Azərbaycan dili (351-400)

Page 1 of 2

1. Hansı nümunədə ilk söz say kimi düşünülməyə də bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

2. Cümlələrdən birində əvəzliklə omonim olan söz işlənmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

3. Adlıq hallı sözə qoşulan qoşmalar hansı cümlələrdədir?

 1. Bu gün keçirdiyimiz sınaq mövzu üzrədir.
 2. Onun barəsində xəbər gələndə heç kəs məncə həyəcanlanmadı.
 3. Bu işə sənintək can yandıran olmadı.
 4. Məktəbəqədər hazırlıq yenidən başlandı.
 5. Dağlar bizi qarşıladı güllə, çiçəklə.
A.
B.
C.
D.
E.

4. Həm ədat, həm də digər nitq hissəsi kimi düşünülə bilən sözün olmadığı cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

5. Modal söz işlənmiş cümləni  müəyyən edin.

 1. Əvvəla, məni burada heç nə düşündürmür.
 2. Çalış, bir qədər müxtəsər olsun.
 3. Deməli, sənə çox sözüm vardır.
 4. Elə bil sirli bir aləmə düşmüşdüm.
 5. Necə deyərlər, işi yoluna qoya bilmədik.
A.
B.
C.
D.
E.

6. Qoy arxamca bütün ellər
Alqış desin hünərimə.
(S.Vurğun)

Nümunədəki sözlərin morfoliji təhlilinə aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

7. Hansı cümlədə iki sadə zərf işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

8. Bənzərəm bir qocaman dağa ki, dəryada durar.

Verilmiş nümunədə feillərin hər ikisinə aid olmayan fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

9. Hansı cümlədə feili bağlama hərəkətin miqdarını bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.

10. Feillərdən birinin qrammatik məna növü fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.

11. Hansı şəkilçilər vasitəsi ilə zərfdən feil düzəltmək olar?

 1. -lə             2. -ik
 2. -ıl2             4. -dır4
A.
B.
C.
D.
E.

12. Təyini əvəzliklərə aid yanlış fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

13. Cümlələrdən birində isim sifətləşmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

14. Verilmiş cümlələrdən birində sayla isim arasında kəmiyyət fərqi yaradan numerativ söz işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

15. Yaranma mənbəyinə görə fərqli olanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

16. Mübtədanın ifadə vasitəsi sırasında verilə blməz.

A.
B.
C.
D.
E.

17.

A.
B.
C.
D.
E.

18. “Vətənin igid oğulları cəsarətlə döyüşdülər” nümunəsi ilə bağlı səhv fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

19. Azərbaycanın igid oğulları vətəni göz bəbəkləri kimi qoruyurlar” nümunəsinin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

20. Tabesiz mürəkkəb cümlənin bu növü bağlayıcısız işlənə bilmir?

A.
B.
C.
D.
E.

21. Yazılışı doğru olmayan mürəkkəb adı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

22. Bu evdən başqa evə köçmək mənə çətin gəlir” nümunəsinə aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.

23. Hər iki tərəfi sifətlə ifadə olunmuş üçüncü növ təyini söz birləşməsini seçin

A.
B.
C.
D.
E.

24. Omonim frazeoloji birləşməni seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

25. Dirilən sözlər sırasında verilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !