Azərbaycan dili (401-450)

Page 1 of 2

1.

A.
B.
C.
D.
E.

2.

A.
B.
C.
D.
E.

3.

A.
B.
C.
D.
E.

4.

A.
B.
C.
D.
E.

5. Hansı cərgədəki sözlərin biri milli, digəri alınmadır?

A.
B.
C.
D.
E.

6. Nümunədəki təsriflənən feillərin ümumi olan xüsusiyyəti hansıdır?

Qoy paltarı ütülədim
Kimə məktubu yazdırdın?
Paltarları dünən ütülətdim

A.
B.
C.
D.
E.

7.

Fikirlərdən biri zərfə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

8. Əvəzliklərlə bağlı doğru fikirləri seçin.

1. Şəxs əvəzlikləri tək və cəm olur.
2. Əşyanı ümumi şəkildə müəyyən edən əvəzliklər işarə əvəzlikləri sayılır.
3. O, bu-əvəzlikləri mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etdikdən sonra hallanır.
4. Sual əvəzlikləri bütün əsas nitq hissələrini əvəz edir

A.
B.
C.
D.
E.

9. “Bacılar dərdləşdi”, “Qonaqlar dağılışdı” cümlələrindəki feillər üçün ortaq cəhətləri seçin.

1.Hər ikisi eyni qrammatik növdədir
2.Hər ikisi adlardan düzəlib.
3.Hər ikisi təsirsizdir.
4.Hər ikisi eyni zamandadır.
5.Hər ikisi idi hissəciksizdir

A.
B.
C.
D.
E.

10.

Frazeoloji omonim kimi işlənə bilməyən birləşməni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

11. Aşağıdakı cümlələrin birində tərz bildirən həm feili bağlama,həm də zərf işlənmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

12. “Aysel hər şeyin yenidən başladığını görüb uzunuzadı düşünməyə başladı.”cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhv fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

13. “Yazdırmalıydı”feilində işlənmiş şəkilçiləri ardıcıllıqla düzün.

1.Vacib şəkilçisi
2.İsə hissəciyi
3.Feildən feil düzəldən şəkilçi
4.İdi hissəciyi
5.Növ şəkilçisi

A.
B.
C.
D.
E.

14. “Skamyanın dünən rənglənmiş taxtalarını axşam yağan yağış bir az bozartmışdı”və “O çeşmənin,o kölgənin yanından kövrəlmədən ötüb-keçdiyim olmayıb”cümlələri ilə bağlı düzgün fikirləri seç:

1.Hər iki cümlədə zaman zərfi işlənmişdir.
2.Hər iki cümlənin xəbəri şühudi keçmiş zamanda olan feillə ifadə olunmuşdur.
3.İkinci cümlədə feilin təriflənməyən formasına aid iki nümunə var.
4.Birinci cümlədə iki zaman zərfi və iki feili sifət işlənmişdir.
5.Hər iki cümlədə qurluşca mürəkkəb təsriflənən feil işlənib

A.
B.
C.
D.
E.

15. Tərkibində düzəltmə tərzi-hərəkət və sadə yer zərfləri olan cümləni göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

16. tarix, tarixi, tarixən sözlərinin fonetik təhlili ilə bağlı doğru fikirləri müəyyənləşdirin.

1. Hər üç sözdə uzanan sair var.
2. Sözlərin hamısında vurğu sona düşmür.
3. Yazılışları ilə tələffüzləri arasında fərqli məqam yoxdur.
4. Hər üçü alınma mənşəlidir.
5. Sözlərin üçü də eyni nitq hissəsi deyil

A.
B.
C.
D.
E.

17. Orada axşamdan küçəyə yığışıb konfransın nəticəsini sgözləyənlər də var idi cümləsinin
sintaktik təhlili ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

18. “Çingiz müəllimin baxışlarından utanıb gözlərini yerə dikdi”cümləsində feili bağlama tərkibi hansı cümlə üzvü vəzifəsindədir?

A.
B.
C.
D.
E.

19.

Fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

20. “Gənclik o qədər güclü,o qədər coşqundur ki,çox zaman nənələrin,dədələrin arzusundan asılı olmur”cümləsinin təhlili ilə bağlı səhv fikri göstərin.

1.Cümlə […]-(…)sxeminə uyğundur.
2.Baş cümlədə işlənmiş, ııı növ təyini söz
birləşməsinin asılı tərəfi həmcinsdir.
3.Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir.
4.Baş cümlə müəyyən şəxsli geniş cümlədir

A.
B.
C.
D.
E.

21. Düzgün fikirləri seçin:

1.Başqırd dili qıpçaq qrupuna aiddir
2.Qazax və qaqauz dilləri eyni qrupa aid deyil.
3.Qumuq dili qıpçaq qrupuna daxildir.
4.Tatar,özbək,uyğur dili eyni qrupa aiddir.
5.Müasir çuvaş dili türk dil ailəsinə aid deyil.
6.Salar dili bulqar dil qrupuna aiddir

A.
B.
C.
D.
E.

22. Nümunədə hansı durğu işarələri buraxılmışdır?

Koroğlu xanımları dəliləri birtəhər sakit eləyib dedi:
Ay canım niyə əl-ayağa düşübsünüz Yazığın biridir bizə ziyanı olmaz qoy süfrəmizin qırıqquruğundan yeyib qapıda bacada dolansın.

A.
B.
C.
D.
E.

23.

Səhv yazılmış sözləri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

24. Vurğuya görə məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

sintez,ideya,nominasiya,nevroloji…

A.
B.
C.
D.
E.

25. “Yarışda birincilik qazanan uşaq ədəbiyyatı çox sevir”. cümləsində sözlər arasındakı sintaktik əlaqələrdən biri səhv göstərilmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.