Azərbaycan dili (501-550)

Page 1 of 2

1.

Hansı cümlədə mübtəda söz birləşməsi ilə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

2.

Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

3.

Sözlərdən biri səhv yazılıb.

A.
B.
C.
D.
E.

4.

Şəkilçisi fərqli tələffüz olunan sözü göstər.

A.
B.
C.
D.
E.

5.

Hansı cümlədə sual əvəzliyi işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

6. “Tapdalamaq” sözünün tələffüzü hansı bənddə düzgün verilib?

A.
B.
C.
D.
E.

7. Sayla isim arasındakı söz hansı cümlədə düzgün işlədilAnam mağazadan iki cüt corab aldı.məyib?

A.
B.
C.
D.
E.

8.

Hansı sözdə şəkilçi sözün kökündən əvvəl gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

9. Əsas tərəfi sayla ifadə olunan söz birləşməsi hansı bənddə verilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

10. İsmi birləşməni göstər.

A.
B.
C.
D.
E.

11.

Bunlardan hansı defislə yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

12. Vurğusu son hecaya düşməyən sözləri müəyyənləşdirin.

1. birlik 3. kompleks 5. sonra 2. sanki 4. həvəskar 6. sonsuz

A.
B.
C.
D.
E.

13.

Həm əsas, həm köməkçi nitq hissəsi kimi işlənə bilən sözü seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

14. Biri quruluşuna görə fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.

15. Alınma sözlərə xas olan cəhətləri seçin.

I. Ön şəkilçi qəbul edən sözlər

II. Bir və ikihecalı fellər

III. Şəxs əvəzlikləri

IV. k-y, q-ğ əvəzlənməsi baş verməyən sözlər

A.
B.
C.
D.
E.

16.

Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

17.

Antonim sözlərin işlənmədiyi cümləni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

18.

Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın: lüğəvi, ailəvi, dünyəvi, səmavi,….

A.
B.
C.
D.
E.

19. Hər ömürdə bir ulduza dönər o,
Gah şimşəktək birdən çaxıb sönər o,
Gizli gələr, fəqət aşkar dinər o,
Canda nəfəs, damarda qan məhəbbət,
Həm var olan, həm yox olan məhəbbət!

Nümunədə bağlayıcının hansı növləri işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

20. Nə biləydik bu sevginin sonu yox,
Nə biləydik dünya belə dönəcək,
Nə biləydik sevgi adlı bu qonaq
İkimizin arasında öləcək…

Nümunədə əvəzliyin hansı məna növləri işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

21.

İsmə aid bütün qrammatik şəkilçiləri qəbul etmiş say hansı nümunədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

22.

Morfoloji yolla düzəlmiş çoxaltma dərəcəsində olan sifət hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

23.

Düzəltmə yer zərfi işlənmiş cümləni göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

24.

A.
B.
C.
D.
E.

25. “..Ucaltdığın kiçiləndə görəsən,
Əriyərsən gözün görə-görə sən…”

Qalın şriftli fellər haqqında verilmiş fikirlərdən biri səhvdir

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !