Azərbaycan dili (251-300)

Page 1 of 2

1.

Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

2.

Quruluşca digərlərindən fərqlənən feil hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

3.

Hansı cümlədə mürəkkəb (tərkibi) feil yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

4.

Tərkibində iki leksik şəkilçi olmayan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

5.

Kökü sifətlə omonim olan sözün işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

6.

Hansı variantda ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

7. Budaq cümləsi baş cümlədən öncə gələn mübtəda budaq cümləsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

8. Nümunədə ədəbi dilin hansı normaları pozulmuşdur?
Pəncərəmin üstünə düşən yağış dənələri yavaş yavaş hər yeri isladırdılar.

A.
B.
C.
D.
E.

9. Nümunədə obrazlılıq göstəricisinin tam sırasını göstərin.

Qışda dağlar ağ geyinər, yaz qara,
Sağ dəstinlə ağ kağıza yaz qara.
(Aşıq Ələsgər)

A.
B.
C.
D.
E.

10.

Eyniköklü sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

11.

Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişməyən sözdür:

A.
B.
C.
D.
E.

12. Verilmiş fikirlər hansı əməli yazı növünə aiddir?

1. Məzmunu yığcam, aydın və mənalı yazılmalıdır.
2. Rəqəmlər, adətən, hərflə yazılmalıdır.
3. Ünvan, şəxsin adı, soyadı dəqiq göstərilməlidir

A.
B.
C.
D.
E.

13.

Qıpçaq dil qrupuna aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

14. Verilmiş nümunəyə aid düzgün fikri müəyyən edin:

Qurd keçinin şəngülüsün yeyəndə,
Mən qayıdıb bir də uşaq olaydım.
(M. Şəhriyar)

A.
B.
C.
D.
E.

15.

Hansı cümlədə -sana² ədatı işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

16.

Əvəzlikdən düzələn ismin adlıq halda olduğu cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

17. İmtahanda səncə həyəcanlanan olmadı.
Verilmiş cümləyə iki vergül əlavə edilərsə, hansı dəyişiklik olar?

A.
B.
C.
D.
E.

18.

”Döyüldü ” sözündəki l hərfini n hərfi ilə əvəz etsək, nə baş verər?

A.
B.
C.
D.
E.

19. Verilmiş nümunə ilə bağlı səhv fikri göstərin:

Yaxşıca yaltaqlan, yaxşıca yalvar,
Yaxşı yalvarana yaxşı da yal var.
(H. Oğuz)

A.
B.
C.
D.
E.

20.

Cümlələrdən  birində iki fərqli cümlə üzvü kimi düşünülə bilən söz vardır:

A.
B.
C.
D.
E.

21. Verilmiş cümlələrdən birində sayla isim arasında kəmiyyət fərqi yaradan numerativ söz işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

22.

Cümlələrdən birində idi hissəciyi işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

23.

Cümlələrdən birində sifət isimləşmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

24.

Biri söz birləşməsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

25.

Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişməyən sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !