Загрузка...

Azərbaycan dili və ədəbiyatı (Diaqnostik qiymətləndirilməyə hazırlaşanlar üçün) 2018 (May)

 • ƏDƏBİYYAT
 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

ƏDƏBİYYAT

1. “İblis” (H.Cavid) əsərindən verilmiş parça kimin dilindədir?

Həp şu xislətdə olsa, cinsi-bəşər,
Heç görülməzdi bunca vəhşətlər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. C.Cabbarlının “Oqtay eloğlu” əsərindən verilmiş nümunəni hansı obraz deyir?

Sən qapıya bax. (Oxuyur) “Möhtərəm, Oqtay əfəndi!.. Məharətiniz məni çox sevindirir. Sizinlə görüşməyə müsaiə edəcək olursanız, məmnun olaram... Firəngiz”. Çıx. Çıx. Daha bura sənin yerin deyildir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Biz ədl sarayıykən zülm ilə xərab olduq,
Zalımlar olan qəsrə gör neyləyəcək dövran!

Nümunənin müəllifi haqqında yanlış fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Burla xatun surəti (“Dədə Qorqud” eposu) haqqında yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. N.Gəncəvinin poemalarına aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyatına aid hansı fikir yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. İ. Nəsimi və Ə. Xaqani yardıcılığı üçün oxşar cəhət hesab oluna bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. İ. Nəsimi yaradıcılğına aid fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Beyti tamamlayın. 

“”Yandığımız yar üçün gizli deyil, mən dəxi

 ...............................................................

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. “Dastani-Əhməd Hərami” əsərinə aid fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Biri yeni dövr Azərbacan ədəbiyyatının III mərhələsinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. H.Cavidin “Xəyyam” pyesinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Biri janrına görə digərlərindən fərqlənir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Verilmiş fikirlərdən biri aşağıdakı nümunənin müəllifinə aid deyil:

Avropalı hürriyyət ilə tapdı kəmali,

Əlbəttə, əsarətdə olur məhz əhali.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. “Aygün”  (S.Vurğun) mənzum romanına aid yanlış fikri müəyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. S.Vurğun və H.Cavid yaradıcılığı üçün ortaq cəhət hesab oluna bilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. S.Vurğunun dram əsərləri ilə bağlı hansı fikir yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Biri ümumi məna qrupundan kənara çıxır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. “Şeyda” pyesinə (H.Cavid) aid yanlış fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Solğun çiçəklər” pyesinə (C.Cabbarlı) aid yanlış fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

21. Mətni oxuyun, aşağıdakı test nümunələrini cavablandırın. 

 1. Bəzən həyatdan nə istədiyini bilmirsən. 2. Bəzən də düşünürsən ki, hər şey ani, keçici və müvəqqətidir.
 2. Bəzən isə o qədər gücsüz və aciz olursan ki, əlin heç nəyə çatmır. 4. Onda dərk edirsən ki, iradəsi bütün iradələrdən üstün olanın iradəsinə tabesən.
 3. Ən kiçik zərrənin belə öz yaranma səbəbi vardır. 6. Bu gün sənə pis görünən, bu gün yanlış olduğunu zənn etdiklərin, bəlkə də, zamanında ən faydalı doğrularına çevriləcək.

                                               (Natiq Vahidov)

Birinci cümlənin qrammatik təhlilinə aid hansı fikir yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Beşinci cümləni sintaktik təhlil etsək, hansı üzvə rast gəlmərik?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. İkinci cümlə budaq cümlənin hansı hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Nömrələnmiş cümlələrdən birində iki sifət işlənmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Nümunənin morfoloji təhlilinə aid hansı fikir yanlışdır?

 

Bəzən incidirsən, üzürsən məni,

Bu axı ürəkdir, daş deyil , ey gül!

Sən elə zalımsan, elə ruhsuzsan,

Gözündən su gələr, yaş deyil, ey gül!

(N.Vahidov)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Cümlələrdəki təyinlərin ifadə vasitələrinə görə işlənmə ardıcıllığını müəyyən edin.

Müzakirə edilən məsələləri də qeydə aldıq.

Taxta qapıdan yalnız səni buraxdılar.

Rayonda olan qohumlarnı da yad etdi.

İçəridə hələ çox adam var.

Onunla da ortaq cəhətimiz çoxdur.

 1. feili sifət
 2. sifət
 3. say
 4. feili sifət tərkibi
 5. isim
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Cümlələrdən birində mənsubiyyət şəkilçili söz cümlənin xəbəridir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Hansı cümlələrdə həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir?

 1. Mən öz səhvlərimi özümə bağışlaya bilmirəm.
 2. Səhvləri unutmaq insanı növbəti səhvə aparır.
 3. Mənim bu məsələdə elə də böyük təqsirim yox idi.
 4. Hamını düşündürən bu sual Cahid üçün çətin olmadı.
 5. Vətənin bu acınacaqlı halı məni də çox narahat edirdi.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Nümunəyə aid düzgün fikri göstərin.

 

Sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə,

Bağından dərdiyin güllə, çiçəklə.

                                                      (S. Rüstəm)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Mübtədalardan biri sifətlə ifadə olunmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Verilmiş cümlə haqqında hansı fikir səhvdir?

Otağa daxil olanda məni ağ xalatlı tibb bacısı qarşıladı.      

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Yaranma mənbəyinə görə fərqli olanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Verilmiş birləşmələrdən biri həm sabit, həm də sərbəst söz birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. (1) Bəzən insanların nə düşündüklərini anlamaq olmur. (2) Onlar özləri də bəzən öz düşüncələrindən qorxurlar. (3) Sən nə qədər çalışsan da, səni hər zaman sevməyənlər, səni qəbul etməyənlər olacaq. (4) Sən yalnız onlara qarşı səbir və təmkin göstər, zaman gələcək onlar özləri də bilmədən səni dəstəkləyəcəklər.

(5) İnsanlara qarşı kin saxlama ki, bu kin-küdurət səni məhv edə bilər.

                                               (N. Vahidov)

Mətnə aid səhv fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Mətndə leksik şəkilçili söz hansı cümlələrdədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Mətndə hansı köməkçi nitq hissələri işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Biz çox güclüyük, düşmən zəif tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Səhər açılandan sonra içəridə xeyli gözlədik, amma orada kimsə yox idi.

Verilmiş cümlədəki zərflərin məna növlərini ardıcıllıqla göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Hansı cümlədə feili bağlama hərəkətin miqdarını bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. “Döy” feilinə hansı şəkilçiləri artırsaq, məlum növdən çıxar?

1.-ül               

2.-ük     

3. -dür 

 4. -üş     

5. -ün         

6. -dü

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.

Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin
1 – mənəvi dəyərlər
2 – sosial pedaqoji dəyərlər
3 – maddi dəyərlər
4 – qrupun pedaqoji dəyərləri
5 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.
1 – sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır;
2 – beynəlmiləlçi olmalıdır;
3 – ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır;
4 – yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır;
5 – əmək təcrübəsinə malik olmalıdır;
6 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Pedaqogika elminin sahələrini seçin.
1 – Məktəbəqədər pedaqogika
2 – Antropologiya
3 – Xüsusi pedaqogika
4 – Pedaqoji psixologiya
5 – Ali məktəb pedaqogikası
6 – Pedaqogika tarixi
7 – Məktəb gigiyenası.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

«Böyük didaktika» əsərinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Təhsilin əlamətləri arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir
2 – Təhsil müəssisələrində həyata keçirilir
3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi prosesidir
4 – Hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:
1 – bilik
2 – bacarıq
3 – vərdiş
a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b – biliyi tətbiq edə bilməkdir
c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Pedaqogikanın bölmələrinin ardıcıllığını müəyyən et
1 – Didaktika
2 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
3 – Məktəbşünaslıq
4 – Pedaqogikanın ümumi əsaslar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:
1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Yaş dövrlərinin təsnifatını vermiş mütəfəkkirlərin və klassik pedaqoqların adlarını ardıcıllıqla müəyyən edin
1 – N. Gəncəvi
2 – J. J. Russo
3 – Aristotel
4 – Platon
5 – Y. A. Komenski

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:
1 - Layihələndirici vəzifə
2 - İnformasiya vermə vəzifəsi
3 - Qiymətləndirmə vəzifəsi
a - gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b - öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi
olmaq
c - şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu müəyyən edin.
1 - Müəllimin sözü
2 - Kitab
3 - ġagirdlərin fakt və hadisələri müĢahidəsi
4 - şagirdlərin fəalliğı
a - kitab üzərində iş;
b - laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar;
c - illüstrasiya və demonstrasiya;
d - müəllimin şərhi, müsahibə.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Təlimin metodlarının səmərəliliyi hansı amillərdən asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Çalışmaların növləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin.
1 - xüsusi çalı.malar
2 - törəmə çalışmalar
3 - şərh olunan çalışmalar
a - müəllim və şagirdlər yerinə yetirdikləri əməliyyatları şərh edirlər;
b - dəfələrlə təkrar olunur, təlim , əmək bacarığı və vərdişləri formalaşdırır;
c - əvvəl formalaşdırılmış vərdişlərin təkrarına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

A.
B.
C.
D.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Təlimin şagirdlərin fakt və hadisələrin müşahidəsinə əsaslanan metodu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Suallar  Natiq Vahidovun “Azərbaycan dili test vəsaiti” (III nəşr) götürülmüşdür.

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

3 thoughts on “Azərbaycan dili və ədəbiyatı (Diaqnostik qiymətləndirilməyə hazırlaşanlar üçün) 2018 (May)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !