Azərbaycan dili (651-700)

Səhfə 1 - 2

1. Nümunələrdən neçəsi frazeoloji birləşmədir?

göz vurmaq, can qoymaq, söz salmaq, işə düşmək, kitabı qaytarmaq, dağdan enmək, söz götürmək, ağac əkmək, məzmununu danışmaq

A.
B.
C.
D.
E.

2.

Yalnız çıxışlıq hal tələb edən qoşmaların cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

3. Nümunədə obrazlılığın hansı səviyyədə göstəriciləri vardır?

Çəkmə, çəkə bilməzsən, bərkdir fələyin yayı

A.
B.
C.
D.
E.

4. Hansı durğu işarələri buraxılmışdır?

Bu ehramlar qədim Misir şahlarının fironların məqbərələridir.

A.
B.
C.
D.
E.

5.

Söz birləşməsi ilə bağlı səhvi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

6.

Hansı sözün yazılışı düzgündür?

A.
B.
C.
D.
E.

7.

Düzəltmə isimlərdən ibarət cərgəni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

8.

Feli sifət tərkibi işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

9. “Da”, “də”-nin bağlayıcı kimi işləndiyi cümlə hansıdır?

1. Bu bir ayda o qocalmışdı.
2. Qəzet almış Hacı Əhməd də…
3. Bu kitabı bir oxu da, kimi gözləyirsən?
4. Miri, bala, gəl çıx da…
5. Mən də sizin kimi müəlliməm

A.
B.
C.
D.
E.

10.

Bunlardan yalnız birində uzlaşma əlaqəsi vardır:

A.
B.
C.
D.
E.

11.

Əmr cümləsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

12. Bəndlərin birində tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş və budaq cümləni bağlayan bağlayıcı sözlər verilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

13. “Bir az da belə sürsəm, atı çatladaram”,- deyə cilovu dartdı. Cümlə hansı sxemə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

14.

Müstəqil leksik mənası olmayan sözləri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

15. Həm fel, həm də isim kimi işlənən sözləri seçin (Tam cavabı seçin).

1. gəlir 2. açar 3. qaçır 4. kəsir 5.qatır 6.bitir

A.
B.
C.
D.
E.

16.

Sözlərin birində vurğu son hecaya düşür?

A.
B.
C.
D.
E.

17. Barmaq buxağa dayandı,
Təbiət yaşıl donunu geyindi.

Fərqləndirilmiş fellərin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvləri göstərin.

1. Sadədir.
2. Düzəltmədir.
3. Məlum növdədir.
4. Şühudi keçmiş zamandadır.
5. Xəbər şəklindədir.
6. Feldən düzələn feldir

A.
B.
C.
D.
E.

18.

Biri zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir:

A.
B.
C.
D.
E.

19. Hansı sözlər zərfdir?

1. sağa-sola
2. sətirdən sətrə
3. gülə-gülə
4. yan-yana
5. uzaqdan-uzağa
6. çatar-çatmaz
7. arabir

A.
B.
C.
D.
E.

20.

Fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

21.

Keyfiyyət bildirən sifəti göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

22. Uyğunluğu müəyyən edin.

I. Vurğu üçüncü hecaya düşür.

II. Vurğu ikinci hecaya düşür.

III. Vurğu birinci hecaya düşür.

1. tamamilə, geologiya 2. Fransa, fosfor 3. mahircəsinə, meduza

A.
B.
C.
D.
E.

23.

Hansı cümlədə “ki” ədat kimi işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

24. Bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlayan bağlayıcılar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

25. Sadalanan xüsusiyyətlərdən yalnız biri hansı sözdədir?

1. Ahəng qanununun pozulması

2. Sözdə uzun tələffüz olunan saitin olması

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !