Azərbaycan dili (051-100)

Page 1 of 2

1. Hansı cümlədə idarə əlaqəsində olan söz vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

2. Hansı cümlədə adlıq hallı isim vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

3. İsimləşmiş sifət işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

4. Biri omonim kimi işlənə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

5. Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

6. Hansı cümlədə qoşma işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

7. Hansı cümlədə say işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

8. Hansı cümlədə nəqli keçmiş zamanda işlənmiş feil vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

9. Hansı cümlədə xitab işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

10. Omonimlərə aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

11. Verilmiş feillərdən birinin kökü omonim səciyyəli söz deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

12. Sözlərdən birində -dır leksik şəkilçidir:

A.
B.
C.
D.
E.

13. Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişməyən sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

14. Cümlələrdən birində sifət isimləşmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

15. Cümlələrdən birində II növ təyini söz birləşməsi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

16.

Əsas feildəki hərəkətin səbəbini bildirən feili bağlama hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

17. “Ha” ədatı hansı cümlədə qüvvətləndiricidir?

A.
B.
C.
D.
E.

18. Biri mürəkkəb zərf deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

19. Hansı cümlədə qoşma işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

20. Zərflərdən biri quruluşca digərlərindən fərqlənir:

A.
B.
C.
D.
E.

21. İndiki zamanda işlənmiş feili göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

22. Feillərdən birinin qrammatik məna növü fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.

23. Məlum növdə olan feillər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

24. Əvəzliklərdən biri zərfi əvəz etmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

25. Hansı cərgədəki sözlər kəmiyyət fərqi yaradan numerativ söz kimi işlənə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !