Reklam...

Abituriyent Sınaq İmtahanı – 1 QRUP

Abituriyentlər üçün nəzərdə tutulmuş birinci qrup üzrə PULSUZ online sınaq imtahanı.

 • RİYAZİYYAT
 • FİZİKA
 • KİMYA
 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • İNGİLİS - DİLİ
 

Question 1 of 125

RİYAZİYYAT

1.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 125

Question 2 of 125

2.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 125

Question 3 of 125

3.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 125

Question 4 of 125

4.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 125

Question 5 of 125

5.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 125

Question 6 of 125

6. Çevrənin xaricində götürülmüş M nöqtəsindən bu çevrəni A və B nöqtələrindəkəsən MB, C və D nöqtələrində kəsən MD kəsənləri çəkilmişdir. MB=16 sm,MA=6 sm və MD=24 sm olarsa, MC-ni tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 125

Question 7 of 125

7. Yan səthinin sahəsi S-ə bərabər olan silindrin ox kəsiyinin sahəsini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 125

Question 8 of 125

8. Qutuda 7 qırmızı, 2 sarı və 3 qara kürə var. Qutudan təsadüfən çıxarılan iki kürənin qırmızı olması ehtimalını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 125

Question 9 of 125

9.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 125

Question 10 of 125

10.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 125

Question 11 of 125

11.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 125

Question 12 of 125

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 125

Question 13 of 125

13. Xamada 24%, kəsmikdə 16% yağlılıq var. 2 kq xamada olan qədər yağ almaq üçün
nə qədər kəsmik götürmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 125

Question 14 of 125

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 125

Question 15 of 125

15.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 125

Question 16 of 125

16.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 125

Question 17 of 125

17.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 125

Question 18 of 125

18.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 125

Question 19 of 125

19.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 125

Question 20 of 125

20.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 125

Question 21 of 125

21. Uzunluğu 8 olan AB parçası müstəvini O nöqtəsində kəsir. B nöqtəsindənmüstəviyə qədər olan məsafə 4 və OB=5 olarsa, A nöqtəsindən müstəviyə qədərolan məsafəni tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 125

Question 22 of 125

22.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 125

Question 23 of 125

23.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 125

Question 24 of 125

24.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 125

Question 25 of 125

25.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 125

Question 26 of 125

FİZİKA

26.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 125

Question 27 of 125

27.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 125

Question 28 of 125

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 125

Question 29 of 125

29.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 125

Question 30 of 125

30.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 125

Question 31 of 125

31. Cismin eyni yerdəyişmələrinə uyğun görülən işin hərəkət istiqamətində təsir edən qüvvədən asılılıq qrafiki hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 125

Question 32 of 125

32. Uran preparatının kütləsi 2 dəfə azaldıqda uranın yarımparçalanma periodu necə dəyişər?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 125

Question 33 of 125

33.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 125

Question 34 of 125

34.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 125

Question 35 of 125

35.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 125

Question 36 of 125

36.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 125

Question 37 of 125

37.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 125

Question 38 of 125

38.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 125

Question 39 of 125

39. Psixrometr təyin edir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 125

Question 40 of 125

40. Üç eyni lampanı dövrəyə əvvəlcə paralel, sonra ardıcıl qoşduqda dövrədə cərəyan şiddəti necə dəyişər (U=const)?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 125

Question 41 of 125

41.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 125

Question 42 of 125

42.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 125

Question 43 of 125

43.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 125

Question 44 of 125

44. Bircins maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşmiş konturun sahəsini 4 dəfə artırdıqda ondan keçən maqnit seli 120 mVb artır. Maqnit selinin başlanğıc qiymətini hesablayın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 125

Question 45 of 125

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 125

Question 46 of 125

46. Riyazi rəqqasın periodunun (T) sapın uzunluğundan (l), qravitasiya sahəsinin
intensivliyindən (g) və rəqsin amplitudundan (A) asılılıq qrafiklərindən hansılar doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 125

Question 47 of 125

47.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 125

Question 48 of 125

48. Sarğacdan axan cərəyan şiddətini 0,4 A artırdıqda maqnit sahəsinin enerjisi 9 dəfə artdı. Sarğacdan axan cərəyan şiddətinin son qiymətini hesablayın (Amperlə).
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 125

Question 49 of 125

49.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 125

Question 50 of 125

50. Hansı aşqar atomu germanium (IV qrup) kristalında özünü akseptor kimi aparar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 125

Question 51 of 125

KİMYA

51.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 125

Question 52 of 125

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 125

Question 53 of 125

53. 1. Hidrogen alınır
2. Aldehid alınır
3. Sadə efir alınır
4. Mürəkkəb efir alınır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 125

Question 54 of 125

54. Su hansı metallarla qarşılıqlı təsirdə olmur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 125

Question 55 of 125

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 125

Question 56 of 125

56. Aminsirkə turşusu üçün hansı ifadə doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 125

Question 57 of 125

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 125

Question 58 of 125

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 125

Question 59 of 125

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 125

Question 60 of 125

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 125

Question 61 of 125

61.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 61 of 125

Question 62 of 125

62.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 62 of 125

Question 63 of 125

63. Hansı sıradakı elementlərin hamısı sabit valentlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 63 of 125

Question 64 of 125

64.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 64 of 125

Question 65 of 125

65.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 65 of 125

Question 66 of 125

66.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 66 of 125

Question 67 of 125

67.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 67 of 125

Question 68 of 125

68.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 68 of 125

Question 69 of 125

69. 2Hg(m)+O2(q)=2HgO(b)+180 kCTermokimyəvi tənlik üçün hansı kəmiyyətlər bir-birinə bərabərdir?1. Civə (II) oksidin əmələgəlmə istiliyi2. Reaksiyanın istilik effekti3. Civənin yanma istiliyi4. Civə (II) oksidin parçalanma reaksiyasının istilik effekti
A.
B.
C.
D.
E.

Question 69 of 125

Question 70 of 125

70.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 70 of 125

Question 71 of 125

71. Hansı maddənin tərkibi yalnız karbon və silisiumdan ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 71 of 125

Question 72 of 125

72.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 72 of 125

Question 73 of 125

73.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 73 of 125

Question 74 of 125

74. 0,1 mol gümüş (I) oksidi qlükoza ilə reduksiya etdikdə neçə qram gümüş alınar? Ar(Ag)=108.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 74 of 125

Question 75 of 125

75.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 75 of 125

Question 76 of 125

AZƏRBAYCAN-DİLİ

76. Hansı cümlələrdə qrammatik norma pozulmamışdır? 1. Görünür uzaqda kasıb daxmalar. 2. Uşağın sifəti qızarmışdı. 3. Uşaqların çoxu bu fikrə etiraz edirdilər. 4. Evə gəlib uşağı götürdülər. 5. Səninlə necə danışmalıyam? 6. Bir neçə illərdir ki, onu görmürəm.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 76 of 125

Question 77 of 125

77. Biri səhv yazılıb:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 77 of 125

Question 78 of 125

78. Uyğunluğu müəyyən edin.Cümlələrdəki işarələnmiş isimlər: 1. Adlıq haldadır. 2. Yiyəlik haldadır. 3. Təsirlik haldadır.a. Çörək ətri heç zaman azalmasın.b. El bir olsa, dağ oynadar yerindən. (A. Tufarqanlı)c. Babadağ ən uca dağdır.d. 17 Noyabr Milli Dirçəliş Günüdür.e. Səsin mənə çox tanışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 78 of 125

Question 79 of 125

79. Nümunədə ikinci dərəcəli üzvlərlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.Nigar hələ də Zərifənin dediklərini unuda bilmir, olanları bir-bir yada salırdı.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 79 of 125

Question 80 of 125

80. “İndi məlum olur, onun irəli getməsinə mane olan dost saydığı baş mühəndis imiş” cümləsi haqqında deyilənlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 80 of 125

Question 81 of 125

81. -lıq(4) şəkilçisi ilə bağlı doğru fikir hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 81 of 125

Question 82 of 125

82. Mətndə obrazlılığın hansı səviyyədə göstəricisi vardır? (Tam cavabı müəyyənləşdirin)Sevgilim, məhəbbət qocalda bilməz,Sevgidən uzaqdır qocalıq, ölüm. (B. Vahabzadə)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 82 of 125

Question 83 of 125

83.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 83 of 125

Question 84 of 125

84. Hansı cümlələrdə həm isimləşmiş sifət, həm də sifətləşmiş isim işlənmişdir?

1. Qoca yorğun-yorğun ayağa qalxıb köhnə pencəyi çiyninə atdı və yoluna davam etdi. 2. O hadisədən sonra yaşlı adamlar cavanları bir yerə toplayıb onlara öyüd-nəsihət verdilər. 3. Yaralı döyüşçü yanındakıların köməyi ilə kabinəyə qalxdı, maşın torpaq yolda gözdən itdi. 4. Biz şüşə qabları ehtiyatla aşağı düşürdük, kağız bağlamaları onların yerinə yığdıq. 5. Kitab həvəskarları yazıçı Anarın başına toplaşıb onun maraqlı söhbətlərinə qulaq asırdılar.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 84 of 125

Question 85 of 125

85. İzahata aid olmayan xüsusiyyətləri seçin.

1. Rəsmi-işgüzar üslubun ən sərbəst formasıdır.2. Ərəb sözü olub “bir şey haqqında fikir, mülahizə, söz” mənasını verir.3. Yazılı və şifahi, sadə və müfəssəl olur.4. Ərəb sözü olub “bir məsələni, sözü ətraflı surətdə aydınlaşdırma, şərh etmə, bəyan etmə” mənalarını bildirir.5. Sonda onu yazan şəxsin adı, soyadı və imzası olur, yazıldığı tarix göstərilir.6. Formasına görə sadə və mürəkkəb olur, şəxsin həm özünün, həm də valideynlərinin həyatı, məşğuliyyəti haqqında məlumat verilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 85 of 125

Question 86 of 125

86. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyənləşdirin.Bu halda Səməndər içəri girdiTahir kefini pozma dedi belə şey çox olar. (M. Hüseyn)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 86 of 125

Question 87 of 125

87. Cərgələrin birindəki ədatlar digər köməkçi nitq hissələri ilə omonimlik təşkil edir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 87 of 125

Question 88 of 125

88. Geniş adlıq cümlələri müəyyən edin.

1. Meşənin sərinliyi. Bulağın şırıltısı. Əsəblərin sakitləşməsi.2. Tərtərçayın sahilindəki kənd. Mərkəzdə ucaldılmış idman kompleksi.3. Xan şadlıq sarayı. Musiqinin oynaq sədaları.4. Enli və dərin Xan arxı. İbrahimxəlil xandan qalan yadigar.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 88 of 125

Question 89 of 125

89. “Gah yağış yağır, gah külək əsir, gah da şimşək çaxırdı” bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləsində bağlayıcını ixtisar etsək, hansı məna əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə yaranar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 89 of 125

Question 90 of 125

90. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb zərfləri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 90 of 125

Question 91 of 125

91. İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 91 of 125

Question 92 of 125

92.

Mətni oxuyun və 17 – 21-ci tapşırıqları yerinə yetirin.

1) Güləş milli idman növüdür və qədim köklərə ənənələrə malikdir. 2) Bunu XI və XII əsrlərdə Azərbaycanda olmuş naməlum bir avropalı səyyahın çəkdiyi şəkillər də subut edir. 3) Səyyah ozamankı Azərbaycan zorxanalarını çəkmiş güləşçilərin məşq səhnələrini ustalıqla təsvir etmişdir. 4) O zamanlar Şərqdə ən güclü pəhləvan adını hökmdarlar fəxrlə daşıyırmışlar. 5) Belə hökmdarlardan biri də Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında önəmli rol oynamış Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvandır. 6) Şərqdən fərqli olaraq, Avropada kollektiv idman növləri çox yayılmışdır. 7) Bu idman növlərindən biri də reqbidir. 8) Bir çoxları reqbinin futboldan yarandığını zən edirlər. 9) İlk dəfə reqbi eyniadlı ingilis şəhərində yaranıb. 10) Heyətində 15 idmançı olan iki komanda 40 dəqiqə ərzində qalibi müəyyən edir.17. Hansı cümlələrdə səhv yazılmış söz vardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 92 of 125

Question 93 of 125

93. Mətnlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 93 of 125

Question 94 of 125

94. Mətnin üslubu ilə bağlı doğru fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 94 of 125

Question 95 of 125

95. İkinci cümlədəki sözlərin leksik təhlili ilə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 95 of 125

Question 96 of 125

96. Hansı cümlələrdə durğu işarəsi buraxılmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 96 of 125

Question 97 of 125

97. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri müəyyənləşdirin.1. ağlın   2. özündən   3. axmaq  4. para   5. el

Mərd ... bilər, namərd özgədən.Ağıllı öyrənməyi xoşlar, ... öyrətməyi.Dəvəcə boyun olunca, düyməcə ... olsun.... yandıran şamı söndürmək olmaz.Elm ... ilə yox , çalışmaqla ələ gəlir.

A.
B.
C.
D.

Question 97 of 125

Question 98 of 125

98. İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 98 of 125

Question 99 of 125

99. “Şirin xatirələri” birləşməsini hansı cümlədə işlətsək, “xatirələri” sözü adlıq halda olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 99 of 125

Question 100 of 125

100. Hansı cümlədə bağlayıcıdan əvvəl vergül qoyulmalıdır?
A.
B.
C.
D.

Question 100 of 125

Question 101 of 125

İNGİLİS - DİLİ

101. Choose the correct sentences in the Passive Voice.
1. Is this the song sung in an opera house?
2. Will this song be sung in an opera house?
3. Will this music be played by the orchestra?
4. Is this the music played by that orchestra?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 101 of 125

Question 102 of 125

102. Choose the correct statements.
1. If you are diligent, you are going to do well in your job.
2. Good knowledge can help you to achieve your aim.
3. Education can’t be a part of children’s life.
4. If you want to pass your exam successfully, you must waste your time.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 102 of 125

Question 103 of 125

103. Choose the correct variant.
1. to arrive to the station
2. to get to the station
3. to leave the station
4. to approach to the station
5. to reach the station
A.
B.
C.
D.
E.

Question 103 of 125

Question 104 of 125

104.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 104 of 125

Question 105 of 125

105.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 105 of 125

Question 106 of 125

106. Make up a story.
1. Once a teacher decided to give good advice to his pupils before starting the lesson.
2. He stood with his back to the fireplace and said:
3. Your coat is on fire, sir.”
4. He noticed that the lips of his pupils cried out: “Ninety - nine, one hundred!
5. “Before you speak, think. Count fifty before you say anything important, a hundred if it is very important.”
A.
B.
C.
D.
E.

Question 106 of 125

Question 107 of 125

107. Choose the correct translation.
Sürücülük vəsiqəmi alan kimi valideynlərim mənim hər yerə maşın sürməyimə izin verəcəklər.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 107 of 125

Question 108 of 125

108. Complete the sentence.
I wonder … the driver for speeding.1. if the policeman will punish
2. will the policeman punish
3. when the policeman is going to punish
4. when is the policeman going to punish
A.
B.
C.
D.
E.

Question 108 of 125

Question 109 of 125

109. Choose the correct variant.
I don’t … my children to eat too much chocolate.1. advise   2. allow  3. want   4. make   5. let
A.
B.
C.
D.
E.

Question 109 of 125

Question 110 of 125

110. Choose the correct tense form.
When … the rainbow … in the sky?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 110 of 125

Question 111 of 125

111. Choose the correct variant.
Judy’s parents will be disappointed ... she makes poor progress in music.
1. if   2. whether   3. though   4. when
A.
B.
C.
D.
E.

Question 111 of 125

Question 112 of 125

112. Choose the correct sentences.
1. Information centres is active all day round everywhere.
2. The only solution to all those problems were found.
3. The popularity of show TV programs has risen nowadays.
4. The latest rise in food prices was quite unexpected.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 112 of 125

Question 113 of 125

113. Read the advertisement and say what it offers.
Stay with a host family and practise the spoken language in real life situations.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 113 of 125

Question 114 of 125

114. Make up a dialogue.
1. – It’s a yearly reminder to take care of our planet.
2. – How about taking shorter showers?
3. – It’s Earth Day today.
4. – Do you mean we should save electricity and stop using plastic bags? What else?
5. – What’s that?
6. – That’s a good idea because they waste a lot of water.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 114 of 125

Question 115 of 125

115. Choose the correct variant.
Who …1. taught you to play tennis?
2. did teach you to play tennis?
3. does teach you to play tennis?
4. were you taught to play tennis by?
5. was taught you to play tennis by?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 115 of 125

Question 116 of 125

116. Match the words with their definitions.
1. experience
2. ambition
3. governor
a. a person who is the head of a country or a regionb. something that you want to do or achieve very muchc. the knowledge or skills gained through doing things
A.
B.
C.
D.
E.

Question 116 of 125

Question 117 of 125

117. Choose the correct pronouns.
I’ll try on some … shoes, … are too tight.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 117 of 125

Question 118 of 125

118. Choose the sentences with the modal verbs.
1. Do you need a visa to go to California?
2. You needn’t take notes as I have them all.
3. They hardly have enough money to spend on travelling.
4. Do you have to get a visa to go abroad?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 118 of 125

Question 119 of 125

119. Choose the sentences with the noun in the Possessive Case.
1. My nephew’s always in a good temper.
2. The chief’s behaviour surprised us.
3. My niece’s temperature’s risen.
4. The soldier’s saved the child’s life.
5. The reporter’s told us the news.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 119 of 125

Question 120 of 125

120. Choose the correct variant.
1. to come up to the house
2. to approach to the house
3. to get to the house
4. to reach to the house
5. to leave the house
A.
B.
C.
D.
E.

Question 120 of 125

Question 121 of 125

121. Choose the correct sentences in the Passive Voice.
1. Will the bread be baked at last?
2. Is this the bread baked yesterday?
3. Will this machine be repaired soon?
4. Is this the machine repaired by that man?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 121 of 125

Question 122 of 125

122. Choose the correct variant.
My uncle will be delighted ... I visit him next week.1. though  2. whether  3. if  4. when
A.
B.
C.
D.
E.

Question 122 of 125

Question 123 of 125

123. Choose the sentences with the modal verbs.
1. Do the students need any notes to study for the exam?
2. It’s still early, so we needn’t hurry.
3. Do you have to cancel your flight?
4. He hardly has any time to talk to Daniel.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 123 of 125

Question 124 of 125

124. Make up a sentence.
1. today’s   2. game  3. hundreds of   4. watched   5. children
A.
B.
C.
D.
E.

Question 124 of 125

Question 125 of 125

125. Complete the sentence.
I wonder … the operation.
1. if the surgeon will agree to perform
2. will the surgeon agree to perform
3. when the surgeon is going to perform
4. when is the surgeon going to perform
A.
B.
C.
D.
E.

Question 125 of 125


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

2 Şərhlər “Abituriyent Sınaq İmtahanı – 1 QRUP

 • Noyabr 14, 2017 at 5:16 səhər
  Permalink

  Salam, xahiş edirəm tarixden miq sinaq yerlesdirin

  Cavab yaz
 • Noyabr 10, 2017 at 5:14 axşam
  Permalink

  Cox gozeldi.Məndə inglis dilindən tetsler tertib etmisem cox isterdim bu saytda gorum tetslerimi 🙂

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir