Azərbaycan dili (301-350)

Page 1 of 2

1. Tələffüz şəkli yanlışverilmiş sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

2. “Nalayiq” sözünün fonetik təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

3. Verilmiş nümunədə əvəzliyin hansı növü işlənmişdir?

Mən fəqirə əmr qılmışdı siyasət etməyə,
Saxlayan məzlumu zalimdən o dəm qəffarə bax!                                     
                                                               (M.P.Vaqif)

A.
B.
C.
D.
E.

4. Məchul növ feil işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

5. Cümlələrdən birində iki zərf işlənmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

6. "Etinasızlıq" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

7. Mürəkkəb ismi birləşməni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

8. Bağlayıcı ilə bağlanan tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

9. Sözlərdən birinin yaranma üsulu səhv göstərilmişdir.

A.
B.
C.
D.

10. "Sıx" feilinə hansı şəkilçi qoşula bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.

11. Hansı cümlədə yiyəlik halda olan söz yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

12. Hansı cümlədə say işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

13. Müəyyən şəxsli müxtəsər cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

14. Səhv fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

15. Düzəltmə zərfi seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

16. Substantivləşmiş sözün işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

17. Mübtəda budaq cümləsini seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

18. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

bəlkə də,axı,ehey,savayı,...

A.
B.
C.
D.
E.

19. Baş üzvləri mürəkkəb olan cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

20. Hansı cümlədə mübtəda ilə xəbər kəmiyyətə görə uzlaşmayıb?

A.
B.
C.
D.
E.

21. Orfoepiyasında 3 fərqli məqam olan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

22. Yalnız omonim kimi işlənən sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

23. Feillərdən birinin zamanı fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

24. Əvəzlik işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

25. Feili bağlama tərkibi işlənmiş cümləni seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !