Azərbaycan dili (201-250)

Page 1 of 2

1. Verilmiş şeir parçasında təsriflənən feillərə aid  yanlış fikirdir:

Ovçu görmüş maral kimi səksənib,
Oğrun baxa-baxa hər yanə gəlsin!

(Q. Zakir)

A.
B.
C.
D.
E.

2. Verilmiş nümunəyə aid düzgün fikri müəyyən edin.

Qurd keçinin şəngülüsün yeyəndə,
Mən qayıdıb bir də uşaq olaydım.
(M. Şəhriyar)

A.
B.
C.
D.
E.

3. Mürəkkəb cümlələri göstərin.
1. Xəyal çox çalışdı, şikayətinə baxılmadı.
2. Əfsus ki, Cahid bu şikayətin baxılamasına nail ola bilmədi.
3. Bilir, bu işin axırı yoxdur.
4. Birincisi, Emin bu iş üçün xeyli çalışdı, ikincisi, gördüyü işin bəhrəsini də özü gördü.

A.
B.
C.
D.
E.

4. Nümunəyə aid doğru fikri göstərin.
Qorxuram ki, söz açıb bunu deyəm, o qala.
Eşqi könlümə bağlı bağça da var, bağ da var.
(Əli Kərim)

A.
B.
C.
D.
E.

5.

Hansı cümlədə fonetik norma pozulmamışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

6.

Döyüldü ” sözündəki l hərfini n hərfi ilə əvəz etsək, nə baş verər?

A.
B.
C.
D.
E.

7.

“Kreslo” sözünün fonetik təhlilinə aid  yanlış  fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

8. Verilmiş nümunədəki isimlərə aid fikirlərdən biri yanlışdır:

Düşmənin gülləsi dəysə, sinəmdən,

Mehriban əlinlə yaramı bağla!
Həyat verəcəkdir bizə dərmanın,
Əlinlə yazılsın hökmü zamanın.

A.
B.
C.
D.
E.

9.

Hansı söz saydan düzəlməyib?

A.
B.
C.
D.
E.

10.

Məlum növdə olan feillər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

11.

Hansı cümlədə iki sadə zərf işlənmişdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

12. Kəhər atın dəli Kürü keçərək,
Baş sallayıb ağır-ağır gəlməyi.
(S.Vurğun)
Nümunədəki sözlərin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikirdir:

A.
B.
C.
D.
E.

13.

Başlanğıc formada olan söz birləşməsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

14. Cəmillə Humay xətti əsərdə xüsusi yerdir” cümləsinə hansı əlaqələr işlənmişdir?
(tam cavab)

A.
B.
C.
D.
E.

15. Lalə bir az səliqəsizdir”  cümləsində  fərqləndirilmiş söz hansı cümlə üzvüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

16. Müəllimin onun cavabından xoşu gəldi” cümləsinin şəxsə  görə növünü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

17.

Mən də danışıram, sən də tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

18.

Elnur elə narahat idi ki, özünə gələ bilmirdi” tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

19. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.
Əminə xala
Oğlum mənim daha taqətim qalmayıb dedi görəsən getməyə bilərəmmi

A.
B.
C.
D.
E.

20.

Yanlış fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

21. Nöqtələrin yerinə yazıla bilər:

…… vəzifə sahiblərinin öz işləri, rəhbərlik etdiyi müəssisənin problemləri,
iş bölgüləri barədə inandırıcı, cəlbedici nitq formasıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

22.

Alınma sözlər cərgəsini göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

23. Kitablardandır” sözündə çıxışlıq hal çəkilçisini –ı4 şəkilçisi ilə əvəz etsək, ismin hansı halı yaranar?

A.
B.
C.
D.
E.

24. İmtahanda səncə həyəcanlanan olmadı.
Verilmiş cümləyə iki vergül əlavə edilərsə,  hansı dəyişiklik olar?

A.
B.
C.
D.
E.

25.

Yaranma mənbəyinə görə fərqli olanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !