AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT – MİQ (yeni)

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • ƏDƏBİYYAT
 • KURİKULUM
 • Məntiq

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.
Kəmiyyət zərfliyi işlənmiş cümləni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
2. Hansı fikir “Məhz bu hissiyyata görədir ki, hər kəs bu dünyada çiynini ancaq gücü çatan yükün altına verir”   “Nə demişdinizsə,  düz çıxdı” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər:
A.
B.
C.
D.
E.
3. Nümunələrin birində budaq cümləsi əvvəl gələn şərt budaq cümləsi işlənmişdir :
A.
B.
C.
D.
E.
4. “Günlər keçir, o,  günü-gündən yaxşılaşırdı” cümləsi ilə bağlı hansı fikir doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.
5. Verilən tabesiz mürəkkəb cümlədəki sadə cümlələr arasında hansı məna əlaqəsi var?
“Aşqabaddayam, Türkmən qardaşlarım alıb dövrəmi”
A.
B.
C.
D.
E.
6. Hansı budaq cümlədir ki, bənzətmə-müqayisə məzmunu bildirir və elə bilsanki modal sözləri ilə işlənə bilir?
A.
B.
C.
D.
E.
7. Dekorasiya sözünün fonetik təhlili ilə bağlı biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.
8.
Bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
9.
“Bizə elə insan lazımdır ki, …” baş cümləsinə aid budaq cümlə nə olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.
10.
Nə? sualına cavab verən tamamlığı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
11.
Səhv fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
12. Nümunədə hansı normalar pozulmuşdur?Anamın gözləri şəfadı, nurduQəlbimdə, yolumda işıq yandırır.Anamın gözləri vüqar, qururduZehnimi, ruhumu işıqlandırır.
A.
B.
C.
D.
E.
13. Verilənlər içərisində hansı üslubun xüsusiyyəti yoxdur?

1. Normanın yeniləşməsi, ümumxalq dili vahidlərinin ədəbi dilə gəlişi bu üslubdan başlayır.
2. Mətnaltı mənaya, çoxmənalı sözlərdən geniş istifadəyə yer verilmir.
3. Nitq normalarının daha çox pozulduğu üslubdur.
4. Həm təsviri, həm də analitik səciyyə daşıyır.
A.
B.
C.
D.
E.
14.
Yanlış fikri müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.
15. Tərkibində yalnız qrammatik mənası olan sözün də işləndiyi cümləni seçin.
A.
B.
C.
D.
E.
16.
Cümlələrin birində xəbər mübtəda ilə kəmiyyətcə uzlaşmayıb:

A.
B.
C.
D.
E.
17.  

 

 

 

 

 

 
A.
B.
C.
D.
E.
18. “Kövşənliklər, otu çalınmış biçənəklər, saralmış yamaclar, torpaq yol islanmışdı”Cümlənin təhlili ilə bağlı doğru fikri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.
19.
Sözlərdən hansı alınmadır?

A.
B.
C.
D.
E.
20. “Cağdan yapışaraq oturmuşdum” cümləsində altından xətt çəkilmiş sözün fonetik təhlilinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

ƏDƏBİYYAT

21. Hər mərəz çarəsini eyləmək asandı, təbib,
 Mərəzi-eşqdə nə tədbir, nə fərmanın var?Nümunə ilə bağlı verilmiş hansı fikir yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
E.
22. Nədir o mənalı, dərin baxışlar?Nədir gözlərindən axan yağışlar?Nədir qəlbindəki payızlar, qışlar?Nümunəsində hansı bədii ifadə vasitələri işlənmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.
23.
Verilənlərdən biri Ş.İ.Xətainin “Dəhnamə” poemasına aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.
24. Uyğunluğu müəyyən edin. (H.Cavid “İblis” faciəsi)1. “Lakin şu inadınla pərişan olacaqsın,
Bir gün gələcəkdir ki, peşiman olacaqsın”
2. “İki söz sormaq istərim sana bən,
Əcaba heç sevərmisin onu sən?”
3. “Bəslənir hər könüldə bir duyğu,
Nə yaparsın, onun da məsləki bu …”
4. “İştə bir söz ki, büsbütün yanlış…
Yaşamaq istiyormusun, çarpış…”
5. “Pək gözəl, qismətimiz hər nə isə,
Yetişir Tanrıdan ancaq o bizə.”
I. Vasif  II. Xavər  III. İblis  IV. Rəna  V. İbn Yəmin.
A.
B.
C.
D.
E.
25. Uyğunluğu müəyyən edin:
 1. Mövzusu İran tarixindən götürülmüşdür, özbaşınalıq və dərəbəyliyin doğurduğu fəlakətlər əks olunmuşdur.
 1. Hökmdar və zəmanə, zəhmət və məhəbbət kimi məsələlərə toxunulur.
 2. Ailə-məhəbbət probleminə həsr olunmuş bu əsərin qəhrəmanı timsalında ideal Azərbaycan qadınının surəti  yaradılıb. 
a.“Fərhad və Şirin” b.“Nəsrəddin şah” c.“Aygün”
A.
B.
C.
D.
E.
26.
Biri Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.
27. S.Vurğunun “Vaqif” dramından verilən nümunələri aid olduğu obrazlara əsasən ardıcıllıqla düzün.
1. “İndi öz əlinlə gəl öldür məni,
Nə qədər alçaldım, alçaltdım səni”
2. “Sizə kömək olsun böyük Yaradan
Bu müqəddəs kitab, müqəddəs “Quran”
3. “Ayağı çarıqlı kiçik bir ölkə
Böyük Firdovsilər yaratdı bəlkə?…”
4. “Hakimin hökmü, hünəri
Onun vicdanilə qardaş olmalı!
Bizə qalmayacaq dünyanın malı…”
5. “… Bu doğrudan böyük qüdrətdir,
Hər sözü, söhbəti canlı sənətdir.”

1. Qacar    2. Şeyx    3. Vəzir   4. Vidadi    5. Xuraman
A.
B.
C.
D.
E.
28.
H.Cavidin dramaturgiyası ilə bağlı səhv fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
29. Verilənlərdən hansı nöqtələrin heç birinin yerinə uyğun gəlmir?1. …… məzmunca bir-birinə zidd iki anlayış və ya vəziyyətin qarşılaşdırılmasına deyilir.
2. ……. bədii əsərdə nəzərə çatdırılacaq hadisənin, hiss -həyəcanın olduğundan güclü və qabarıq təqdim edilməsidir.
3. ……. nitqin bədii təsir gücünü artırmaq üçün sözlərin qrammatik ardıcıllığının bilərəkdən pozulmasıdır.
4. …….. predmeti bildirən söz əvəzinə ,onunla əlaqədar başqa bir sözün işlədilməsidir.
A.
B.
C.
D.
E.
30.
Həyatı əks etdirmə üsulu baxımından fərqli olan əsəri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
31. Ardıcıllığı müəyyənləşdirin:~ Şeirlərini həm əruz,həm də heca vəznində yazmış, həzəcin yeni növünü yaratmışdır
~ Ədəbiyyatımızda satirik publisistikanın və felyeton janrının yaradıcısıdır
~ V.Şekspir, F.Şiller kimi ədiblərin əsərini dilimizə tərcümə edib.
~ Ədəbi tariximizdə ilk “Xalq şairi” kimi iz buraxıb
1. S.Vurğun    3. C.Cabbarlı2. H.Cavid      4. C.Məmmədquluzadə
A.
B.
C.
D.
E.
32. Aşıq Ələsgərin “Görmədim” şeiri ilə M.P.Vaqifin “Görmədim” şeirinin ortaq cəhətləri:1. Eyni rədiflidir.
2. Eyni janrdadır.
3. Hər ikisi ictimai məzmundadır.
4. Hər ikisi eyni vəzndədir.
5. Hər ikisində inkarçılıq mövqeyi vardır.
A.
B.
C.
D.
E.
33. “Səməd bəy” obrazına aid olan fikirlər hansı bənddə verilib? (C.Cabbarlı “Oqtay Eloğlu”)
A.
B.
C.
D.
E.
34. H.Cavidin xüsusiyyəti verilmiş əsərlərini müəyyən edin və xronoloji ardıcıllıqla düzün.1. Pulun, sərvətin cəmiyyətdə törədə biləcəyi faciələri əks etdirir.2. Əsl eşqin dini etiqad üzərindəki təntənəsini əks etdirir.3. Əsərdə ədib sənətkar və cəmiyyət problemlərinə toxunur.4. Kübar cəmiyyətin meşşan əxlaqının mənəvi puçluğunu açıb göstərmişdir.5. Tiranlığın tənqidi əsərin əsas məqsədi olmuşdur.
A.
B.
C.
D.
E.
35.
S.Vurğunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı səhv fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
36.
Biri S.Ə. Şirvani yaradıcılığına aid deyil.
A.
B.
C.
D.
E.
37. Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin:1. “Uyuyur”2. “Məzlumlar üçün”3. …
A.
B.
C.
D.
E.
38. “Yunan sözüdür, mənası “əlavə”deməkdir.Sözə qüvvətləndirici başqa bir sözün – təyinin əlavə edilməsinə deyilir. Məcazi məna daşıyır ”.Verilmiş fikirlərə uyğun nümunəni müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.
39.
Cavidin “Azər” poeması haqqında səhv fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
40.
Cabbarlı dramaturgiyası ilə bağlı yanlış fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

KURİKULUM

41.
Pedoqoji diaqnostika

A.
B.
C.
D.
E.
42. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:
1-özünüdərketmə
2-praktik hazırlıq
3-məsuliyyət hissi
4-özünümüşahidə
5-özünüməcburetmə
6-yoldaşlarını müşahidə etmək
7-özünütənqid
8-özünüqiymətləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.
43. Özünütəlqinin əsas əlamətini seçin
1-hiss vədüşüncələriidarəetmək
2-yoldaşlarını idarəetmək
3-əməkdaşlıq yaratmaq
4-rəftarıyla davranışınıidarəetmək
5-əhval-ruhiyyəsini idarəetmək
A.
B.
C.
D.
E.
44.
Şəxsiyyətin sosiallaşması:

A.
B.
C.
D.
E.
45. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin:
1-dərs
2-dərnək
3-bilik
4-tərbiyəvi söhbət
5-ekskursiya
6-ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.
46.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.
47. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin
1-uzun sürən pedaqoji dəstək
2-şəxsi fəaliyyət
3-inkişafın sürətliliyi
4-fəallıq göstərmək
5-sosial təcrübəni genişləndirmək
6-həyat mövqeyini müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.
48. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1-layihələndirici vəzifə
2-informasiya vermə vəzifəsi
3-qiymətləndirmə vəzifəsi
a-gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b-öz fənnini,onun metodikasını bilmək,şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c-şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək,uyğunsuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.
49. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodlarını göstərin
1-idman
2-rəğbətləndirmə
3-cəzalandırma
4-nümunə
5-ictimai rəy
6-yarışlar
A.
B.
C.
D.
E.
50.
Pedoqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Məntiq

51. Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.
52. Verilmiş sözlər əlaqəsinə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)
bənna - kərpiç - divar
A.
B.
C.
D.
E.
53.  

 

 

 
A.
B.
C.
D.
E.
54.
Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?

A.
B.
C.
D.
E.
55.
A.
B.
C.
D.
E.
56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.
B.
C.
D.
E.
57.
545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.
58. Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın
A.
B.
C.
D.
E.
59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.
B.
C.
D.
E.
60.
A.
B.
C.
D.
E.

 

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

One thought on “AZƏRBAYCAN DİLİ və ƏDƏBİYYAT – MİQ (yeni)

 • İyul 11, 2019 at 15:34
  Permalink

  Salam.Xahis edirem bu reklamlari yigisdirinda bezdirdiye. Adam iyrenir pis pis sekiller var.

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.