Reklam...

Azərbaycan dili və ədəbiyatı (Diaqnostik qiymətləndirilməyə hazırlaşanlar üçün) 2018 (May)

 • ƏDƏBİYYAT
 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • KURİKULUM
 

Question 1 of 60

ƏDƏBİYYAT

1. “İblis” (H.Cavid) əsərindən verilmiş parça kimin dilindədir?

Həp şu xislətdə olsa, cinsi-bəşər, Heç görülməzdi bunca vəhşətlər.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2. C.Cabbarlının “Oqtay eloğlu” əsərindən verilmiş nümunəni hansı obraz deyir?

Sən qapıya bax. (Oxuyur) “Möhtərəm, Oqtay əfəndi!.. Məharətiniz məni çox sevindirir. Sizinlə görüşməyə müsaiə edəcək olursanız, məmnun olaram... Firəngiz”. Çıx. Çıx. Daha bura sənin yerin deyildir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3. Biz ədl sarayıykən zülm ilə xərab olduq,
Zalımlar olan qəsrə gör neyləyəcək dövran!Nümunənin müəllifi haqqında yanlış fikri göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4. Burla xatun surəti (“Dədə Qorqud” eposu) haqqında yanlış fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5. N.Gəncəvinin poemalarına aid yanlış fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyatına aid hansı fikir yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7. İ. Nəsimi və Ə. Xaqani yardıcılığı üçün oxşar cəhət hesab oluna bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8. İ. Nəsimi yaradıcılğına aid fikirlərdən biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9. Beyti tamamlayın. “”Yandığımız yar üçün gizli deyil, mən dəxi ...............................................................
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10. “Dastani-Əhməd Hərami” əsərinə aid fikirlərdən biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11. Biri yeni dövr Azərbacan ədəbiyyatının III mərhələsinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12. H.Cavidin “Xəyyam” pyesinə aid yanlış fikri göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13. Biri janrına görə digərlərindən fərqlənir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14. Verilmiş fikirlərdən biri aşağıdakı nümunənin müəllifinə aid deyil:Avropalı hürriyyət ilə tapdı kəmali,Əlbəttə, əsarətdə olur məhz əhali.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15. “Aygün”  (S.Vurğun) mənzum romanına aid yanlış fikri müəyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16. S.Vurğun və H.Cavid yaradıcılığı üçün ortaq cəhət hesab oluna bilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17. S.Vurğunun dram əsərləri ilə bağlı hansı fikir yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18. Biri ümumi məna qrupundan kənara çıxır:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19. “Şeyda” pyesinə (H.Cavid) aid yanlış fikri göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20. Solğun çiçəklər” pyesinə (C.Cabbarlı) aid yanlış fikri göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

21. Mətni oxuyun, aşağıdakı test nümunələrini cavablandırın. 
 1. Bəzən həyatdan nə istədiyini bilmirsən. 2. Bəzən də düşünürsən ki, hər şey ani, keçici və müvəqqətidir.
 2. Bəzən isə o qədər gücsüz və aciz olursan ki, əlin heç nəyə çatmır. 4. Onda dərk edirsən ki, iradəsi bütün iradələrdən üstün olanın iradəsinə tabesən.
 3. Ən kiçik zərrənin belə öz yaranma səbəbi vardır. 6. Bu gün sənə pis görünən, bu gün yanlış olduğunu zənn etdiklərin, bəlkə də, zamanında ən faydalı doğrularına çevriləcək.

                                               (Natiq Vahidov)

Birinci cümlənin qrammatik təhlilinə aid hansı fikir yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22. Beşinci cümləni sintaktik təhlil etsək, hansı üzvə rast gəlmərik?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23. İkinci cümlə budaq cümlənin hansı hansı növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24. Nömrələnmiş cümlələrdən birində iki sifət işlənmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25. Nümunənin morfoloji təhlilinə aid hansı fikir yanlışdır? 

Bəzən incidirsən, üzürsən məni,

Bu axı ürəkdir, daş deyil , ey gül!

Sən elə zalımsan, elə ruhsuzsan,

Gözündən su gələr, yaş deyil, ey gül!

(N.Vahidov)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26. Cümlələrdəki təyinlərin ifadə vasitələrinə görə işlənmə ardıcıllığını müəyyən edin.

Müzakirə edilən məsələləri də qeydə aldıq.Taxta qapıdan yalnız səni buraxdılar.Rayonda olan qohumlarnı da yad etdi.İçəridə hələ çox adam var.Onunla da ortaq cəhətimiz çoxdur.
 1. feili sifət
 2. sifət
 3. say
 4. feili sifət tərkibi
 5. isim
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27. Cümlələrdən birində mənsubiyyət şəkilçili söz cümlənin xəbəridir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28. Hansı cümlələrdə həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir?
 1. Mən öz səhvlərimi özümə bağışlaya bilmirəm.
 2. Səhvləri unutmaq insanı növbəti səhvə aparır.
 3. Mənim bu məsələdə elə də böyük təqsirim yox idi.
 4. Hamını düşündürən bu sual Cahid üçün çətin olmadı.
 5. Vətənin bu acınacaqlı halı məni də çox narahat edirdi.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29. Nümunəyə aid düzgün fikri göstərin.

 

Sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə,

Bağından dərdiyin güllə, çiçəklə.

                                                      (S. Rüstəm)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30. Mübtədalardan biri sifətlə ifadə olunmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31. Verilmiş cümlə haqqında hansı fikir səhvdir?

Otağa daxil olanda məni ağ xalatlı tibb bacısı qarşıladı.      
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32. Yaranma mənbəyinə görə fərqli olanı göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33. Verilmiş birləşmələrdən biri həm sabit, həm də sərbəst söz birləşməsidir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34. (1) Bəzən insanların nə düşündüklərini anlamaq olmur. (2) Onlar özləri də bəzən öz düşüncələrindən qorxurlar. (3) Sən nə qədər çalışsan da, səni hər zaman sevməyənlər, səni qəbul etməyənlər olacaq. (4) Sən yalnız onlara qarşı səbir və təmkin göstər, zaman gələcək onlar özləri də bilmədən səni dəstəkləyəcəklər.(5) İnsanlara qarşı kin saxlama ki, bu kin-küdurət səni məhv edə bilər.

                                               (N. Vahidov)

Mətnə aid səhv fikri göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35. Mətndə leksik şəkilçili söz hansı cümlələrdədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36. Mətndə hansı köməkçi nitq hissələri işlənməmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37. Biz çox güclüyük, düşmən zəif tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38. Səhər açılandan sonra içəridə xeyli gözlədik, amma orada kimsə yox idi.Verilmiş cümlədəki zərflərin məna növlərini ardıcıllıqla göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39. Hansı cümlədə feili bağlama hərəkətin miqdarını bildirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40. “Döy” feilinə hansı şəkilçiləri artırsaq, məlum növdən çıxar?

1.-ül               2.-ük      3. -dür  4. -üş      5. -ün          6. -dü
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

KURİKULUM

41.
Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42.
Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin1 – mənəvi dəyərlər
2 – sosial pedaqoji dəyərlər
3 – maddi dəyərlər
4 – qrupun pedaqoji dəyərləri
5 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır;
2 – beynəlmiləlçi olmalıdır;
3 – ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır;
4 – yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır;
5 – əmək təcrübəsinə malik olmalıdır;
6 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45. Pedaqogika elminin sahələrini seçin.1 – Məktəbəqədər pedaqogika
2 – Antropologiya
3 – Xüsusi pedaqogika
4 – Pedaqoji psixologiya
5 – Ali məktəb pedaqogikası
6 – Pedaqogika tarixi
7 – Məktəb gigiyenası.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46.
«Böyük didaktika» əsərinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47. Təhsilin əlamətləri arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin:1 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir
2 – Təhsil müəssisələrində həyata keçirilir
3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi prosesidir
4 – Hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:1 – bilik
2 – bacarıq
3 – vərdiş
a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b – biliyi tətbiq edə bilməkdir
c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49. Pedaqogikanın bölmələrinin ardıcıllığını müəyyən et1 – Didaktika
2 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
3 – Məktəbşünaslıq
4 – Pedaqogikanın ümumi əsaslar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

51. Yaş dövrlərinin təsnifatını vermiş mütəfəkkirlərin və klassik pedaqoqların adlarını ardıcıllıqla müəyyən edin1 – N. Gəncəvi
2 – J. J. Russo
3 – Aristotel
4 – Platon
5 – Y. A. Komenski
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:1 - Layihələndirici vəzifə
2 - İnformasiya vermə vəzifəsi
3 - Qiymətləndirmə vəzifəsi
a - gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b - öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi
olmaq
c - şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56. Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu müəyyən edin.1 - Müəllimin sözü
2 - Kitab
3 - ġagirdlərin fakt və hadisələri müĢahidəsi
4 - şagirdlərin fəalliğı
a - kitab üzərində iş;
b - laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar;
c - illüstrasiya və demonstrasiya;
d - müəllimin şərhi, müsahibə.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57. Təlimin metodlarının səmərəliliyi hansı amillərdən asılıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58. Çalışmaların növləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin.1 - xüsusi çalı.malar
2 - törəmə çalışmalar
3 - şərh olunan çalışmalar
a - müəllim və şagirdlər yerinə yetirdikləri əməliyyatları şərh edirlər;
b - dəfələrlə təkrar olunur, təlim , əmək bacarığı və vərdişləri formalaşdırır;
c - əvvəl formalaşdırılmış vərdişlərin təkrarına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
A.
B.
C.
D.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60. Təlimin şagirdlərin fakt və hadisələrin müşahidəsinə əsaslanan metodu.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 

Suallar  Natiq Vahidovun “Azərbaycan dili test vəsaiti” (III nəşr) götürülmüşdür.

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

4 Şərhlər “Azərbaycan dili və ədəbiyatı (Diaqnostik qiymətləndirilməyə hazırlaşanlar üçün) 2018 (May)

 • May 8, 2018 at 10:47 səhər
  Permalink

  Salam.Mən müəllimlərin diaqnostik imtahanını hansı rayon məktəbində müəllim işləyirəmsə o rayonda verməliyəm?Xahiş edirəm bir cavab yazın. Ona görə soruşuram ki ,mən körpə uşağa qulluğa görə məzuniyyətdəyəm.Müəllim kimi qeydiyyatda olduğum rayon yaşadığım yerdən çox uzaqdı.Bu barədə məlumatı olanlardan cavabınızı gözləyirəm

  Cavab yaz
 • May 7, 2018 at 5:34 axşam
  Permalink

  Salam edebiyyat 10 -cu sualda kin-küduret tenqid olunur cumlesi kitabda var

  Cavab yaz
 • May 7, 2018 at 5:10 axşam
  Permalink

  Müəllimlərin işə qəbulunu
  Diaqnostik qiymətləndirilməyə hazırlaşanlar üçün yeni qruplarımıza qeydiyyat davam edir.
  Əlaqə: 055 858 13 84
  Gənclik M. yaxınlığında.BAKI PEŞƏKARLAR AKADEMİYASI

  Cavab yaz
 • May 7, 2018 at 4:30 axşam
  Permalink

  Bİzimlə əlaqə: 055 858 13 84 (yaza və zəng edə bilərsiniz).

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir