümləsində işlənmiş cümlə üzvlərini ardıcıllıqla düzün.
1. mübtəda  2. xəbər  3. tamamlıq  4. zərflik  5. təyin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Mübtədası sadə, vasitəsiz tamamlığı düzəltmə isimlə ifadə olunmamışcümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Cümlələrdəki təyinlərin ifadə vasitələrinə görə işlənmə ardıcıllığını müəyyən edin.
Müzakirə edilən məsələləri də qeydə aldıq.
Taxta qapıdan yalnız səni buraxdılar.
Rayonda olan qohumlarnı da yad etdi.
İçəridə hələ çox adam var.
Onunla da ortaq cəhətimiz çoxdur.

  1. feili sifət
  2. sifət
  3. say
  4. feili sifət tərkibi
  5. isim
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Hansı cümlədə tamamlığın əlavəsi işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Verilmiş nümunənin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri müəyyən edin.

Ana qarnındakı o qandanam mən…
Bütün kainata qan olsun kəfən!
(S.Vurğun)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

Cümlələrdən birində feili bağlama işlənməmişdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Düzəltmə tərzi-hərəkət zərfi işlənmiş cümlələri müəyyən edin.
1. Səlimə bu gün çox sevincək və şən görünürdü.
2. Verilmiş bütün mətni qələmlə yazmalı olduq.
3. Evdən çölə tələsik çıxan Fuadı görüncə narahatlığı xeyli artdı.
4. Yanıqlı-yanıqlı oxuyan uşağın səsindəki kədəri hiss etməmək mümkün deyildi.
5. Elnurun bu barədə fikri tamamilə dəyişmişdi.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Bağlayıcılara aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Cümlələrdən biri quruluşuna görə digərlərindən fərqlənir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Verilmiş şeir parçasında fərqləndirilmiş sözlər haqqında yanlış fikirdir:

Xalqın əzəməti, fikri, xəyalı,
Onun hissi, zövqü, ağlı, hünəri.
(O.Sarıvəlli)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

Elmi üsluba aid fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Susuzluqdan, düzgünlük, düzüldük

Verilmiş sözlərin köklərinin hansı nitq hissəsi olduğunu ardıcıllıqla düzün.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

Əvəzlik işlənməmiş cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Verilmiş şeir parçasında təsriflənən feillərə aid  yanlış fikirdir:

Ovçu görmüş maral kimi səksənib,
Oğrun baxa-baxa hər yanə gəlsin!

(Q. Zakir)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Verilmiş nümunəyə aid düzgün fikri müəyyən edin.

Qurd keçinin şəngülüsün yeyəndə,
Mən qayıdıb bir də uşaq olaydım.
(M. Şəhriyar)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Mürəkkəb cümlələri göstərin.
1. Xəyal çox çalışdı, şikayətinə baxılmadı.
2. Əfsus ki, Cahid bu şikayətin baxılamasına nail ola bilmədi.
3. Bilir, bu işin axırı yoxdur.
4. Birincisi, Emin bu iş üçün xeyli çalışdı, ikincisi, gördüyü işin bəhrəsini də özü gördü.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Nümunəyə aid doğru fikri göstərin.
Qorxuram ki, söz açıb bunu deyəm, o qala.
Eşqi könlümə bağlı bağça da var, bağ da var.
(Əli Kərim)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Hansı cümlədə fonetik norma pozulmamışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21.

Yeni dövr üçüncü mərhələyə aid edilmiş fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

Q.Zakirin yaradıcılığına aid fikirlərdən  biri doğrudur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Qətran Təbrizi haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

Mir Cəlal haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Müvafiq ardıcıllıqla düzün.

”Üç bacı” , ”Səttərxan” , ”Dəmirqaya”, ”Şuşa”.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Aşıq Ələsgərə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

Qurban Səid haqqında səhv fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

Uyğunsuzluğu göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Verilmiş nümunə haqqında yanlış fikri göstərin.
Bahar oldu ki, aləm gülşən oldu,
Gözün aç, gör cahan nə rövşən oldu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

B.Vahabzadənin “Gülüstan” poemasına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

H.Cavidin dram əsərlərinə aid fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

”Koroğlu” eposu haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır:       

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

Bəhrinə görə fərqlənən şeiri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

İ. Əfəndiyevin “Xurşidbanu Natəvan” əsərinə aid fikirlərdən biri doğru deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

M.Füzulinin “Əql yar olsaydı…” qəzəli haqqında yanlış fikri göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

P. Vaqifin “Görmədim” müxəmməsi ilə bağlı olan fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Sabirin “Səttərxana” şeirinə aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. 1969-cu ildə yazılmış əsərləri müəyyən edin.
1. “Məhv olmuş gündəliklər” (İ.Əfəndiyev)
2. “Mənim günahım” (İ.Əfəndiyev)
3. “Türkün dili” (M.Şəhriyar)
4. “Közərən ocaqlar” (M.İbrahimov)
5. “Qızılgül olmayaydı” (R.Rza)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.

Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

Təlim prosesinin hərəkətverici qüvvəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Qiymətləndirmə Konsepsiyasında olmayanları seçin
1. Buraxılış imtahanları
2. Müəllim peşəkarlığının qitmətləndirilməsi
3.Milli qiymətləndirmənin məqsədləri
4.Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının əsas məqsədləri
5. Kurikulum üzrə qiymətləndirmə
6.Qiymətləndirmə meyarları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunlaşdırın
1. Məlumat müzakirəsi
2. Yaradıcı tətbiqetmə
3. Refleksiya
a- dərsin bütün mərhələlərini dərindən təhlil etməyə imkan yaradır
b- məntiqi,tənqidi,yaradıcı təfəkkürün səfərbərliyini təmin edir
c- Biliyin praktiki tətbinə imkan yaradır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

Summativ qiymətləndirmə vasitəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Diferensial təlimə aid fikirlər hansılardır?
1.Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir
2.Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər
4.Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır
5.Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Aşağıda verilən bacarıqlardan fəaliyyətin ünsiyyət növünə uyğun gələnləri qruplaşdırın.
1. Tanımaq
2. Qaydanı izah etmək
3. Təqdim etmək
4. Nümunə göstərmək
5. Seçimini izah etmək
6. İstifadə etmək
7. Təhlil etmək
8. Reaksiya vermək
9. Dəyərləndirmək
10. Şərh etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

Testin etibarlılığı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

ÇÖRƏK = 12345 və ÇİN = 167 olarsa, KİÇİK = ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. YY
YY
YY
+  14
YY
____
K66

K+Y=?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. 21 — 3          31 — 8
32 — 5          64 — ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 


Suallar Natiq Vahidovun “Azərbaycan dili test vəsaiti” ndən (II nəşr) seçilmişdir.

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !