Azərbaycan dili (101-150)

Page 1 of 2

1. Hansı cümlədə kəmiyyət zərfliyi işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

2. “Tək” sözü ayrılıqda işlənərək ən azı üç fərqli nitq hissəsi ola bilir, bu nitq hissələrinə aid edilə bilər:
1. isim    2. qoşma 3. ədat   4. say 5. sifət

A.
B.
C.
D.
E.

3. Nəticə əldə etdikdən sonra bizə bircə xal lazım olacaq.

Verilmiş cümlənin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

4. I növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunan mürəkkəb üzv hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

5. İmtahanda səncə həyəcanlanan olmadı.
Verilmiş cümləyə iki vergül əlavə edilərsə,hansı dəyişiklik olar?

A.
B.
C.
D.
E.

6. “Dənizin hər tərəfi qağayılarla dolu idi” cümləsində tabelilik əlaqəsinin hansı növləri işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

7. “O dayanmadan, həm də sürətini yavaşıt- madan irəliləyirdi” cümləsində həmcins zərfliklərin ifadə vasitələrini göstərin.
(Tam cavab)

A.
B.
C.
D.
E.

8. “Kamili dostlarını axtaran gördüm” cüməsinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

9. “Nəzər bu barədə çox demişdi…” cümləsini hansı cümlə ilə tamamlasaq, qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə alınar?

A.
B.
C.
D.
E.

10. “Suallar nə qədər çətin olsa, dərs də bir o qədər maraqlı olar” tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

11. Qıpçaq dili qrupuna aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

12. defis, monoloq, enerji, ………
Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin. (vurğu)

A.
B.
C.
D.
E.

13. Verilmiş cümlələrdən birində sayla isim arasında kəmiyyət fərqi yaradan numerativ söz işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

14. Biri söz birləşməsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

15. Verilmiş nümunə ilə bağlı səhv fikri göstər.
Yaxşıca yaltaqlan, yaxşıca yalvar,
Yaxşı yalvarana yaxşı da yal var.
(H. Oğuz)

A.
B.
C.
D.
E.

16. Hansı cümlədə feili bağlama hərəkətin şərtini bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.

17. Hansı cümlədə qoşma işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

18. Nümunədə verilmiş baş üzvlərə aid yanlış fikri müəyyən edin.
Mənim yaratdığım bu sadə əsər
Sənin şöhrətinlə bir dastan olsun

A.
B.
C.
D.
E.

19. Hansı cümlədə təyin işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

20. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Bu sualların cavabını bilən təkcə odur.
2. Bakıya gələndə geri qayıtmaq istəmirsən.
3. Sənin ondan xoşun gəlmir.

A.
B.
C.
D.
E.

21. “Qonaq evi” birləşməsindəki asılı tərəfin fonetik təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

22. Altından xətt çəkilmiş sözlər hesab oluna bilər:

orta məktəb

həyat məktəbi

A.
B.
C.
D.
E.

23. Biri düzəltmə sözdür:

A.
B.
C.
D.
E.

24. Verilmiş nümunədə altından xətt çəkilmiş söz ismin hansı halındadır?

Çoban açınca gözün
Qalar iki buynuzun.
(A.Şaiq)

A.
B.
C.
D.
E.

25. Sifətə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !