Azərbaycan dili (151-200)

Page 1 of 2

1.

Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişməyənsözdür:

A.
B.
C.
D.
E.

2.

Kökü sifətlə omonim olan sözün işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

3.

Hansı cümlədə fonetik norma pozulmamışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

4.

Qıpçaq dil qrupuna aiddir:

A.
B.
C.
D.

5. Ölümcül xəstəlik onu əldən salmışdı” cümləsində sifətə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

6. Biri ümumi məna qrupundan kənara çıxır:
(quruluşca növü)

A.
B.
C.
D.
E.

7.

Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

8.

Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

9.

Uyğunsuzluğu müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

10. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.
Səidə xala həmişəki kimi
Sən hələ də onları tanımırsan dedi ona görə də narahatam.

A.
B.
C.
D.
E.

11. Biri məntiqi baxımdan digərlərindən fərqlənir:
(vurğu)

A.
B.
C.
D.
E.

12.

Hansı cümlədə adlıq hallı düzəltmə isim yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

13. Gül” isminə qoşulmaqla eyniköklü sözlər yarada bilən şəkilçiləri müəyyən edin.

1-dan    2.-lıq4      3. -dır4

4. -ümsə           5. -ünc

A.
B.
C.
D.
E.

14. Kökü sifət olan sözləri müəyyən edin.
1. düzgünlük            2. düzəltdiyimiz
3. sıxıntı                   4. əyrilik
5. necəlik                 6. igidlikdən
7. namərdcəsin

A.
B.
C.
D.
E.

15. Hansı cümlələrdə həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir?
1. Mən öz səhvlərimi özümə bağışlaya bilmirəm.
2. Səhvləri unutmaq insanı növbəti səhvə aparır.
3. Mənim bu məsələdə elə də böyük təqsirim yox idi.
4. Hamını düşündürən bu sual Cahid üçün çətin olmadı.
5. Vətənin bu acınacaqlı halı məni də çox narahat edirdi

A.
B.
C.
D.
E.

16.

Verilmiş feillərdən birinin kökü omonim səciyyəli söz deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

17.

Feildən düzələnləri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

18. sadə+düzəltmə
düzəltmə+düzəltmə
sadə+sadə
sadə+mürəkkəb
Verilmiş sxemlərin heç birinə uyğun olmayanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

19.

Sözlərdən biri kökü feil olsa da, feildən düzəlməyib:

A.
B.
C.
D.
E.

20.

Sifəti əvəz edən əvəzlik hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

21.

Vurğusu birinci hecaya düşməyən sözlər cərgəsini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

22.

Qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənməmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

23.

Yaranma mənbəyinə görə fərqli olanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

24.

Sual əvəzliyinin işlənmədiyi cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

25.

Hansı cümlədə təyini əvəzlik işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !