Загрузка...

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat -Diaqnostik Qiymətləndirmə C

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • ƏDƏBİYYAT
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Nümunələrdən neçəsi frazeoloji birləşmədir?

göz vurmaq, can qoymaq, söz salmaq, işə düşmək, kitabı qaytarmaq, dağdan enmək, söz götürmək, ağac əkmək, məzmununu danışmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Yalnız çıxışlıq hal tələb edən qoşmaların cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Nümunədə obrazlılığın hansı səviyyədə göstəriciləri vardır?

Çəkmə, çəkə bilməzsən, bərkdir fələyin yayı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Hansı durğu işarələri buraxılmışdır?

Bu ehramlar qədim Misir şahlarının fironların məqbərələridir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Söz birləşməsi ilə bağlı səhvi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Hansı sözün yazılışı düzgündür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Düzəltmə isimlərdən ibarət cərgəni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

Feli sifət tərkibi işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. “Da”, “də”-nin bağlayıcı kimi işləndiyi cümlə hansıdır?

1. Bu bir ayda o qocalmışdı.
2. Qəzet almış Hacı Əhməd də…
3. Bu kitabı bir oxu da, kimi gözləyirsən?
4. Miri, bala, gəl çıx da…
5. Mən də sizin kimi müəlliməm

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Bunlardan yalnız birində uzlaşma əlaqəsi vardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Əmr cümləsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Bəndlərin birində tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş və budaq cümləni bağlayan bağlayıcı sözlər verilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. “Bir az da belə sürsəm, atı çatladaram”,- deyə cilovu dartdı. Cümlə hansı sxemə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Müstəqil leksik mənası olmayan sözləri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Həm fel, həm də isim kimi işlənən sözləri seçin (Tam cavabı seçin).

1. gəlir 2. açar 3. qaçır 4. kəsir 5.qatır 6.bitir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

Sözlərin birində vurğu son hecaya düşür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Barmaq buxağa dayandı,
Təbiət yaşıl donunu geyindi.

Fərqləndirilmiş fellərin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvləri göstərin.

1. Sadədir.
2. Düzəltmədir.
3. Məlum növdədir.
4. Şühudi keçmiş zamandadır.
5. Xəbər şəklindədir.
6. Feldən düzələn feldir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

Biri zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Hansı sözlər zərfdir?

1. sağa-sola
2. sətirdən sətrə
3. gülə-gülə
4. yan-yana
5. uzaqdan-uzağa
6. çatar-çatmaz
7. arabir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Fikirlərdən biri səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21.

Biri ibrətamiz hekayələrə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Məmməd Namazın “Hamının günəşi” əsərində oxunan şeirin (mahnının) müəllifi və adını göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

«İki od arasında» əsəri 1964 – cü ildə hansı adla çap olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

Dramatik əsərdə iki və daha artıq şəxs arasındakı söhbətə nə deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. « Lirik-psixoloji hekayələr onun yaradıcılıq uğurları sayılır». 

Söhbət hansı sənətkardan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. 1012-ci ildə Təbriz yaxınlığında, Şadiabad kəndində anadan olmuş bu sənətkar həm Şəddadilər, həm də Rəvvadilər sarayında böyük nüfuz qazanmışdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Süjet və kompozisiya ilə bağlı doğru fikirləri seçin.

1. Kompozisiya süjetə daxildir.

2. Epiloq və proloq süjetdən kənardır.

3. Lirik şeirlərdə süjet olmur.

4. Lirik ricət yer və məkanın təsviridir.

5. Ekspozisiya bədii müqəddimədir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Ol pir bu xeyir işə qılıb cəhd
Məcnuna mürəttəb etdi bir məhd.
Aldı onu, azmi-rah qıldı,
Əzmi-hərəmi-ilah qıldı.

M.Füzulinin “Leyli və Məcnun” poemasından verilmiş bu nümunə haqqındakı doğru fikri göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

Ə.Kərimin ilk şeiri hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

M.F.Axundzadənin «Aldanmış kəvakib» əsərinin ədəbiyyat tarixində yeri.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Nizami Gəncəvi hansı poemasında atasının, dayısının və anasının həyatdan getdiklərini dərin kədərlə bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

Dramatik növə aid verilmiş fikirlərdən biri səhvdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. S.Ə.Şirvani ilə M.Ə.Sabir arasında ortaq cəhət:

1. tipi öz dili ilə danışdırmaq

2. dərslik tərtib etmək

3. yalnız əruz vəznində yazmaq

4. satirik üslubda yazmaq

5. öz dövrünün mətbuat orqanlarında fəal iştirak etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Süleyman Sani Axundovun «Qorxulu nağıllar» silsiləsinə aşağıdakı hekayələrdən hansılar daxildir?

1.”Əhməd vəMəleykə” 2.”Əşrəf” 3.”Baş xiyabanda” 4.”Köç” 5.”Nurəddin” 6.”Ana ürəyi, dağ çiçəyi”

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Atalar sözü haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

Almas İldırım universitetin şərq fakültəsindən nə üçün xaric edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. M.Şəhriyarın poema yaradıcılığı ilə bağlı düzgün fikirləri göstəin.

1. “Gecənin əfsanəsi” tarixi-romantik poemadır.
2. “Nişapurda günəş batarkən”, “Heydərbabaya salam” əsərlərində Xorasandakı sürgün illərindən danışır.
3. “Səhəndiyyə”, “Heydərbabaya salam” poemaları Azərbaycan dilindədir.
4. “Haqqın səsi” poeması tərcümeyi-hal poemasıdır.
5. “Səhəndiyyə” Bulud Qaraçorlu Səhəndin məktubuna cavab olaraq yazılmışdır

A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

Rəməl sözünün mənası nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

B.Vahabzadənin «Azərbaycan» şeiri ilə bağlı səhv cavabı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Aşağıdakı fikirlərdən ancaq biri “Dədə Qorqud” eposuna aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

DİGƏR FƏNNLƏRƏ BAXMAQ İSTƏYİRƏM

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Şərh yazılıb “Azərbaycan dili və Ədəbiyyat -Diaqnostik Qiymətləndirmə C

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !