Azərbaycan dili (001-050)

Page 1 of 2

1. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.
Əminə xala
Oğlum mənim daha taqətim qalmayıb dedi görəsən getməyə bilərəmmi

A.
B.
C.
D.
E.

2. Soyuqdan ayaqları donmuşdu” cümləsinin sintaktik təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

3. Biri mürəkkəb cümlədir:

A.
B.
C.
D.
E.

4. “Kamili dostlarını axtaran gördüm cüməsinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

5. Orfoqrafik baxımdan məntiqi ardıcıllığı davam etdirin.

uvertura, qalareya, kinoprodüsser ......

A.
B.
C.
D.
E.

6. Hansı cümlədə fərqləndirilmiş söz təyindir?

A.
B.
C.
D.
E.

7. Yönlük hal, yön və ya istiqamət bildirir.

Bu qaydaya uyğun gəlməyən yönlük hallı söz hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

8. Biri feildən düzəlmiş isimdən düzəlməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

9. Verilmiş cümlələrdən birini iki müxtəlif formada təhlil etmək olar:

A.
B.
C.
D.
E.

10. Nümunədə obrazlılıq göstəricisinin tam sırasını göstərin.

Məhəbbətdir yerin-göyün dirəyi,
Məhəbbət edənin yanar çırağı.  
(Xətai)

A.
B.
C.
D.
E.

11. Biri xəbər budaq cümləsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

12. “Ha” ədatı hansı cümlədə qüvvətləndiricidir?

A.
B.
C.
D.
E.

13. Adlıq hallı sözə qoşulan qoşmalar hansı cümlələrdədir?
1. Bu gün keçirdiyimiz sınaq mövzu üzrədir.
2. Onun barəsində xəbər gələndə heç kəs məncəhəyəcanlanmadı.
3. Bu işə sənintək can yandıran olmadı.
4. Məktəbəqədər hazırlıq yenidən başlandı.
5. Dağlar bizi qarşıladı güllə, çiçəklə.

A.
B.
C.
D.
E.

14. Feilərdən birində zaman şəkilçisinin tələffüz şəkli yanlış verilmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

15. “Həyatının bu anları onu hər kəsdən: ən əzi doğmalarından, canından çox sevdiyi övladlarından da soyutmuşdu” cümləsindəki həmcins üzvlərə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

16. Verilmiş nümunədə əvəzliyin hansı növü işlənmişdir?
Mən fəqirə əmr qılmışdı siyasət etməyə,
Saxlayan məzlumu zalimdən o dəm qəffarə bax!
(M.P.Vaqif)

A.
B.
C.
D.
E.

17. Düzəltmə sayla başlayan cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

18. Biri çoxaltma dərəcəsində deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

19. Hansı cümlədə qeyri-müəyyən yiyəlik hallı isim işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

20. Hansı cümlədə təyin işlənməyib?

A.
B.
C.
D.
E.

21.

Kəmiyyət zərfliyi işlənmiş cümləni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

22. Hansı fikir “Məhz bu hissiyyata görədir ki, hər kəs bu dünyada çiynini ancaq gücü çatan yükün altına verir”   “Nə demişdinizsə,  düz çıxdı” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər:

A.
B.
C.
D.
E.

23. Nümunələrin birində budaq cümləsi əvvəl gələn şərt budaq cümləsi işlənmişdir :

A.
B.
C.
D.
E.

24. “Günlər keçir, o,  günü-gündən yaxşılaşırdı” cümləsi ilə bağlı hansı fikir doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

25. Verilən tabesiz mürəkkəb cümlədəki sadə cümlələr arasında hansı məna əlaqəsi var?
“Aşqabaddayam, Türkmən qardaşlarım alıb dövrəmi”

A.
B.
C.
D.
E.

 

error: Kopya etmək olmaz !