Загрузка...

Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat- MİQ və Diaqnostik test (2019)

  • ƏDƏBİYYAT
  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

ƏDƏBİYYAT

1. Rəsul Rza “Qızılgül olmayaydı” poemasında Mikayıl Müşfiqlə hansı əsəri tərcümə etdikləri haqqında yazmışdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Rəsul Rza “Qızılgül olmayaydı” poemasında Hüseyn Cavidin hansı beytlərini ön plana çəkmişdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. “Salur Qazanın evinin yağmalanması” boyunda Qazan xanın ova getmək təklifini ilk kim bəyənib alqışlayır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. “Salur Qazanın evinin yağmalanması” boyunda igidlərin ova çıxdığı Ala dağ harada yerləşir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Hansı əsərlərdə Koroğlunun adı çəkilmişdir ?
1. B.Vahabzadə – “Gülüstan” poeması
2. R.Rza – “Qızılgül olmayaydı” poeması
3. İ.Şıxlı – “Dəli Kür”romanı
4. S.Vurğun – “Vaqif” dramı
5. H.Cavid – “İblis” faciəsi
6. M.Şəhriyar – “Heydərbabaya salam” poeması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. “İsgəndərnamə” əsərində (N.Gəncəvi) İsgəndərin xəlvətə çəkildiyi yeddi alimin sırasında çəkilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Həm “Qızılgül olmayaydı” poemasında, həm də “Gülüstan” poemasında adı çəkilən sənətkarımız hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. B.Vahabzadə “Gülüstan” poemasında hansı ədiblərimizin adını çəkmişdir ?
1. Şəhriyar                4. Əliağa Vahid
2. Mustafa Payan   5. Abbasqulu ağa Bakıxanov
3. Tahir Söhrab      6. Səməd Vurğun

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Qaraçı qızın dilindən söylənilən bu parça hansı əsərdəndir?

“Məhzun könlüm, ey vah, ey vah, şad olacaqmış sanıyorsan,
Va əsəfa, biçarə könlüm, ey vah, ey vah,  aldanıyorsan”.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

H.Cavidin “İblis” faciəsində Arifin dilindən verilən parçalardan biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. M.F.Axundzadənin “Hekayəti-Müsyo Jordan …” komediyasında Məstəli şah hansı kənddən gətizdirilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Şimali Azərbaycanda mətbuatın yaranmasından 100 il sonra yazılmış əsərləri seçin.

1. “Dağlar dilə gəldi” (M.Cəlal)

2. “Min dörd yüz on səkkiz” (R.Rza)
3. “Böyük dayaq” (M.İbrahimov)
4. “Şəhid məzarları” (B.Vahabzadə)
5. “Valehlə Sarıköynəyin nağılı” (İ.Əfəndiyev)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

M.Şəfi Vazehin “Müsibətnamə” mənzuməsi hansı janrda yazılmışdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə müraciətlə yazılan əsərlərin müəllifləri sırasında verilə bilməz:

1. Arif Ərdəbili           5. Hüseyn Cavid
2. Səməd Vurğun      6. Mirzə İbrahimov
3. Saib Təbrizi           7. S.Ə.Şirvani
4. Mir Cəlal               8. B.Vahabzadə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

“Koroğlu” dastanında Koroğlunun dəlilərə üz çevirib inanmaması, xalqa arxalanmaması motivi
hansı əsərdəki hadisələrlə səsləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. M.F.Axundzadə haqqında ilk tədqiqat əsəri neçənci ildə və kim tərəfindən yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

Nəsrlə ilk hekayə mənzum hekayədən neçə il sonra yazılmışdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Müharibədə iştirak etmiş və bu mövzuda əsər qələmə almış ədiblərimiz hansılardır ?

1. M.F.Axundzadə        4. İlyas Əfəndiyev
2. Qasım bəy Zakir      5. Rəsul Rza
3. İ.Qutqaşınlı              6. İsmayıl Şıxlı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. İ.Şıxlının kitabı   2. İ.Əfəndiyevin pyesi   3. M.İbrahimovun hekayəsi

a) “Ayrılan yollar”        b) “Daim axtarışda”
c) “Tənha iydə ağacı”   d) “Söyüdlü arx”
e) “Xosrov Ruzbeh”      f) “İnsan ürəyi haqqında”

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Nümunədə hansı bədii və ifadə vasitələri verilmişdir?
Mənsiz qalacaqdır bu dünya bir gün,
Kiminsə gözünə yaş gələcəkdir.
Mənsiz qalacaqdır bu dünya bir gün,
Bir daş qəmli-qəmli dikələcəkdir.
1. metafor            3. təşbeh   5. inversiya
2. metonimiya   4. epitet   6. mübaliğə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

21. “Çimərlik”“Çəmənlik” sözlərinin fonetik təhlilinə aid olmayan fikir hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Leksik mənası düzgün izah olunmayan sözləri göstərin:
1. Təvazö – öz üstünlüklərini gözə çarpdırmama,
lovğalıqdan uzaq olma, sadəlik.
2. İstiqbal – azadlıq, suverenlik, müstəqillik.
3. Behişt – cənnət
4. Töhfə – bəxşiş, ərməğan
5. İstilah – işğal

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Adlıq halda olan isimlərə aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

Hansı cümlədə həm isimləşmiş sifət,həm də sifətləşmiş isim var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

İsimi xəbərə aid olan həmcins təyinlər hansı nümunədədir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. “Kitabxananın kitab və jurnallarının siyahısı” birləşməsindəki altından xətt çəkilmiş sözün hansı halda olduğunu və buraxılmış şəkilçiləri müəyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

Söz sırasının pozulmadığı cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Aşağıdakı cümlədə nöqtələrin yerinə hansı söz əlavə olunsa, cümlənin sintaktik təhlili  sxeminə uyğun olar?
…. şəhərdəki oğlu müəllimdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Zərf haqqında hansı fikir səhvdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

Cümlələrin birində mürəkkəb mübtəda əlavəli işlənmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Verilənlər içərisində cümlənin növlərindən hansı yoxdur?
1. Qanı atasını görən kimi qaraldı.
2. Yorğanına bax, ayağını uzat.
3. Başının yanında çiçəklər, dərman şüşələr.
4. Onları özbaşına buraxmazlar. Ümumi şəxsli cümlə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. “Həkim xəstənin alnını aramla ovuşdurdu” cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhv fikirləri müəyyənləşdirin.
1. Həkim – adlıq halda olan isimdir.
2. xəstənin – yiyəlik halda olan isimdir, təkdədir.
3. alnını – mənsubiyyət və təsrilik hal şəkilçili isimdir.
4. aram – zərf, -la qoşmadır.
5. ovuşdururdu – qarşılıq-birgəlik növdə, indiki zamanda olan feildir, idi hissəciyi ilə.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

Hansı cümlədə qeyri-təyini birləşmə var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. “Ayın sonunda ezamiyyətə getməlisiniz”  cümləsinin məqsəd və intonasiyaya görə növünü təyin edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. “Yoldaşları onu yerdən yavaşca qaldırdı”. – cümləsində tabelilik əlaqəsinin növlərini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Durğu işarəsindən düzgün istifadə edilməyən cümlələri müəyyən edin.

1. Bu, nədir belə, lap dilənçi kökündəsən.
(M.İbrahimov)
2. Bu zalım fələk onların başına nə gətirdi, ana?
(M.İbrahimov)
3. Bu, mənim kitabımdır.
4. Bu, da bizim başımıza qənim kəsilib.
5. Bu, sanki, onun səsidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Bu mürəkkəb cümlələrdən birinin tərkib hissələri bərabərhüquqlu deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Fel kökünə səhvən əvvəl vacib şəklinin, sonra isə məchul növün şəkilçisi artırılarsa, hansı norma pozulmuş sayılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.

“Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

“Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.

“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:

1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. 4.1.1.  Əşyaların ayrı-ayrı hissələrinin qrafik təsvirini çəkir.
Verilmiş standartda bilik və fəaliyyətin növünü müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 3.3.1.  Dini inancların ümumi və fərqli cəhətlərini müəyyən edir.
Verilmiş standartda bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Konqniti bacarıqlara aid etmək olmaz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məzmun standartlarında nə əks olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. 1.1.3.  Görkəmli Azərbaycan rəssəmlarını tanıyır.
Bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin,

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Biri sosial- psixoloji mühitə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Ana dili 1. 2. 4. ‘’ Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir’’
Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş Alt standartın bilik və fəaliyyət kateqoriyalarını əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Psixomotor taksonomiyasına görə:

Ceyhun yaradıcılıq mərhələsində

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Hərəkətlərin icrasından əvvəl öz imkanlarını müəyyənləşdirir. hissetmə mərhələsinin fəaliyyət xüsusiyyətidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. İnsanın orqanizmində kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri prosesi və onun nəticəsidir. Ərəb
dilindən tərcümədə ''meydana çıxma'', ''açılma'' mənalarını ifadə edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Taksonomiya haqqında düzgün olmayan fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Tərbiyənin əsas qanunauyğunluqlarını tədqiq edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Biri rubriklərin hazırlanmasının 4- cü addımına aid sualdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Bəzən onu ‘’tələbatyönümlü model’’ adlandırırlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Gerçək ol, doğru ol, sədaqətim ol,
Həm vəfam, həm sevgim, sədaqətim ol,
Get daha kədərin saçlarını yol,
Üsyan et, fəryad et, coş xarıbülbül!
Müəllif: Günel ƏLİYEVA
Elçin müəllim şagirdi İsmayılın yazdığı şeiri oxuyub, kövrəlir,
‘’Sənin yaxşı qələmin var, mən səni yazıçı kimi görürəm’’ deyir.

Müəllimin şagirdinin istedadını üzə çıxarması müasir təlimin hansı prinsipinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

10 thoughts on “Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat- MİQ və Diaqnostik test (2019)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !