Azərbaycan dili (451-500)

Page 1 of 2

1. Tələffüz şəkli yanlış verilmiş sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

2. “Uşaqlıq illəri” birləşməsinin birinci tərəfinin fonetik təhlilinə aid  yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

3. Uyğunsuzluğu göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

4. Biri alınma söz deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

5. “Elə ilk görüşdə gələcəkdə aralarında olacaq münasibəti hiss etmişdi” cümləsində neç düzəltmə söz vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

6. Başlanğıc formada olmayan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

7. Başqasının eybini sənə açıb deyən adamdan uzaq ol” cümləsində mənsubiyyət şəkilçili neçə isim vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

8. Biri xüsusi isimdir:

A.
B.
C.
D.
E.

9. Cümlələrdən birində sifətə yalnız “hansı?” sualını vermək olar:

A.
B.
C.
D.
E.

10. İsimləşmiş sifət işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

11. Hansı cümlədə say isimləşmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

12. Biri say deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

13. Nümunədə əvəzliyin hansı məna növlərinə aid nümunə vardır?

Namərdi özümə mən dost eylədim,
Yolunda canıma çox qəsd eylədim.

(Aşıq Ələsgər)

A.
B.
C.
D.
E.

14. Nümunədə feilin hansı şəkli işlənmişdir?

Bir uçaydım bu çırpınan yelinən,
Bağlaşaydım dağdan aşan selinən.

(M.Şəhriyar)

A.
B.
C.
D.
E.

15. İkinci misradakı feilə aid fikirlərdən biri yanlışdır:

Yalvarma, yalvarma o cəllada sən,
Hələ baş əyməmiş bu böyük vətən.

(S.Vurğun)

A.
B.
C.
D.
E.

16. Hansı cümlədə məsdər yiyəlik haldadır?

A.
B.
C.
D.
E.

17. Məsdərə aid yanlış fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

18. Biri feili sifət deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

19. Hansı cümlədə feili bağlama var?

A.
B.
C.
D.
E.

20. Hansı cümlənin mübtədası zərflə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

21. Biri güzəşt bağlayıcısıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

22. Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

23. “Hər gecənin bir səhəri, hər qışın da bir baharı vardır” cümləsinin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

24. Tərəfləri əvəzlik+isim sxeminə uyğun gələn ismi birləşməni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

25. İsimlə ifadə olunmuş təyin hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !