Müəllimlərin işə qəbulu – Azərbaycan dili və Ədəbiyyat 2019

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • ƏDƏBİYYAT
 • KURİKULUM
 • Məntiq

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Biri həm sabit, həm də sərbəst söz birləşməsi kimi işlənə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Biri düzgün yazılmışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. KÖK+LEKSİK+ QRAMMATİKsexminə uyğun ola bilən sözləri göstərin.

 1. dayandı
 2. qaladın
 3. gözlədin
 4. dilədin
 5. oyadın
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Hansı cümlədə feillə omonim ola bilən sözlər vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Eyniköklü sözlər cərgəsi hesab oluna bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Hansı cümlələri fərqli mənalarda düşünmək olar?

1. Namərd körpü salsa, onda ad olmaz.
2. Təzədən yazmağa başlayanda oğlunu da gördük.
3. Şəhərdən qayıdanları görmədik.
4. Deməli, çox sözüm qalıb.
5. Qış da maraqlı idi.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Verilmiş nümunənin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri müəyyən edin.

Ana qarnındakı o qandanam mən...
Bütün kainata qan olsun kəfən!

(S.Vurğun)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Hansı gəlsə, ondan soruş, eyni fikirləri deyəcək.

Verilmiş cümlədə əvəzliyin əvəz etdiyi nitq hissələrini ardıcıllıqla göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Vurğusu II hecada olmayan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Dil və nitqə aid verilənlər arasında uyğunsuzluq yaradan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Həm dilçilikdə, həm də məntiqdə mövcud olan inkarlığın müqayisəsində verilən fikirlərdən hansı yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Qrammatik quruluş haqqında fikirlər arasında məntiqi pozan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Dil sisteminə aid fikirlər arasında düzgün olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Dilin frazeoloji tərkibi haqqında fikirlərdən düzgün olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

ƏDƏBİYYAT

21. H.Cavid və M.Ə.sabir üçün ortaq cəhət hesab oluna bilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. H.Cavidin yaradıcılığına aid yanlış fikri göstərin.”İlk bahar” şeiri xeyirxahlığı və insana məhəbbət ruhu ilə seçilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. ”İblis” əsərinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. ”Xosrov və Şirin” və “Səsli qız” əsərləri üçün ortaq cəhət hesab oluna bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. Romantizm ədəbi dövrünə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Mir Cəlalın “Bir gəncin manifesti” romanına aid olan fəsillərlə epiqrafların uyğunluğunu müəyyən edin.

1.”Təhqir”
2.”Nökərçilik”
3.”Sonanın cavabı”
4.”Göz yaşı romanı”

a. İtə ataram, yada satmaram.
b. Onun cırıq papağı qar üstündə qaralırdı, o da yiyəsi kimi kimsəyə lazım deyildi.
c. Bütün xoşbəxt ailələr bir-birinə bənzəyirlər, bədbəxt ailələr isə hərəsi bir cür bədbəxtdir.
d. Ey dərbədər gəzib ürəyi qan olan çocuq!
Başsız qalıb ayaqları üftan olan çocuq!

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32. Biri müəllif baxımından uyğun gəlmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Fikirlərdən biri uyğun deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Verilmiş nümunələrdə hansı bədii təsvir vasitələri işlənmişdir?

Qoca Muğan fikrə getmiş bir loğman
kimi Sinəsinə nəqş eləyir bu ülviyyəti ...

Səhra duyur, səhra duyur bir insan kimi
Saf gecənin qəlbindəki bir şeiriyyəti ...
(S.Vurğun)

1. epitet                2. metonimiya
3. təşbeh              4. təkrir                  5. metafor

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Biri epik növün xüsusiyyəti sayıla bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Hansı fikir doğrudur?

Oğuz elinin ...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi və Əfzələddin Xaqani yaradıcılğı üçün ortaq cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. “Leyli və Məcnun” poemasında Nizaminin toxunduğu məsələlərdən biri səhv verilmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Ədəbi hadisələrin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin.

1.Yazılı ədəbiyyatda heca vəznli şeirin əsasının qoyulması
2.Ana dilində bədii nəsrin əsasının qoyulması
3.Anadilli qəzəlin yaranması
4.Məhəbbət mövzusunda ilk poemanın yaranması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40. Hekayələrinin demək olar ki, hamısını qadın azadlığı mövzusuna həsr etmiş yazıçı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Vahid qrup şüuruna malik olan, müstəqil hərəkət etməyə meyl edən, lakin öz məqsədlərinin ictimai məqsədlərlə əlaqəsini heç də həmişə yaxşı dərk etməyən insan qrupu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Verilənlərdən hansı psixoloji dəstəklənmənin qaydaların görə müəllimin davranışlarına ziddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Şəxsiyyətin mühüm əlamət və keyfiyyətlərinin birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Şagirdləri ilk olaraq dərsin hansı mərhələsində fəallaşdırmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

47. Müəllim təlim prosesində suallara necə cavab verməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Aşağıda verilənləri tətbiq edən kimdir?

Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir,
Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verir,
Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və metodların mövcudluğunu göstərir,
Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi və qiymətləndirilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Əməkdaşlıq
2. Fəallıq
3. Adaptasiya qabiliyyəti
4. Yaradıcılıq
5. Müstəqil tədqiqat aparmaq
6. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı
7. Fərdiyyətin və qabiliyyətlərin inkişafı
8. Öz fikrini çatdırmaq imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Qrup təlimi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

Ana və iki uşağının yaşları cəmi 40 – dır. Buna görə, 5 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

Gülər doğulduğunda anası 28 yaşında idi. 10 il sonra Gülər ilə anasının yaşları toplamı 60 olacaq. Buna görə, Gülərin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

2 thoughts on “Müəllimlərin işə qəbulu – Azərbaycan dili və Ədəbiyyat 2019

 • İyun 13, 2019 at 00:12
  Permalink

  Bu testdə 56 və 60-cı sualların cavanı mən D və E kimi həll etdim. Suallarda səhv ola bilərmi?

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.